Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska avloppet i glesbygden uppfylla kraven men kommunerna har inte resurser att granska hur bra fastighetsägarna sköter sig

Privat reningsverk för avloppsvatten
På marknaden finns otaliga avloppsreningsverk som fastighetsägare kan välja emellan. Privat reningsverk för avloppsvatten Bild: Yle/Carmela Walder avlopp. reningsstation. avloppsförordning

Från och med den första november ska de fastighetsägare som bor på ett grundvattenområde eller mindre än hundra meter från stranden ha sin avloppsvattenrening i skick.

Den nya miljöskyddslagen trädde i kraft år 2017, men fastighetsägare har haft två år på sig att uppfylla kraven i lagen.

I våras hade ungefär 114 000 fastigheter renoveringen ogjord enligt uppgifter från Finlands miljöcentral.

Många har hört sig för om hjälp och råd

Men enligt miljöinspektör Camilla Puranen har många under de senaste månaderna skridit till verket.

Både i Pargas och i Kimitoöns kommun är det många som ännu under hösten hört sig för om råd och riktlinjer och på miljökontoret är man medveten om att alla ännu inte har avloppsvattenreningen i skick.

Trots att tidsfristen löpt ut, kommer man inte nu att sätta igång något för att kolla att kraven möts. Istället kommer man så småningom att gå igenom vilka fastigheter som ännu inte tagit itu med frågan.

- Vi följer med läget och i sinom tid är det dags att skicka ut påminnelser, säger Puranen.

Carl-Sture Österman som är miljövårdschef i Pargas är inne på samma linje.

- Vi är ju medvetna om att tiden för den här förordningen har löpt ut och vi var medvetna före tiden gick ut att vi inte kommer att ha alla fastigheter åtgärdade, inte i Pargas och inte i resten av Finland.

Myndigheterna börjar så småningom granska att fastighetsägarna sköter sig

- Vi har som avsikt att vi kommer att börja gå igenom de här områdena. Vi kommer att försöka ta de här områden under arbete, så att vi så småningom då närmar oss fastighetsreglerna och hör oss för hur situationen är och sedan då komma med uppmaningar om att den här avloppsvattenhanteringen nu måste sättas i sakenligt skick.

miljövårdschef Carl-Sture Österman i Pargas.
Miljövårdschef Carl-Sture Österman hoppas att så många som möjligt nu gör det som krävs med avloppsreningen. miljövårdschef Carl-Sture Österman i Pargas. Bild: Yle/Johanna Ventus carl-sture österman

- Hur många som ännu inte har sin avloppsvattenhantering i skick är svårt att säga, säger Österman.

- Det är lite skillnad när det gäller utrustningsnivå på fritidsfastigheter och året om fastigheter och om man har enbart gråvatten som man avleder och till exempel en torrtoalett eller en komposttoalett, så är det egentligen ganska små åtgärder som behöver göras, säger Österman.

Men gäller förändringen ett egnahemshus eller ett fritidshus med hög utrustningsnivå, så behöver det ju göras en motsvarande åtgärd som på året om bostäder.

- Jag skulle försiktigt uppskatta att det är frågan om ett par tusen fastigheter som behöver vidta åtgärder för att komma upp till de krav som nu gäller från och med den 1 november, säger Österman.

Miljöinspektörerna ansvarar för övervakningen men många kommuner saknar de resurser som krävs

Kommunernas miljöinspektörer har ansvar för att övervaka att miljöskyddslagen följs, men resurserna är knappa.

Många kommuner är fortfarande i startgroparna då det kommer till att planera hur övervakningen ska ske.

För de som inte ännu heller tagit itu med en plan för avloppsvattenhanteringen, gäller det nu att göra det, säger Österman.

- Det gäller helt enkelt att sätta avloppsvattenanläggningarna i skick helt enkelt, men det är ingen panik. Det är väldigt få fall där man faktiskt skulle göra någon stor miljöskada.

Men Österman betonar att det nu finns regler för hur reningen ska skötas och de bör förstås följas.

- Vi har hela tiden sagt från miljömyndigheterna i Pargas att vi kommer inte att komma och knacka på med några böteslappar men att vi tar det i den takt som vi mäktar med och hinner och sätter områdena i skick i tur och ordning, säger Österman. Vi ser inte det här som ett stort bekymmer.

Mer information om vilka krav det finns på avloppsvattenreningen i din kommun hittar du på Pargas stads webbplats och Kimitoöns webbsidor.

Vad kan fastighetsägarna tänka på?

Ett sätt att fylla lagens krav är att byta ut vattenklosetten mot en torrtoalett eller komposterande wc. Vattenklosetten är den största förorenaren.

Alla vätskor ska samlas in i en behållare. Riktigt små mängder vatten kan ledas genom ett så kallat stenöga.

Ett sätt att fylla lagens krav är också att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

En renovering krävs inte i fastigheter med utetoalett och där vattnet bärs in från brunnen.