Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforsbarn fick mässlingvaccin mot ena förälderns vilja - fel, säger JO som efterlyser tydligare lagstiftning

En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby.
Vaccinering hör till de ingrepp som båda vårdnadshavare måste samtycka till. En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby. Bild: VOISIN/PHANIE/REX/All Over Press babyer,läkare,medicin,moderskap,barnsjukdomar,barnläkare,vaccinering,vaccin,småbarn

Helsingfors stads skolhälsovård och rådgivningstjänster agerade fel när tre barn gavs MPR-vaccin mot den ena förälderns vilja, det anser justitieombudsmannen. Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna ge sitt medgivande till vaccination, men patientlagen saknar anvisningar för situationer där föräldrarna är oense - en brist som enligt JO borde åtgärdas.

De tre barnen födda 2008, 2011 och 2014 gavs MPR-vaccinet trots att bara den ena föräldern gett sitt medgivande och de var medvetna om att den andra föräldern motsatte sig. Enligt Helsingfors stads utlåtande har man vägt vårdnadshavarnas rätt att besluta om barnens vård mot patientlagens nionde paragraf.

Enligt den får en vårdnadshavare inte förbjuda vård som behövs om barnets liv eller hälsa är i fara.

Barnen skulle kort efter vaccinationen resa till ett område där mässlingepidemier förekommer. Baserat på det ansågs vaccinet vara nödvändigt och något som vårdnadshavaren inte hade rätt att förbjuda.

Det här säger lagen om patientens ställning och rättigheter:

7 § Minderåriga patienters ställning

En minderårig patients åsikter om en vård- eller behandlingsåtgärd skall utredas, om det med beaktande av patientens ålder eller utveckling är möjligt. Vården av en minderårig patient skall ske i samförstånd med patienten, om han med beaktande av ålder eller utveckling kan fatta beslut om vården.

Om en minderårig patient inte kan fatta beslut om vården, skall han vårdas i samråd med sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

9 § Rätt till information samt behörighet

En patients lagliga företrädare eller en nära anhörig eller någon annan närstående person har i de fall som avses i 6 § 2 och 3 mom. rätt att få sådana uppgifter om patientens hälsotillstånd som behövs för att personen i fråga skall kunna höras och att samtycke skall kunna ges. (9.4.1999/489)

En minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

I de fall som avses i 7 § 2 mom. skall ovan i 5 § 1 och 2 mom. nämnda upplysningar ges till den minderåriga patientens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.

En minderårig patients eller en i 6 § 2 mom. avsedd patients vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare har inte rätt att förbjuda sådan vård som behövs för avvärjande av fara som hotar patientens liv eller hälsa. (9.4.1999/489)

Källa: Finlex

Vaccinering inte ett rutinärende - båda föräldrars medgivande behövs

JO:s beslut landar ändå i att skolhälsovården och rådgivningstjänsterna agerat fel. Ett barns alla vårdnadshavare ska gemensamt fatta beslut om barnets vård, uppfostran, boendeort och andra personliga angelägenheter, och bara i vissa undantagsfall kan en vårdnadshavare ensam företräda barnet.

Det gäller bland annat om den andra vårdnadshavaren på grund av resa, sjukdom eller annat inte kan delta i beslutet, eller när det gäller så kallade rutinärenden då det räcker att bara en vårdnadshavare godkänner vården.

Det här säger lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt:

4 § (8.2.2019/190) Vårdnadshavarens uppgifter

Vårdnadshavaren ska trygga barnets utveckling och välfärd på det sätt som föreskrivs i 1 §. Vårdnadshavaren har i detta syfte rätt att bestämma om barnets vård, uppfostran, utbildning, boningsort, fritidsintressen samt i övriga personliga angelägenheter.

Vårdnadshavaren ska, innan han eller hon fattar beslut i barnets personliga angelägenheter, samtala om saken med barnet, om det med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå samt frågans natur är möjligt. Vårdnadshavaren ska i sitt beslut beakta barnets åsikt och önskemål.

Vårdnadshavaren ska på ett sätt som är lämpligt med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå berätta för barnet om beslut som rör barnet och om andra omständigheter som inverkar på barnets liv.

Vårdnadshavaren företräder barnet i frågor som gäller barnets person, om inte något annat föreskrivs i lag.

5 § Samarbete mellan vårdnadshavare

Barnets vårdnadshavare ansvarar gemensamt för de uppgifter som hör till vårdnaden om barnet och fattar gemensamt beslut som gäller barnet, om inte annorlunda är stadgat eller bestämt.

Kan någon av vårdnadshavarna inte till följd av resa eller sjukdom eller av annan orsak deltaga i beslut som gäller barnet och skulle dröjsmål med beslutet medföra olägenhet, är hans samtycke i saken inte nödvändigt. Ärende som har avsevärd betydelse för barnets framtid kan vårdnadshavarna dock endast avgöra gemensamt, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver annat.

Källa: Finlex

Baserat på tidigare beslut av JO kan vaccineringen ändå inte anses vara ett rutiningrepp, trots att MPR-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

I tidigare liknande fall har JO bland annat konstaterat att svininfluensavaccinet inte är ett rutiningrepp som enbart en förälder kan fatta beslut om. Inte heller då det gäller HPV-vaccinet, som ingår i vaccinationsprogrammet, räcker det att en vårdnadshavare ger tillstånd.

Eftersom båda föräldrar inte godkänt vaccineringen borde barnen alltså inte ha vaccinerats.

JO: Lagen borde uppdateras

Den nuvarande lagstiftningen beaktar inte situationer där vårdnadshavarna är oense om hur barnens vård ska skötas. I nuläget innebär det att man i fall där vårdnadshavarna är oense måste avstå från vård eller ingrepp tills båda vårdnadshavare ger godkänt.

I det aktuella fallet hade man kunnat föra ärendet till domstol, vars uppgift i sådana fall är att se till barnens bästa. Om man anser att barnens liv eller hälsa är i fara finns också möjligheten att göra en barnskyddsanmälan.

Att lagstiftningen i dag inte beaktar fall där vårdnadshavarna är oense är en brist som borde åtgärdas, konstaterar JO i sitt utlåtande.

Läs också