Hoppa till huvudinnehåll

Meddelande: Ändring av stadgarna för pensionsstiftelsen 1.1.2020

Ändring av stadgarna för Rundradions pensionsstiftelse 1.1.2020

Pensionsstiftelsens stadgar har ändrats den 1 januari 2020. Innehållsmässiga ändringar har gjorts i 1, 6, 12, 29 och 30 §. Genom ändringarna har stadgarna preciserats att motsvara vedertagen tillämpning och bestämmelserna i lag.

De viktigaste stadgeändringarna är följande:

 • Till stadgarna har fogats pensionsstiftelsens namn på engelska
  och svenska. (1 §)
 • Bestämmelserna om hänförande av arbetsinkomster som
  berättigar till tilläggspension har preciserats att motsvara
  vedertagen tillämpning, dvs. den betalningsprincip som följs
  inom lagstadgad arbetspension. I regel hänförs arbetsinkomster
  till det kalenderår under vilket arbetsinkomsten har betalats. Ett
  undantag utgör slutlön som betalats ut under den månad då
  ålderspensionen började. (6 §)
 • Vid begränsning av tilläggspensionen beaktas inte dagpenning
  enligt sjukförsäkringslagen efter den 1 januari 2020. Ändringen
  motsvarar vedertagen tillämpning. (12 §)
 • Rätten att teckna pensionsstiftelsens namn har utvidgats att
  gälla pensionsstiftelsens verkställande direktör ensam. (29 §)
 • Bestämmelserna om intern överföring av pensionsstiftelsens
  tillgångar från en avdelning till en annan har preciserats att
  motsvara bestämmelserna i lagen om pensionsstiftelser. (30 §)

Pensionsstiftelsens stadgar finns på pensionsstiftelsens webbplats

Ytterligare information: elake.saatio@yle.fi