Hoppa till huvudinnehåll

Olika åsikter om fiskodling inom Österbottens fiskarförbund - "Inget problem"

Fiskar i fiskodling.
Fiskar i fiskodling. Bild: Copyright Pekka Tuuri fiskodling

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde motsätter sig Ekofish planer på en fiskodling väster om Öuran utanför Jakobstad. Samtidigt har Österbottens fiskarförbund i ett tidigare skede uttalat sig positivt om planerna.

Ett tiotal anmärkningar har gjorts angående fiskodlingen i Jakobstad. Bland dessa finns fiskeriområdet, som kräver att avfallet från odlingen renas med bästa tillgängliga teknik.

Ekofish söker som bäst tillstånd för andra gången.

Det här eftersom man i slutet av sommaren slopade planerna på höstförvaring av fiskarna utanför Ådön och istället slöt ett avtal med Jakobstads hamn om att förvara dem utanför Alholmen.

"Kan inte acceptera"

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde hör till dem som meddelat sin åsikt. Och den är negativ.

- Vi är inte emot fiskodlingar i sig, för vi vill ju främja fiskerihushållningen här i nejden. Men i Ekofish planer finns ingen rening, säger verksamhetsledare Birthe Wistbacka.

Birthe Wistbacka, verksamhetsledare för Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.
Birthe Wistbacka. Birthe Wistbacka, verksamhetsledare för Norra Kust-Österbottens fiskeriområde. Bild: Yle/Joni Kyheröinen fiskeri,norra kust-österbottens fiskeriområde

Mer specifikt vill man att Ekofish gör upp en plan för hur foderrester och fekalier ska renas, med bästa tillgängliga teknik.

- Vi kan inte acceptera att de rinner direkt ut i havet, säger Wistbacka.

Enligt fiskeriområdet går det hela emot Finlands havsförvaltningsplan, som har som mål att ekologin i Finlands vattendrag och havsområden inte ska försämras och att fosforbelastningen ska minska.

"Får inte öka övergödningen"

Inte heller en mindre fiskodling duger för fiskeriområdet. Det är inte storleken som är avgörande.

- Som sagt, vi är inte emot fiskodlingar, men den måste planeras på ett sätt som inte ökar övergödningen i havet, säger Wistbacka.

Österbottens fiskarförbund av annan åsikt

Fiskeriområdet är en del av Österbottens fiskarförbund och Wistbacka är viceordförande i förbundets styrelse.

Österbottens fiskarförbund gav å sin sida ett utlåtande i samband med att Ekofish lämnade in sin första tillståndsansökan.

- Det var ett allmänt utlåtande om att en fiskodling kan lyfta verksamheten vid Ådö fiskehamn och att den kan ha positiva effekter för fiskerinäringen i Jakobstadsnejden, säger Guy Svanbäck, specialsakkunnig på Österbottens fiskarförbund.

Guy Svanbäck, verksamhetsledare Österbottens fiskarförbund.
Guy Svanbäck. Guy Svanbäck, verksamhetsledare Österbottens fiskarförbund. Bild: Yle/Juho Karlsson 2015

Men efter att sedan ha tagit en ny titt på utlåtandet, daterat 4 september 2018, medger Svanbäck att det nog är ett rätt positivt ställningstagande för Ekofish planer.

Så här står det bland annat:

Österbottens Fiskarförbund hoppas att ansökningen om tillstånd för fiskodlingen behandlas så snabbt och flexibelt som möjligt av tillståndsbeviljande myndighet. Hela fiskerinäringen i regionen skulle vinna på att fiskodlingen kommer igång så fort som möjligt.

Så ni har en annan åsikt i frågan än Norra Kust-Österbottens fiskeriområde?

- Din slutsats är riktig, säger Svanbäck.

Ser du att det är ett problem?

- Nej, jag ser inga problem med olika åsikter.

Vad säger då Birthe Wistbacka om det?

- Utlåtandet du hänvisar till torde ha skrivits innan ärendet hade kungjorts för första gången. Som en följd av att ingen miljökonsekvensbedömning hade gjorts inför kungörandet var faktaunderlaget otillfredsställande, säger Wistbacka.

