Hoppa till huvudinnehåll

"Jag vet var dina barn går på dagis"- hot och skrämsel skadar vår demokrati

Demonstranter på Peli poikki-demonstrationen.
Demonstranter på Peli poikki-demonstrationen. Bild: Marcus Rosenlund/Yle peli poikki,demonstration,antirasism

Så här i samband med val känns det på sin plats att tala om demokrati. Vad är demokrati egentligen? Och vad finns det för hot mot demokratin eller andra alternativ till demokratiskt styrda samhällen?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta medborgare eller människor som bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och bestämma om hur ett land ska styras, till exempel genom att rösta i regelbundna val.

Demokratins byggstenar

  • Regelbundna, fria val hålls i landet
  • Allmän rösträtt oberoende av religion, förmögenhet och liknande
  • Rätt att grunda partier
  • Förenings- och religionsfrihet
  • Åsikts- och yttrandefrihet
  • Ett fungerande rättssystem och rättssäkerhet för medborgarna
  • Följer majoritetsprincipen, d.v.s. att det största partiet också har mest makt
  • Följer maktfördelningsprincipen, att den lagstiftande och den dömande makten är åtskilda
  • Följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Jag träffar Pia Mikander som är universitetslektor i historians och samhällslärans didaktik vid Helsingfors Universitet och talar med henne om olika aspekter på demokrati.

Ordet demokrati härstammar från grekiskans demos, folket och kratos, styre, vilket blir ungefär "folkstyre".

Pia Mikander framför en bokhylla.
Pia Mikander framför en bokhylla. Bild: Yle/Anna Savonius pia mikander,forskare,Disputation,Världsbild,läroböcker

Demokratins många ansikten

- Man talar oftast om demokrati i form av procedurer eller i form av metoder. Man tänker på val och olika former av procedurellt deltagande. Hur det går till när man får sin röst hörd i samhället, på husbolagets möte eller i riksdagsvalet eller i kommunalval.

- I läroböcker hänvisar man ofta till Aten och demokratins rötter. Där fria medborgare har fått en idé om att alla ska få vara med om att välja, rösta och bestämma. Så var det ju i praktiken inte. Det var de fria, männen och de som hade egendom som bestämde, till en början, säger Pia Mikander.

Med demokrati menas ofta ett politiskt system. Men demokrati är också en ideologi. Och kärnan i den ideologin är att alla människor ska inkluderas i samhället.― Henrik Arnstad

- Efter att ha läst boken Hatade demokrati av Henrik Arnstad, märkte jag att vi ofta missar tanken på att demokrati också är en ideologi, berättar Mikander. Och en ideologi har ju en strävan, men ingenting man kan se som någonting färdigt.

Med demokrati menas ofta ett politiskt system. Men demokrati är också en ideologi. Och kärnan i den ideologin är att alla människor ska inkluderas i samhället.

Demokrater tycker om mångfald, antidemokrater avskyr det, skriver Henrik Arnstad i boken Hatade demokrati.

Man kan mäta demokrati med olika index. Det finns till exempel human development index och det görs återkommande index på vilket land som är mest demokratiskt. Man mäter sådant som pressfrihet och yttrandefrihet, demokratiskt deltagande och demokratisk kultur.

- I de här mätningarna kommer de nordiska länderna ganska högt upp och man kan få för sig att demokratin här är klar, förklarar Mikander

- Men tanken är att vi hela tiden ska bredda demokratins områden. Det ska finnas en pågående strävan till att folket ska styra. Vi ska hela tiden tänka på hur vi kan få samhället mer demokratiskt. Hur vi få flera människor med i demokratins sfär, fortsätter hon.

Demonstranter i Istanbul ropar slagord för att protestera mot valresultatet i den turkiska folkomröstningen 2017.
Demonstranter i Istanbul ropar slagord för att protestera mot valresultatet i den turkiska folkomröstningen 2017. Bild: EPA/CEM TURKEL Turkiet,demonstrationer,demonstration,protester,slagord

Det kan handla om att en arbetsplats, en kommun eller ett land. Men vad betyder det här i praktiken?

Demokrati innebär jämlikhet, det vill säga att alla medlemmar av samhället inkluderas jämlikt i beslutsprocesserna och har lika möjlighet att påverka.

Den demokratiska ideologin vill mycket mer än att bara låta frågor avgöras av folkviljans majoritet. Den demokratiska ideologin står för värdighet, respekt och ett inkluderande erkännanden av samtliga medborgares rättigheter.

Demokrati som ideologi är i grunden positivt inställd till medborgares olikhet och mångfald.

Hot mot det demokratiska livsrummet

Eftersom demokratin är en ideologi och vi strävar till att få mera folk med på det demokratiska fältet, så betyder det att sådana åsikter som är odemokratiska, exkluderande, inte borde vara lika mycket värda, säger Mikander.

