Hoppa till huvudinnehåll

96 procent av finländarna använder Yles tjänster varje vecka – Yle allt viktigare

Man och kvinna som tittar på TV på soffan.
Man och kvinna som tittar på TV på soffan. målsättningar

Yles betydelse i samhället och i den personliga medieanvändningen ökar. En klar majoritet av finländarna anser att Yle lyckats bra i sitt public service-uppdrag.

Yle uppnådde samtliga långsiktiga kundmål under 2019, visar den årliga kanalimageundersökningen (KMK).

Yle fick vitsordet 8,3 på frågan om hur viktig Yles existens i det finländska samhället upplevs vara på skalan 1-10 (mål: 8). I fjol var motsvarande vitsord 8,2. Även Yles personliga betydelse för finländarna ökade och fick vitsordet 7,4 (mål 7,2). I fjol var motsvarande vitsord 7,3.

År 2019 använde 96 procent av finländarna minst en av Yles tjänster varje vecka (mål: 95 procent). Räckvidden för tv sjönk något jämfört med föregående år, speciellt bland under 45-åringar. Yle Areena och Yles nyhetstjänst på webben ökade sin veckoräckvidd mest.

Under 45-åringar möter å sin sida allt oftare Yles innehåll i sociala medier. Två tredjedelar ansåg att de ser Yles innehåll i sociala medier varje vecka.

Finlandssvenskarna upplever Svenska Yle pålitligt

Finländarna anser att Yle som helhet lyckats bra i sitt public service-uppdrag. På skalan 1-6 får Yle vitsordet 4,63 för hur väl public service-uppdraget förvaltas. Siffran är något högre än i fjol (2018: 4,59), visar undersökningen Yles värde för finländarna 2019.

Finlandssvenskarna bedömer fortsättningsvis att Svenska Yle är det mest betydelsefulla mediet på svenska i Finland. Hela 88 procent av finlandssvenskarna upplever att Svenska Yle är pålitligt visar undersökningen Yles betydelse för finlandssvenskarna.

“Det att vi upplevs pålitliga är kanske den allra viktigaste mätaren för oss. Vi har jobbat stenhårt med förtroendet och försökt föra en ännu öppnare dialog med finlandssvenskarna. Vi vill vara ett mediehus som lyssnar”, konstaterar Svenska Yles strategichef Alex Fager.

Respondenterna anser fortsättningsvis att Svenska Yles innehåll håller hög kvalitet 4,67 (på skalan 1-6, jämför 4,49 år 2018) och 4,7 (på skalan 1-6) anser att Svenska Yles utbud ger valuta för Yle-skatten. Även i den personliga medieanvändningen spelar Svenska Yle en allt större roll, 7,25 (skalan 1-10) jämfört med 6,91 år 2018.

“Svenska Yle har under året satsat ännu mer på sådant som berör just finlandssvenskarna. I år har vi också kunnat erbjuda mera finlandssvenskt innehåll på Arenan än någonsin tidigare”, konstaterar Fager.

Yle genomför årligen Kanalimageundersökningen (Kanava ja palvelumielikuvatutkimus KMK). Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus. Undersökningen gjordes hösten 2019 genom en webbenkät samt för att säkerställa att resultatet är representativt för hela befolkningen även genom telefonintervjuer för de användare över 60+ som inte använder internet. I undersökningen deltog 2 439 finländare över 15 år.

Yles värde för finländarna (Ylen arvo suomalaisille) gjordes av IRO Research Oy på uppdrag av Yle. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under september-november. I undersökningen deltog 1000 respondenter i åldern 15-79 år. Urvalet representerar befolkningen sett till kön, ålder och hemort. Vid jämförelse av resultaten bör noteras att undersökningens leverantör har ändrats sedan föregående år. Likaså har mindre förändringar i frågeställningarna gjorts.

Undersökningen Yles betydelse för finlandssvenskarna gjordes av IRO Research Oy på uppdrag av Svenska Yle. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under oktober-november. I undersökningen deltog 500 respondenter i åldern 15-79 år. Urvalet representerar den finlandssvenska befolkningen sett till kön, ålder och hemort. Vid jämförelse av resultaten bör noteras att undersökningens leverantör har ändrats sedan föregående år. Likaså har mindre förändringar i frågeställningarna gjorts.