Hoppa till huvudinnehåll

Vårdare vid Gamla Vasa sjukhus misstänks ha bandat och spridit en patients prat på sociala medier – överläkare: "Jag har inte stött på något liknande"

gamla vasa sjukhus
Gamla Vasa sjukhus gamla vasa sjukhus Bild: Anki Westergård Carl Ludvig Engel,gamla vasa sjukhus

En vårdare vid Gamla Vasa sjukhus misstänks ha spelat in en patients prat och spridit det på sociala medier. Jag har inte stött på något liknande, säger Jukka Kärkkäinen, överläkare vid THL och ordförande för sjukhusets direktion.

Enligt Pohjalainen är det en kvinnlig vårdare som för några veckor sedan i smyg har spelat in en patients prat med sin smarttelefon.

Vid tillfället har patientens beteende och tal varit förvirrat. Patienten har fått ett sjukdomsanfall och förts med ambulans till Vasa centralsjukhus.

Pirjo Takala, tf. ledande läkare vid Gamla Vasa sjukhus, bekräftar misstankarna men är fåordig om fallet i övrigt.

- Jag har inget behov av att dölja något men jag måste reda ut med en jurist vad jag får säga offentligt. Det är viktigt att allas rättsskydd uppfylls, både patienternas och personalens.

- Jag är nu i en sådan situation som jag inte varit i tidigare så jag vill göra rätt.

"Misstankarna utreds ordentligt"

Takala kan inte berätta hur sjukhusets ledning har fått kännedom om misstankarna men säger på ett allmänt plan att det finns flera sätt för personalen att föra vidare dylika ärenden.

- Vi har bland annat tagit i bruk ett system där man kan anmäla saker som gäller patientsäkerhet, arbetarskydd och osakligt eller oetiskt beteende.

Om man funderar på om man får spela in en patients prat så torde det vara ganska klart att man inte får det.― Pirjo Takala

Nu då misstankarna kommit till sjukhusledningens kännedom utreds de ordentligt, försäkrar hon.

- Genast då vi får besked om att något dylikt har inträffat utreds det. Vad har hänt, vem har gjort det och varför?

- Vi måste höra de inblandade och därefter utreda vad det får för följder och i vilka olika instanser det ska behandlas.

"Kan ha skett på Whatsapp"

Takala säger att hon är övertygad om att det inspelade materialet har raderats om det är så att det spridits vidare.

- Det finns förstås olika slags sociala medier. Det är inte nödvändigtvis så att klippet fanns ute på Facebook eller Instagram. Sociala medier är också till exempel Whatsapp där en diskussion kan föras mellan två personer.

- Men självklart, om något har lagts ut och upptäcks så tas det genast bort eller man ber personerna ta bort det.

"I allmänhet har personalen hög moral och etik"

Enligt Takala regleras vårdpersonalens agerande på sociala medier först och främst av lagen och av etiska regler.

- Om något sådant här sker är det förstås vår sak att utreda om instruktionerna är tillräckliga. Men om man till exempel funderar på om man får spela in en patients prat så torde det vara ganska klart att man inte får det.

Pirjo Takala säger att personalen vid Gamla Vasa sjukhus överlag agerar på en god etisk och moralisk grund.

- Sedan kan det någon gång ske enstaka situationer där någon av en orsak eller annan gör något ogenomtänkt. Det är alltid tråkigt.

Vad som händer med personens arbetsförhållande om misstankarna är sanna vill Takala inte spekulera i.

- Det hör till de saker vi måste utreda.

Brott mot tystnadsplikten blir polissak

Jukka Kärkkäinen är överläkare för mentalvårdstjänster vid THL och ny ordförande för Gamla Vasa sjukhus direktion.

Han har inte hört om det misstänkta fallet vid Gamla Vasa sjukhus förrän Yle Österbotten tar kontakt.

- Det låter tråkigt, säger han.

- Om vårdaren har spridit uppgifter om en patient på sociala medier har personen i så fall brutit mot tystnadsplikten, vilket är ett brott. Brott mot tystnadsplikten ska utredas av polisen. Eventuellt blir det frågan om åtal.