Alla människor är lika värda men alla åsikter är inte lika värda i ideologin om demokratin

- Det finns en stark koppling mellan yttrandefrihet och demokrati. Men om yttrandefrihet används till att begränsa andra människors plats i det demokratiska samtalet, då handlar det om ett odemokratiskt bruk av yttrandefriheten som inte är rättfärdigat.

- För demokratins del skulle det vara jätteviktigt att ingen på förhand skulle känna att det här vågar jag inte uttala mig om för då vet jag att jag kommer att få en massa hat och hot, fortsätter hon.

Rädsla för hot gör att vissa människor väljer att inte aktivera sig i politiken överhuvudtaget. Och de som ger sig in är de som vet med sig själv att de är så att säga hårdhudade och att de har bra strategier för att gardera sig mot de stormar som kommer.

Det här är egentligen ett av de största hoten mot demokratin. Ett samhällsklimat där folk är rädda. Det har ju hänt saker. Vi har sett och hört om politiker som blivit dödade.

Det är inte ett framtidsscenario utan det händer redan nu. Mycket hot om våld och dödshot.

Rosor.
Rosor. Bild: Yle/Tove Virta förstörda rosor

“Jag vet var dina barn går på dagis” - Vem känner att den orkar fortsätta efter sånt, undrar Pia Mikander.

Om den här typen av hotelser skulle drabba jämt skulle det vara lättare att utveckla någon forma av strategi. Men det är vissa grupper och kvinnor som är särskilt utsatta. Det begränsar det demokratiska utrymmet, för det går rakt emot ideologin om demokrati, om att bredda olika gruppers deltagande i demokratiska samtalet.

Demokrati är inte naturkraft som bara dyker upp som svampar ur jorden. Demokrati behöver och har alltid behövt försvaras.― Pia Mikander

I den moderna världen anser flertalet stater att de måste kalla sig själva demokratiska. Trots att de ofta praktiserar antidemokrati. Dagens rasistiska partier har ofta variationer på ordet ”demokrati” i sina namn – trots att de är antidemokratiska. Det förvirrar.

Demnstranter på trapporna vid Domkyrkan i Helsingfors.
Demnstranter på trapporna vid Domkyrkan i Helsingfors. Bild: Marcus Rosenlund/Yle Senatstorget,Helsingfors,demonstration,Helsingfors domkyrka,peli poikki

- Demokrati är inte en naturkraft som bara dyker upp som svampar ur jorden. Den behöver och har alltid behövts försvaras. Det betyder också att ett land som en gång blivit demokratiskt inte nödvändigtvis alltid kommer att vara demokratiskt.

- Vi har färska exempel på det också i till exempel Turkiet som halkat ner på den demokratiska indexskalan med många steg. Och Ungern, men också USA har fallit ner från kategorin ett fullt fritt, till ett nästan fullt fritt land, berättar Mikander.

Att man fritt får välja sina ledare är ingen demokrati-garanti.― Pia Mikander

Politiskt deltagande är en mätare på ett lands demokratiutveckling

Ett lågt deltagande i EU-valet kan för Finlands del påverka vårt demokrati-index. Deltagande i demokratiska processer är en viktig i del i hur man mäter demokrati.

Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna― Winston Churchill

- Naturligtvis finns det problem med demokratin. Bland annat det att den är långsam. Det är ju ingen dans på rosor att ordna val.

- Nu nästa vecka ska Indiens valresultat deklareras och de har hållit på och röstat i fem veckor med 900 miljoner röstberättigade, en miljon röstningsställen och och tio miljoner valförättare. Det är ju ett enormt samhälls pådrag, säger Mikander.

Demokrati är krångligt men vilka är alternativen?

Exempel på andra styrelseskick än demokrati är monarki, envälde, autokrati, aristokrati och hierokrati (präststyre, som
slarvigt brukar kallas teokrati, trots att det betyder "gudsvälde").

Monarkier kan vara demokratiska om monarken saknar politisk makt, vilken i stället finns hos parlament, regering och domstolar.

"En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning", det lär också Winston Churchill ha sagt.

Visste du att anarki ofta beskrivs som det mest demokratiska systemet, frågar Pia Mikander.

Anarkismen är emot representativ demokrati. Enligt anarkismen kan en kapitalistisk värld inte vara demokratisk.

Anarkism är en politisk ideologi vars mål är att skapa anarki. Anarki kommer från grekiskans ”anarchia” som betyder avsaknaden av härskare och statsmakt.

Anarkism är en politisk och filosofisk teori vars mål är att skapa ett samhälle i vilket individer fritt samarbetar som jämlikar. Anarkismen är därför mot all sorts hierarkisk kontroll.

Enligt anarkisterna ska allt alltid beslutas så att de som berörs bestämmer. Tanken är god men i praktiken är den principen svår att tillämpa.

Förenklat kan man säga att anarkismen bygger samma grundpelare som demokratin: frihet, jämlikhet och solidaritet.

Här kan du se Pia Mikander tala om demokrati och varför det är viktigt att rösta i val: