Hoppa till huvudinnehåll

Tågförbindelser är det stora frågetecknet i Nylandsplanen 2050: "Det är bra om det kommer ens en station i östra Nyland"

man ser på karta över nylandsplanen
Lappträskbon Anders Mickos tror att en järnväg till Kouvola skulle innebära harm och besvär för hans hemkommun. man ser på karta över nylandsplanen Bild: Yle/Helena von Alfthan Nyland,anders mickos

Vad händer om en eventuell järnväg blir en barriär mitt genom min kommun? Och tänk om min tomt blir naturskyddsområde? Det var några frågor som diskuterades när förslaget till Nylandsplanen förevisades i Lovisa. Tågförbindelserna är också viktiga för Borgå och Sibbo.

Fram till den 8 november går det att kommentera förslaget till en ny landskapsplan. På onsdag kväll förevisades planförslaget på Lovisa huvudbibliotek.

Anders Mickos från Lappträsk tittar en lång stund på kartorna i rummet och pratar med experterna på plats.

Han vill veta vilka begränsningar gällande skogen och åkrarna som finns i planen. Främst är det ändå den eventuella tågförbindelsen till Kouvola som bekymrar Mickos.

- Helst önskar jag att den inte alls skulle komma, för vi lär väl inte få någon station i närområdena. Det är bara harm och besvär av den, säger Anders Mickos.

man ser på karta över nylandsplanen
Lappträskbon Anders Mickos bekantar sig med planen. man ser på karta över nylandsplanen Bild: Yle/Helena von Alfthan Nyland,anders mickos

På kartorna som är upphängda på väggen finns två alternativa järnvägsförbindelser inritade. En längs kusten och en från Forsby mot Lovisa.

- Det är bra om det ens kommer en station i östra Nyland. Och det orsakar stora förändringar i naturen om det kommer en järnväg. Det är brett, alla vägar som går i nordsydlig riktning brister, åkrarna blir under, och i värsta fall också bostadshus, funderar Lappträskbon Anders Mickos.

Kvinna i vitt rum
Silja Aalto är miljöexpert på Nylands förbund. På onsdag kväll förde hon långa diskussioner med tomtägare som funderade över vilka begränsningar den nya landskapsplanen kan innebära för dem. Kvinna i vitt rum Bild: Yle/Helena von Alfthan Nyland

Miljöexpert Silja Aalto sitter en lång stund och pratar med ett par om beteckningar i planen. Hon har fått många frågor om naturskyddsområden.

- De flesta frågorna har handlat om skyddsområden i landskapsplanen, men också några andra beteckningar, säger Silja Aalto från Nylands förbund.

Snart klar

Nästa vår är det meningen att Nylandsplanen 2050 ska kunna godkännas av landskapsfullmäktige.

Just nu finns planförslaget framlagt för påseende i kommunerna och på Nylands förbunds webbplats och byrå.

personer ser på karta
Tom Liljestrand (SFP) och Inka Kytö från Nylands förbund granskar kartor. personer ser på karta Bild: Yle/Helena von Alfthan Nyland,Tom Liljestrand,inka kytö

Vad är Nylandsplanen 2050?

En övergripande landskapsplan som behandlar alla centrala former av markanvändning.

Planen tar tidsmässigt sikte på år 2050 och planeringsområdet omfattar hela Nyland förutom Östersundomområdet.

Etapplanerna utarbetas för tre regioner; Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Helheten styrs av en strukturöversikt för hela Nyland.

Nylands förbund inledde arbetet med planen 2016 och det förväntas vara klart 2020.

Följ med planarbetet här.

Källa: Nylands förbund

Mellan den 8 oktober och den 8 november kan vem som helst lämna in sin respons. Utifrån den färdigställs sedan planen.

Lovisa vill ha tågbana

Det som mest har diskuterats i Lovisa angående Nylandsplanen är järnvägsdragningen.

- Man skulle gärna se att den dras så att den skulle gagna också Lovisa, säger Ralf Sjödahl (SFP) som är medlem i Lovisas stadsstyrelse och ordförande i näringslivs- och infrastrukturnämnden.

Jag har varit med i diskussionerna om järnvägsdragningar sedan 1980-talet, och jag är nog begravd innan något sådant förverkligas― Ralf Sjödahl

Sjödahl är skeptisk till att Lovisa kommer att få en järnvägsförbindelse till huvudstadsregionen inom överskådlig framtid.

- Jag har varit med i diskussionerna om järnvägsdragningar sedan 1980-talet, och jag är nog begravd innan något sådant förverkligas, säger Sjödahl.

Du tror det?

- Jag vet det, säger Sjödahl.

karta över östra nylands etapplandskapsplan
Östra Nylands etapplandskapsplan. De två förslagen till ny järnväg syns i grått. Förslaget som skulle gå längs kusten har redan en ungefärlig sträckning, medan Kouvolaförslaget bara är ett rakt streck. Blått står för skyddsområde.: karta över östra nylands etapplandskapsplan Nyland

Kommunikationsministeriet har startat en utredning gällande en snabb järnvägsförbindelse österut. Utredningen ska vara klar nästa vår.

