Hoppa till huvudinnehåll

Förändringarna i Yles verksamhet framskrider – nya chefsutnämningar vid enheterna

Ulkotuotantotiimin jäseniä kuvaamassa
Ulkotuotantotiimin jäseniä kuvaamassa Bild: Ilmari Fabritius Yle

Yle informerade i april att bolaget stärker ledningen av innehåll och personal, samt den teknologiska utvecklingen. Förändringen för med sig ändringar i Yles organisation. Bolaget har utnämnt chefer till de nya uppdragen från och med den 1 oktober 2019.

Evenemang, sport och produktion - enhetens utnämningar

Huvuduppdraget för den nya enheten Evenemang, sport och produktion är att ansvara för bolagets evenemang, sport, utvecklingen av evenemangskoncept, evenemangsproduktion i samarbete med de övriga enheterna samt bolagets produktionsresursering. Till chefsuppgifter valdes från och med den 1 oktober Ville Venell, Lise-Lottie Ek, Hanna Jussila och Markku Jylhäsalo.

Ville Venell har valts till chef för avdelningen för Produktion och design. Han leder och förnyar avdelningen så att den möter utmaningarna i fråga om medias digitalisering och produktionstekniskt kan betjäna bolagets evenemangsstrategiska krav.

Lise-Lottie Ek har valts till planeringschef. Hon ansvarar för planering av produktionsresurser och för förnuftig och effektiv användning av bolagets resursering.

Hanna Jussila har valts till utvecklingschef. Hon leder insamlingen av evenemangs-, program- och konceptidéer samt vidareutvecklingen av dessa. Jussila utvecklar även bolagets utesändningar.

Markku Jylhäsalo har valts till förändringschef. Han ansvarar för utvecklingen av enhetens struktur, utrustning och kompetens. Till hans ansvarsområden hör också förnyelseprojekt som spänner över enhetsgränserna och utvecklingen av bolagets upphandlingskunnande.

Sport- och evenemangscheferna utses senare.

Cheferna rapporterar till enhetens direktör Panu Pokkinen.

Teknologi och utveckling - enhetens utnämningar

Enheten för Teknologi och utveckling ansvarar för Yles teknologiska utveckling, bolagets teknologiska investeringar, samt funktionalitet för samtliga plattformar. Enheten har från och med den 1 oktober 2019 utsett cheferna Vesa Aalto, Olli Sipilä, Sanna Tornivaara och Juha-Matti Perttunen.

Vesa Aalto leder enhetens nya ICT-avdelning. Han ansvarar för bolagets IT-infrastruktur, gemensamma system samt medarbetarnas basverktyg.

Olli Sipilä leder enhetens avdelning för produktionsteknologi. Han ansvarar för produktionstekniska tjänster, serviceadministration och beredskapsärenden.

Sanna Tornivaara leder planeringsavdelningen som grundas inom enheten. Hon ansvarar för enhetens strategi, verksamhetsplanering och investeringsportfölj.

Juha-Matti Perttunen ansvarar för arkitektur, innovationer, teknologivisionen samt utvecklingen av enhetens gemensamma arbetssätt och utbildning.

Som chef för avdelningen för sändningsverksamhet och medietjänster har Martti Kyllönen valts. Kyllönen efterträder Lise-Lottie Ek som får nytt uppdrag vid enheten för Evenemang, sport och produktion.

Samtliga chefer rapporterar till teknologiedirektör Janne Yli-Äyhö.

Kreativa innehåll - enhetens utnämningar

Enheten för Kreativa innehåll ansvarar för de finskspråkiga innehållsenheterna inom fakta, kultur och underhållning, drama samt barn och unga. TIll enheten hör även Radions symfoniorkester RSO. Enheten har från och med den 1 oktober utnämnt cheferna Minna Peltomäki, Johanna Aho, Ilkka Lehtinen, Minna-Mari Parkkinen och Antti Hirvonen.

Minna Peltomäki leder den nya avdelningen bestående av YleX, Kioski, Summeri, Tävlingen för ny musik UMK och målgruppstjänster för unga. Hon ansvarar för den strategiska planeringen, ekonomin och utvecklingen inom sitt område.

Johanna Aho ansvarar för Yles fakta och kulturinnehåll på finska. Hon leder innehållsplaneringen, ekonomin och personalen inom sitt ansvarsområde och ser till att de uppställda målsättningarna förverkligas.

Ilkka Lehtinen har valts till chef för inköp och beställningar vid Kreativa innehåll. Teamet består av beställare av fakta, radio, kultur och underhållning. Lehtinens ansvarar för personalen, planeringen av inköp och budgeten för visningsrättigheter inom sitt område.

Minna-Mari Parkkinen kommer att bygga enhetens innehållsutbud tillsammans med de ansvariga cheferna samt leda planeringen, ansvara för resurseringen och uppföljningen vid enheten.

Antti Hirvonen ansvarar för den strategiska planeringen och utvecklingen vid enheten. Han delar i Yles strategiarbete och arbetar i arbetsteam och med utvecklingsprojekt inom vilka enhetens och bolagets verksamhet utvecklas.

Samtliga chefer rapporterar till enhetens direktör Ville Vilén.

Samtidigt inleder från och med den 1 september Pihla Allos sitt arbete som förändringschef vid enheten för strategi och kommunikation. Hon ansvarar för förberedelser och genomförande av projekt kopplade till förändring samt assisterar ledningen i diverse förändringsuppdrag. Hon rapporterar till enhetens direktör Gunilla Ohls.

Bolaget