Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdirektör eller borgmästare? Åbo fattar beslut om ledningsmodell ännu i höst

Västra strandgatan i Åbo.
Åboborna kan få en borgmästare efter följande kommunalval 2021. Västra strandgatan i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström åbo stadshus

Två modeller presenterades för de förtroendevalda på måndagens möte i stadshuset.

Modellerna har tagits fram av en styrgrupp som tillsattes förra hösten. Fullmäktigeordförande Lauri Kattelus, som presenterade resultaten för fullmäktige, betonade att ingen av de två modellerna som lades fram var "nollmodeller", utan bägge modeller, vare sig det är en stadsdirektör eller borgmästare i ledningen, är en utveckling av det nuvarande ledningssystemet .

Den första modellen som lades fram baserar sig på en stadsdirektör som väljs för en tidsbunden period på fem till sju år. Uppdragen som stadsstyrelsens ordförande och viceordförande
samt fullmäktigeordförande skulle skötas av förtroendevalda på heltid.

I den andra ledningsmodellen som lades fram skulle fullmäktige välja en borgmästare och tre biträdande borgmästare. De tre biträdande borgmästarna skulle leda välfärdssektorn, bildnings- och fritidssektorn samt stadsmiljösektorn. Sektorchefernas uppdrag skulle vara tidsbundna.

Borgmästaren skulle fungera som ordförande för stadsstyrelsen och stadsstyrelsens koncernsektion.

De tre biträdande borgmästarna skulle fungera som ordförande för sina respektive ansvarsområdens nämnder, samt fungera som viceordförande för stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige skulle enligt denna modell välja koncernchef.

Bägge modeller kräver en förändring av förvaltningsstadgan.

åbo stad
Fullmäktigegruppens storlek i Åbo skulle förbli densamma oberoende av modell. åbo stad Bild: Yle/Andy Ödman åbo fullmäktige

Även andra förändringar föreslås för stadens förvaltning.

Stadsfullmäktigestorleken föreslås än så länge förbli densamma, men ifall social- och hälsovårdsreformen skulle flytta över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna bort från staden ska man se över situationen igen.

Styrgruppen föreslår också att förvaltningsstadgan skulle ändras så att majoriteten av nämndernas medlemmar skulle bestå av fullmäktigeledamöter eller fullmäktigesuppleanter. Kravet skulle inte gälla revisionsnämnden eller samkommuner.

Dessutom skulle förvaltningsstadgan ändras så att de som sitter i nämndernas sektioner skulle väljas bland medlemmar och suppleanter i de nämnder vars verksamhet de ingår i. Kravet skulle ändå inte gälla bildningsnämndens svenska sektion.

Koncernsektionens medlemmar skulle minskas från nuvarande 13 och skulle fungera under stadsstyrelsen. Inom fritidssektorn skulle det i stället för dagens tre nämnder bara finnas två.

Nämnden för fostran och undervisning och den svenska sektionen skulle lyda under bildningssektorn.

Beslut fattas på mötet i oktober eller november

Förändringarna i koncernsektionen skulle kunna tas i bruk redan 2020. Likaså kunde de andra förändringarna träda i kraft genast, så länge som ingen förändring av förvaltningsstadga krävs.

De nya ledningsmodellerna presenterades för fullmäktige inom ramen för en aftonskola och inga beslut fattades. De nya ledarskapsmodellerna behandlas i fullmäktige, antingen på följande möte i oktober eller sedan mötet i november.

Läs också