Den innehåller tre alternativ.
I ett alternativ skulle järnvägsförbindelsen inte alls nå östra Nyland, men i de två andra skulle banan gå via Borgå: antingen så att den efter Borgå svänger upp mot Kouvola, eller så att den fortsätter österut längs kusten via Lovisa och Kotka.

Lovisajärnväg aktuell om cirka 30 år

Lovisa föredrar förstås kustdragningen medan Borgå har gått samman med andra kommuner som lobbar för dragningen mot Kouvola.

I förslaget till Nylandsplanen 2050, som nu finns till påseende, är en järnvägslinje från Helsingfors till Lovisa och vidare österut utritad som en riktgivande sträckning för en huvudbana som förverkligas på lång sikt.

Det betyder att den kunde förverkligas mot slutskedet av planeringsperioden eller efter 2050.

I ett tidigare planutkast hade järnvägslinjen märkts ut så att den kunde förverkligas först efter 2050.

Hangöbanans räls.
Lovisa och Borgå hejar på olika järnvägsdragningar av Östbanan. Också Sibbo väntar på spårtrafik. Arkivbild. Hangöbanans räls. Bild: Yle/Tove Virta Jätteloka,växter,Räls,Hangöbanan,Järnvägsräls – Live,järnvägsspår

Jämfört med det är den nuvarande märkningen en förbättring, men inte tillräckligt.

Förutom järnvägsdragningen nämner Sjödahl några öar i Lovisa skärgård.

- I Nylandsplanen har man utvidgat Naturaområden mot statsrådets beslut. Ur den synvinkeln måste planen korrigeras. Till exempel på Våtskär och på Kejvsalö finns saker och ting som inte är i ordning med gällande lagstiftning, säger Sjödahl.

Vad gäller fortsättningen för Hästholmens kärnkraftverk finns det åtminstone inritat i Nylandsplanen även om det ännu inte är klart om reaktorernas drifttillstånd kommer att förlängas när de går ut 2027 och 2030.

Trafikförbindelser viktiga också för Borgå

- Vi vill se till att Nylandsplanen möjliggör att Borgå utvecklas också i framtiden: att vi har möjlighet att växa och att trafikförbindelserna till huvudstadsregionen är i skick, säger Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Borgå har i ett tidigare utlåtande föreslagit att stadens centrum ska anvisas som regioncentrum istället för med den nuvarande objektsbeteckningen område för centrumfunktioner, centrum.

personer granskar kartor
Många var på plats i Lovisa huvudbibliotek när Nylandsplanen presenterades. personer granskar kartor Bild: Yle/Helena von Alfthan Nyland,Tom Liljestrand

von Schoultz är nöjd över att båda alternativen för tågförbindelsen österut finns med i planförslaget.

- Båda går ju via Borgå, så det är en bra sak, säger han.

Tågförbindelsen till Kouvola finns inte utritad lika konkret som den via kusten, utan anges med en pil som behov av trafikförbindelse på lång sikt.

Kervo-Nickbybanan kan bli verklighet inom 10 år

- Det viktigaste för oss är Kervo-Nickbybanan och utvecklingszonerna i anslutning till den, säger Juhani Rantala (Saml) som är ordförande i markanvändningssektionen i Sibbo.

Tidigare har Sibbo anmärkt om att Nylandsplanen inte i tillräcklig utsträckning följer målen som ställts i MAL 2019, en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen.

Det nuvarande planförslaget följer riktlinjerna i MAL 2019 bättre än tidigare utkast, men kommunen önskar fortfarande önskar till exempel att området längs hela Kervo-Nickbybanan ska märkas ut som en utvecklingszon för tätortsfunktioner.

Det är främst Mårtensby som har fallit utanför. Enligt Rantala kan Mårtensby i framtiden bli ett nytt tillväxtcentrum och en hållplats vid Kervo-Nickbybanan.

gränsen mellan kyrkoby och mårtensby i sibbo
Mårtensby i Sibbo kan bli ett tillväxtcentrum, men antagligen först på 2040-talet. Arkivbild. gränsen mellan kyrkoby och mårtensby i sibbo Bild: Yle/Stefan Härus mårtensby i sibbo,Sibbo

I MAL 2019 har Kervo-Nickbybanan lyfts upp till ett första skedets projekt vilket betyder att passagerartrafik kan vara möjlig ganska snart.

- Jag förväntar mig att Kervo-Nickbybanan tas i bruk för passagerartrafik senast 2028, säger Rantala.

Östersundom är ett vitt hål i Nylandsplanen. Området har lämnats bort, främst för att vissa utredningar ännu saknas och arbetet med Nylandsplanen 2050 skulle försenas om man tog med Östersundom.

Rantala tror ändå att Östersundom kan tas med i Nylandsplanen i ett senare skede.

Det är ännu oklart om planläggningen ger möjlighet att bygga någon hypermarket i Sibbo.

- Särskilt städer brukar försöka förhindra att sådana här utrymmeskrävande butiker placeras utanför centrum, säger Rantala.