Hoppa till huvudinnehåll

"De utnyttjas på ett fult sätt" - större risk att utsättas för sexuella trakasserier för den som har en funktionsnedsättning

Handikapp
Såväl kvinnor som män med funktionsnedsättning blir utsatta för sexuella trakasserier. Nästan 27 procent av kvinnor med funktionsnedsättning och motsvarande 14 procent av männen är drabbade, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL år 2016. Handikapp Bild: Yle funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för sexuellt utnyttjande. Det här visar internationella undersökningar, men även här hemma bekräftar man på FDUV och på SAMS, förbunden kring funktionshinder, att detta är ett problem.

Speciellt unga kvinnor med funktionsnedsättning är drabbade, uppger man på Institutet för hälsa och välfärd THL.

Enligt en amerikansk undersökning hade nästan 27 procent av kvinnor med funktionsnedsättning och nästan 14 procent av männen utsatts för någon form av sexuellt utnyttjande.

Det här är en problematik som är bekant även på finlandssvenskt håll: både på FDUV, organisationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga, och på SAMS, Samarbetsförbundet kring funktionshinder, säger man att detta är ett problem.

- Tyvärr är det här ett tema som är något av ett tabu, därför är det mycket viktigt att lyfta fram det, säger Anna Caldén som är ordförande för SAMS.

Utöver det är hon också ordförande för Finlands Svenska Handikappförbund.

Lisbeth Hemgård som är verksamhetsledare på FDUV, säger att de har en "grupp inom gruppen" som är speciellt utsatt för detta, nämligen de med lindrig funktionsnedsättning.

- De utsätts för sexuella inviter som de kanske inte alltid förstår. I och med internet och sociala medier är det många gånger svårt för dem att förstå avsikten bakom.

Anna Caldén är ordförande för SAMS.
Anna Caldén är ordförande för SAMS och Finlands Svenska Handikappförbund. Hon välkomnar en diskussion om temat, eftersom hon anser att det är ett reellt problem som ingen riktigt vågar tala om. Anna Caldén är ordförande för SAMS. Bild: Sofia Jernström funktionsnedsatta,mänskliga rättigheter,Anna Caldén

Möjligheter och faror på nätet

Hemgård konstaterar att den här gruppen är sårbar eftersom de inte får så mycket bekräftelse från omgivningen, men via nätet kan de få det.

- Jag hör nog om unga vuxna kvinnor som lockats med i något som de inte riktigt har förstått. Det är helt klart ett problem.

Hemgård säger att målgruppen borde få mycket mera information om hur man skall röra sig på nätet och hur man använder alla de tjänster som finns.

På FDUV ordnar man IT-kurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Där lär man ut vilka möjligheter som finns på nätet, men upplyser även om vilka faror som kan finnas.

Men, säger Hemgård, det borde ordnas mycket mer än så och liksom Caldén anser hon att temat borde diskuteras mycket mer överlag.

- Vad betyder det egentligen att man får likes och bekräftelse? Det här måste läras ut på ett lättfattligt och anpassat sätt.

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, FDUV
Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare på FDUV och hon säger att problemen med sexuella inviter via nätet till unga kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning har ökat markant. Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, FDUV Bild: Laura Rahka lisbeth hemgård

Annorlunda livssituation skapar risker

Det finns ingen nationell statistik över hur vanligt det är att personer med ett handikapp eller en funktionsnedsättning utnyttjas sexuellt, men de internationella siffror som nämns ovan kan vara nära sanningen även här hemma.

Finländsk forskning visar dock att kvinnor med funktionsnedsättning löper fyra till tio gånger högre risk att råka ut för sexuellt utnyttjande jämfört med kvinnor utan funktionsnedsättning,

Enligt både Caldén och Hemgård är fenomenet tyvärr vanligt.

- Bland de som rör sig på nätet och har en facebookprofil så händer det tyvärr ganska ofta, säger Hemgård.

Caldén säger att man på förbunden kring funktionshinder är medvetna om att detta förekommer.

Hon påpekar att personer med funktionsnedsättning ofta har en annorlunda livssituation där nära relationer kan vara mycket annat än en partner eller ens familj.

Till funktionshindrades vardag hör även ofta allt från vårdare, assistenter, taxichaufförer, terapeuter och så vidare.

