Hoppa till huvudinnehåll

"Vindkraftsparken i Tetom har stora konsekvenser, fastän man påstår annat" - Forsbybor vill ha miljökonsekvensbedömning

En man i svart läderjacka och keps står invid en väg. Han ser in i kameran och pekar med hela armen mot en punkt någonstans ovanför trädtopparna som syns bakom honom.
Henry Laitinen visar åt vilket håll vindkraftsparken kan komma att byggas. I framtiden kanske höga vita rotorblad sticker upp ovanom trädtopparna. En man i svart läderjacka och keps står invid en väg. Han ser in i kameran och pekar med hela armen mot en punkt någonstans ovanför trädtopparna som syns bakom honom. Bild: Yle/Mira Bäck människor,Forsby,forsby byaförening

Till Tetom i Lovisa planeras en vindkraftspark med åtta vindkraftverk. Enligt NTM-centralen behöver det inte göras någon miljökonsekvensbedömning. Forsby byaförening är av annan åsikt.

Byaföreningens styrelse har bestämt sig för att skicka in ett klagomål till NTM-centralen. De anser att en miljökonsekvensbedömning om projektet behöver göras.

- Vi måste få folk att förstå att det här är en så stor grej att den kommer att påverka byn under en lång tid. Vindkraftparken har stora konsekvenser, fastän man påstår annat, säger Henry Laitinen, vice ordförande i Forsby byaförening.

Vindkraftsparken i Tetom - det här planeras

  • Företaget Ilmatar Loviisa vill bygga åtta vindkraftverk på ett område i Tetom i Lovisa, cirka 13 kilometer nordväst om Lovisa centrum.
  • Vindkraftverkens torn ska bli 180 meter höga. Ovanpå det tillkommer rotorbladens längd. Den sammanlagda höjden får inte överstiga 340 meter över havsytan.
  • Vindkraftverkens sammanlagda effekt ligger under 45 megawatt.
  • Enligt Ilmatar kommer bullernivåerna att understiga gränsvärdena på 45 decibel dagtid och 40 decibel nattetid som anges i Statsrådets förordning 1107/2015.

Vindkraftparken skulle byggas två kilometer från Forsby, vilket byborna anser vara alldeles för nära.

- Jag skulle bara önska att vindkraftverken skulle flyttas ut till havs dit de hör hemma. De här möllorna är så ogudligt stora att de inte borde placeras så här nära bebyggelse. De för med sig buller, skakningar och annat som vi inte vill ha hit, säger Laitinen.

Oro för buller

Enligt Laitinen är ljudet från vindkraftverken det största problemet.

Dessutom anser byaföreningen att det inte har gjorts tillräckliga undersökningar om vilka hälsoeffekter vindkraftverken har för områdets människor, fåglar och djur.

- Och hur kommer de att passa in i landskapet? Möllorna kommer att synas mycket långt. Det här är ett område med ett värdefullt kulturarv. Det har ju muséet också sagt, säger Laitinen.

Vi motsätter oss inte vindmöllor eller vindkraft, utan placeringen av dem. Det är inte bra att bygga dem så här nära ett stort tillväxtcentrum― Henry Laitinen

Laitinen hänvisar till ett utlåtande från Borgå museum om att områdets kulturhistoriska värden hotas av att vindkraftverken ligger för nära herrgården Malmgård.

Det närmaste vindkraftverket skulle byggas på under fem kilometers avstånd från gården.

Enligt vindkraftföretaget Ilmatar syns vindkraftverken inte från gårdens mest historiskt värdefulla byggnader, men nog på många ställen från gårdens åkrar.

Laitinen tror att fastighetspriserna i Forsby kommer att sjunka.

- Inte kommer det åtminstone att öka platsens dragningskraft om vi har möllorna här bredvid.

Åker, skog och vindkraftverk i bakgrunden.
Illustration av den planerade vindkraftsparken. Åker, skog och vindkraftverk i bakgrunden. Bild: Lovisa stad vindkraftverk,Vindkraft i Tetom

Forsby byaförening har redan tidigare lämnat in en namninsamling mot projektet. 283 personer skrev under.

- Vi motsätter oss inte vindmöllor eller vindkraft, utan placeringen av dem. Det är inte bra att bygga dem så här nära ett stort tillväxtcentrum, säger Laitinen.

Förväntas inte ha några betydande miljökonsekvenser

Enligt den reviderade MKB-lagstiftningen krävs en miljökonsekvensbehandling alltid då antalet vindkraftverk är tio eller fler.

I Tetom planerar man placera åtta vindkraftverk och deras sammanlagda effekt ligger under 45 megawatt. Det är en orsak till att Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Nyland anser att någon MKB-process inte behöver påbörjas.

I NTM-centralens beslut hänvisar man också till att projektet inte förväntas ha några så betydande miljökonsekvenser att en miljökonsekvensbehandling skulle behöva göras enligt lagen.

Enligt utlåtandet från vindkraftföretaget Ilmatar står vindkraftsprojektet inte i strid med den ikraftvarande delgeneralplanen eller landskapsplanen.

Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel.
Lovisas stadsplanerings- och miljöskyddsavdelningar har gett grönt ljus för projektet. Arkivbild. Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel. Bild: Mostphotos vindkraftverk,väderkvarnar,vindkraft,energi

Det skulle inte heller påverka skyddade växter eller djur på Naturaområdet intill.

Baserat på utredningar om fågelbeståndet i trakten anser man att vindkraftparken inte skulle ha någon betydande inverkan på fågellivet.

I somras upptäcktes ett bo tillhörande en stor rovfågel i närheten och NTM-centralen påpekar att utredningarna om traktens fågelbestånd behöver kompletteras vad gäller stora rovfåglar.

Enligt Ilmatar kommer bullernivåerna att understiga gränsvärdena på 45 decibel dagtid och 40 decibel nattid som anges i Statsrådets förordning 1107/2015.

Det går att bekanta sig med NTM-centralens MKB-beslut här (på finska) på deras webbplats.

Planförslaget snart klart

Laitinen anser att Forsbybornas åsikter inte har beaktats tillräckligt i processen med att planera vindkraftsparken.

- Jag känner ingen som har tillfrågats någon åsikt om planerna, förutom i juni när det hölls ett tillfälle i Liljendal där jag tycker att man berättade om projektet på ett ganska oklart sätt, säger Laitinen.

Brygga, vatten och vindkraftverk i bakgrunden.
Illustration av den planerade vindkraftsparken. Brygga, vatten och vindkraftverk i bakgrunden. Bild: Lovisa stad vindkraftverk,brygga,Vindkraft i Tetom

Vindkraftprojektet påbörjades redan år 2014. Det första planförslaget var framlagt till påseende sommaren 2015.

Projektet pausades men återupptogs i början av det här året. Ett förändrat planförslag för vindkraftparken har varit framme till påseende i sommar.

Från stadsplaneringsavdelningen i Lovisa meddelar man att näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa snart ska ta ställning till den senaste versionen av planförslaget för vindkraftparken.

Därefter ställs planen fram för påseende innan den slutligen kan godkännas. Det betyder att det kan bli möjligt för Ilmatar att ansöka om bygglov nästa år.