Man i kostym.
Jukka Kärkkäinen Man i kostym. Bild: THL Institutet för hälsa och välfärd,Jukka Kärkkäinen

Vad gäller vårdarens arbetsförhållande skulle det enligt Kärkkäinen leda till åtminstone en varning om det visar sig att misstankarna är sanna.

- Beroende på omständigheterna kunde det bli frågan om strängare åtgärder.

Det handlar inte om hur många man spridit uppgifterna till. Också om man bara skickat dem till en enda person är det ett brott.― Jukka Kärkkäinen

Även om man inte skulle sprida uppgifterna vidare är det etiskt tvivelaktigt att banda in en patients prat, säger Kärkkäinen.

- Fallet måste utredas noggrant.

Kan inte minnas ett liknande fall

Jukka Kärkkäinen kan inte minnas att han tidigare skulle ha stött på ett liknande fall där en vårdare skulle ha spelat in en patients prat och dessutom spridit det vidare.

- Det låter väldigt ovanligt.

- Saken har diskuterats mer ur motsatt synvinkel, huruvida en patient får banda in ett samtal med en läkare eller vårdare. Det förbjuder lagen inte om patienten vill ha det för eget bruk. Sedan är det en annan sak om patienten sprider klippen i offentligheten.

"Spelreglerna har i alla tider varit tydliga"

Vad gäller vårdpersonal har spelreglerna i alla tider varit tydliga, säger Kärkkäinen: Man kan inte föra vidare uppgifter om en patient utan dennes lov.

Enligt Kärkkäinen har det ingen betydelse i det aktuella fallet om inbandningen skickats till en person på Whatsapp eller lagts ut offentligt på Facebook.

- Det handlar inte om hur många man spridit uppgifterna till. Också om man bara skickat dem till en enda person är det ett brott.

Kan det vara så att patientens beteende väckt så starka känslor hos vårdaren att hen inte klarat av att hantera känslorna?

- Visst är det möjligt, men oavsett måste man veta var gränsen går för vad man kan göra som yrkesperson. Men visst, vårdare och läkare är också människor. De kan uppleva en del patientsituationer väldigt starkt och reagera känslomässigt. Då kan risken öka för att man gör något ogenomtänkt.

Alla har möjlighet till arbetshandledning

Kärkkäinen säger att man alltid borde ha möjlighet att gå igenom utmanande situationer med sin förman eller med en kollega så att man bättre kan hålla fast vid sin yrkesroll.

Enligt Pirjo Takala vid Gamla Vasa sjukhus finns det flera möjligheter för vårdpersonalen att behandla utmaningar i arbetet och svåra känslor som en patients beteende väcker.

- Alla, både vårdare och läkare, har möjlighet att få arbetshandledning där man går igenom sina arbetsmetoder och de känslor som arbetet väcker.

skylt
skylt Bild: Anki Westergård skylt,gamla vasa sjukhus

Riskerar att försämra sjukhusets rykte

Den 19 februari har Gamla Vasa sjukhus direktion sitt första möte under Jukka Kärkkäinens ledning. Han väntar sig att misstankarna om smygbandning behandlas på det mötet i någon form.

- Åtminstone tror jag att saken tas upp som ett informationsärende. Det är ett ovanligt fall och också med tanke på sjukhusets rykte är det ett viktigt ärende. Ärenden som riskerar att försämra sjukhusets rykte anser jag hör till direktionens bord.

Så sent som i november ifjol figurerade Gamla Vasa sjukhus i rubrikerna angående ett annat misstänkt brott: ledande läkare Markku Eronens resekostnader.

Oklara resekostnader för 27 000 euro

Enligt Helsingin Sanomat har Eronen under två års tid samlat på sig oklara resekostnader på 27 000 euro. Fallet utreds som bäst av polisen.

Markku Eronen har dragit sig undan så länge förundersökningen pågår och därför sköter Pirjo Takala hans uppgifter för tillfället.

Gamla Vasa sjukhus erbjuder primärt rättspsykiatrisk vård men tar också emot svårbehandlade psykiatriska patienter som Vasa sjukvårdsdistrikt inte har kapacitet att behandla.