- Dessa personer blir ofta en del av de nära relationerna, och kan vara en anledning till att man som funktionshindrad är väldigt utsatt och sårbar för just trakasserier och våld, säger Caldén.

Med de sociala mediernas framfart ser Hemgård att de sexuella inviterna och trakasserierna ökat markant för hennes målgrupp.

- Ofta handlar det om missförstånd. För några stycken har det gått riktigt tokigt, om vi säger så, säger Hemgård.

Så här här hjälper du till att förebygga sexuellt utnyttjande för personer med funktionsnedsättning

Källa: Institutet för hälsa och välfärd, THL

Personer som löper risk för att falla offer för sexuellt våld eller utnyttjande behöver lättfattlig och åskådlig handledning som förklarar vilka val de kan göra med anknytning till sitt sexuella beteende samt hur de kan uttrycka sin egen vilja, också genom att vägra sex.

Tillsammans med en lättledd person med funktionsnedsättning kan man öva att agera under påtryckning, så att personen kan handla rätt när en våldssituation hotar.

Ett stabilt och tillräckligt mångsidigt nätverk samt en persons känsla av delaktighet fungerar som en buffert mot relationer där personen utnyttjas.

Om en person med funktionsnedsättning har flera pålitliga och trygga människorelationer, är det likaså sannolikt att fall av sexuellt våld eller utnyttjande kommer fram lättare och i ett tidigare skede.

Stereotypier och fördomar fördunklar

Caldén säger att orsaken till att det inte talas om detta tema, är att det råder många felaktiga och stereotypa fördomar om personer med funktionsnedsättningar.

- Många utgår från att en person med funktionsnedsättning är helt ensam och att det därför inte finns någon i ens närhet som kan utnyttja en.

Men, konstaterar hon, samtidigt tror man ofta automatiskt att de som rör sig med personer med en funktionsnedsättning alltid är goda och uppoffrande personer.

Den som har en funktionsnedsättning har ofta ett hjälpberoende som kan hindra dem från att avslöja den person som utnyttjar honom eller henne, eftersom våldsförövaren kan vara exempelvis offrets assistent eller någon annan närstående.

- Därför missar vi att se och känna igen det här, trots att det kan ske framför näsan på oss, säger Caldén.

Ibland har man förstått väldigt bra att personen i fråga har en funktionsnedsättning och utnyttjat det― Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare vid FDUV

Finns det dessutom en utvecklingsstörning med i bilden kan det begränsa förmågan att avslöja vad som har hänt.

För gruppen med funktionsnedsättning är det mest typiska fallet av sexuellt utnyttjande en ung kvinna med någon form av intellektuell funktionsnedsättning som kommer i kontakt med män i olika åldrar som ofta är marginaliserade på något sätt.

Det kan också handla om att personen som kommit med de sexuella inviterna inte förstått att den andra har en funktionsnedsättning och därmed inte kunnat tolka signalerna.

- Men ibland har man förstått det väldigt bra och utnyttjat det. Både och förekommer, säger Hemgård.

Ökningen tydlig

Det finns även de som har svårt att hitta en partner och kanske då söker sig till den målgrupp som FDUV representerar.

- Också vår målgrupp har rätt att befinna sig ute på nätet och ta del av den glädje som finns där. Tyvärr följer det risker med detta, säger Hemgård.

Men även för målgruppen i fråga kan det vara svårt att hitta en partner, och då kan det vara lätt att hitta bekräftelse på nätet.

- Det är ju en av orsakerna till att det ibland kan gå på tok, man går med på sådant som man annars inte skulle gå med på för att man får uppmuntran man annars inte får, säger Hemgård.

De utsätts för sexuella inviter som de kanske inte alltid förstår― Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare vid FDUV

Hemgård understryker vikten av upplysning på rätt nivå och på ett anpassat sätt för att skydda målgruppen i fråga.

Också anhöriga och de som jobbar med den här målgruppen bör få kunskap och information, så att de kan reagera på rätt sätt.

Enligt vissa bedömningar är risken speciellt hög för personer på inrättningar, med svår funktionsnedsättning eller psykiskt sjuka personer.

Å andra sidan brukar det finnas mer omfattande övervakning på den här formen av institutioner.

Du kan läsa mera om riskerna för sexuellt våld i en rapport om personer med funktionsnedsättning som gjorts på uppdrag av Befolkningsförbundet (på finska).