Ska ta upp saken med fiskarförbundet

Wistbacka menar att man efter det fått mer information om fiskodlingens inverkan.

- Österbottens fiskarförbund har inte tagit ställning till projektet sedan den 4 september 2018 och jag kommer att framföra fiskeriområdets bedömningar åt förbundet, säger Wistbacka.

Alla rättsprocesser ska få ha sin gång

Man motsätter sig också det att Ekofish vill påbörja verksamheten innan beslutet vunnit laga kraft.

Detta inte minst eftersom NTM- centralen beslutat att ingen miljökonsekvensbedömning behöver göras.

Därför ser fiskeriområdet det som extra viktigt att alla eventuella besvär och rättsprocesser avklaras före verksamheten tillåts börja.

Fiskeriområdet lämnade inte in någon anmärkning första gången det begav sig. Orsaken är enkel.

- Första gången fanns vi inte. Tidigare hette vi Norra Svenska fiskeområde, men det lades ner i slutet av 2018. Sen hann vi inte inleda vår nya verksamhet i tid, säger Wistbacka.

Ekofish: Låg koncentration på väldiga vattenmassor

Ekofish vd Sebastian Höglund konstaterar å sin sida att området som företaget arrenderar ute till havs är på ett område som miljömyndigheterna i Finland klassificerat som utmärkt för fiskodling.

Den totala belastningen till havet beräknas bli 3,15 ton fosfor samt 35,2 ton kväve per år.

- Totala belastningen ja, men här måste man vara införstådd med biologin också. Samt placeringen och koncentrationen, säger Höglund.

- I vårt fall är det extremt låg koncentration på väldiga vattenmassor. I praktiken kan man inte få mätbar belastning längre ifrån än några hundra meter kring odlingen, fortsätter Höglund.

Ådö, Sebastian Höglund.
Sebastian Höglund. Ådö, Sebastian Höglund. Bild: Yle/Mikaela Löv fiske,fiskodling,Jakobstad,sebastian höglund

Konsekvenserna är utredda

Vad gäller den "bästa tillgängliga tekniken" menar Höglund att det i dagsläget är just havsodlingar som den som Ekofish planerar, som inte medför negativa konsekvenser för kustområdet.

Angående NTM- centralens beslut att ingen miljökonsekvensbedömning behöver göras, konstaterar Höglund att Ekofish tillståndsansökan ändå innehåller det som krävs.

Man har gjort en natura bedömning där man går igenom projektets konsekvenser för vattenområdet.

- Faktamässigt saknas inget, säger Höglund.

Seminarium om fiskodlingar ordnas

Höglund konstaterar att brist på information om fiskodlingar är ett stort problem. Öppna havsodlingar har inte många år på nacken.

Fiskerimyndigheten vid NTM- centralen ordnar ett seminarium om fiskodlingar, som kanske kan fylla i en del kunskapsluckor.

Seminariet ordnas i Optima i Jakobstad den 2 december och anmälningar tas emot av Kustaktionsgruppen i Österbotten.

- Det är viktigt att många deltar och får information om vad fiskodling innebär i praktiken, säger Guy Svanbäck på Österbottens fiskarförbund.

Finska staten vill att det produceras mer fisk i Finland och det kan göras endera ute till havs eller i slutna system uppe på land.

RFV fått ett tiotal anmärkningar

Sedan början av november har man kunnat lämna in anmärkningar och åsikter om Ekofish ansökan till Regionförvaltningsverket.

Så här långt har RFV fått in ett tiotal anmärkningar och ett utlåtande. Det vet miljööverinspektör Merja Mäensivu berätta.

Utlåtandet kom från fiskerimyndigheten vid NTM- centralen och det är positivt inställt till odlingen. Anmärkningarna motsätter sig i huvudsak ansökan.

Kungörelsetiden pågår till den 2 december. Jakobstads miljövårdsmyndighet har begärt, och fått, tilläggstid för sitt utlåtande fram till den 13 december.