Hoppa till huvudinnehåll

Trafiken ökar enormt om Joddböleplanerna i Ingå blir verklighet - över 6 000 personbilar varje dag

En illustrationsbild som beskriver hur Rudus område i Joddböle i Ingå kunde se ut i framtiden. Hallar och lastbilar som står parkerade framför hallarna. Vägar, skog.
Så här kunde det se ut på Rudus område, Joddböle IV, när täktverksamheten är slut och området kan användas för andra ändamål. Konsultbolagets Sitowises illustrationsbild. En illustrationsbild som beskriver hur Rudus område i Joddböle i Ingå kunde se ut i framtiden. Hallar och lastbilar som står parkerade framför hallarna. Vägar, skog. Bild: Sitowise/Ingå kommun Ingå,planläggning,terminal

Trafiken till och från Joddböle kommer att öka markant om de stora framtidsplanerna för en datacentral och en mängd andra nya verksamheter förverkligas i sin helhet.

Personbilstrafiken till och från arbetsplatserna beräknas i framtiden kunna uppgå till över 6 000 fordon per dygn eller 260 bilar per timme. Kommunen tror ändå inte att trafiken ökar så mycket.

Ingå kommun gör som bäst i samarbete med olika konsultbolag upp nya detaljplaner för det flera hundra hektar stora området i Joddböle.

Helheten har delats in i fyra nya planeområden. Markägare på de fyra områdena är bland annat bolagen Fortum, Rudus och Inkoo Shipping.

Joddböle ligger vid havet, cirka fyra kilometer sydväst om Ingå centrum.

Fyra nya detaljplaner skapar framtidens Joddböle

Joddböle I

Hamnbolaget Inkoo Shipping äger två av områdena som också ska växa och utvecklas.

Joddböle I är ungefär 25 hektar stort. Inkoo Shipping vill kunna växa och på det här området undersöks i planläggningen möjligheten att lossa och lagra flytande bränslen.

Tanken är att bränslet transporteras till hamnen med stora fartyg 10-20 gånger per år. Bränslen lagras i cisterner cirka 30 meter över markytan.

Det är möjligt att bygga en 45 meter hög landskapsvall vid stranden så att det från havet sett inte uppstår direkta vyer till lagerfältet för bränsle och cisternerna.

Bränslet transporteras vidare från hamnen landvägen. Antalet transporter uppskattas till 23-46 per dygn. Det är en ökning på cirka 20-40 procent jämfört med den tunga trafiken på Hamnvägen i dag.

Arbetsplatstrafiken uppskattas till 1 200 fordon per dygn.

Byggrätten på Joddböle I ökar enligt planerna nu från 8 000 till 11 000 kvadratmeter våningsyta.

Joddböle II

Avsikten med en ny plan för Joddböle II är att Inkoo Shipping ska kunna utveckla sina hamnfunktioner på området som redan i dag är hamn- och industriområde. Hamnen ska också framöver vara en så kallad bulkhamn. På östra sidan av Hamnväggen anvisas i den här planen en industritomt.

Byggrätten ökar från knappt 200 000 kvadratmeter våningsyta till över 300 000.

Joddböle III

Störst av de fyra områdena är Joddböle III, det tidigare kolkraftverkets område. Här när man samma dröm som i många andra kommuner i Västnyland: området planläggs för en dataservercentral. Dessutom planeras Joddböle III för bioproduktionsanläggningar och flera andra verksamheter.

Området är knappt 320 hektar stort och ägs till största delen av energibolaget Fortum.

Byggrätten blir nästan 700 000 våningskvadratmeter men det är osäkert om hela byggrätten någonsin kommer att utnyttjas. Datacentralens område får ungefär hälften att hela byggrätten.

Joddböle IV

Joddböle IV ägs av företaget Rudus. Bolaget har omfattande marktäkt på det 64 hektar stora området väster om Hamnvägen. Täktverksamheten kommer fortsätta. Men när den tar slut, ska området kunna utnyttjas som industriområde.

En väldig mängd ny byggrätt föreslås på Joddböle IV.

Mellan hamnen och järnvägsreservationen växer byggrätten från 43 000 våningskvadratmeter till 76 000.

På andra, västra, sidan av järnvägsreserveringen föreslås på ett nuvarande jord- och skogsbruksområde i stället industri- och lagerfunktioner och en byggrätt på över 100 000 våningskvadratmeter.

Tekniska nämnden i Ingå diskuterade planutkasten för Joddböle I, II och IV på sitt möte i nyligen (17.12).

Den stora siffran 6 600 fordon per dygn kan bli verklighet om all ny byggrätt på de fyra delområdena används. Då skapas många nya arbetsplatser.

I de nuvarande kalkylerna skulle största delen, 95 procent, av de 6 600 fordonen per dygn vara personbilar.

Men kalkylerna kommer att justeras när planerna preciseras och det klarnar hurdan karaktär de planerade verksamheterna har, uppger samhällstekniska direktören Aija Aunio på Ingå kommun.

- Antalet jobb har nu beräknats enligt formeln att 400 våningskvadratmeter byggrätt skapar ett jobb.

Det kommer inte förverkligas i hela Joddböle, där det också kommer att finnas stora lager. Då blir antalet jobb och volymen av personbilstrafik mindre än vad den teoretiska formeln visar, menar Aunio.

Kollektivtrafik och cykelvägar

Tanken är att också ordna kollektivtrafik för dem som i framtiden jobbar på området.

Tekniska nämnden efterlyser också en översikt som visar vad som behövs för den lätta trafiken både till kommuncentrum och längs Hamnvägen. Sedan kan man preliminärt uppskatta vad allt kostar och om också de här förbindelserna kräver ändringar i de nuvarande planerna.

Nämnden anser också att det är viktigt med en tidtabell för den kommunalteknik (vägar, vatten och avlopp) som alla planerna kräver. Därför gäller det att ta fram någon form av tidtabell för hela området.