Hoppa till huvudinnehåll

Här kan du följa med aktuell coronastatistik från Finland, Norden och världen – vaccinationer, smittspridning och dödsfall

Bilden beskriver Covid-19 situationen i Finland med grafik.
Bilden beskriver Covid-19 situationen i Finland med grafik. Bild: Yle/Clas Christiansen COVID-19,coronavirus

Våra interaktiva grafer följer med spridningen av covid-19 och uppdateras kontinuerligt. Se hur många som smittats och hur många som vårdas på sjukhus i Finland just nu.

Uppdatering 7.6.2021: Grafiken som visar vaccinationstakten innehåller nu också en projektion för andra vaccindosen. Texten uppdateras för att ta i beaktande nya rön om de mer smittsamma virusvarianterna. För tillfället förekommer också ett stort hopp för Sydamerika i grafiken på dödsfall per världsdel, eftersom Peru nyligen skrivit upp sitt statistik med nästan 116 000 dödsfall.

Information om datakällor och uppdateringar

Den här artikeln är färskvara och uppdateras kontinuerligt. Graferna uppdateras med nya siffror minst varje dag. Vi lägger till nya grafer då vi får tillgång till ny relevant data. Ibland plockar vi bort grafer om datakällan inte längre uppdateras eller om datan av andra orsaker inte längre beskriver läget. All data är verifierad och jämförbar.

Datakällor

Uppgifterna om antalet bekräftade fall i Finland kommer från THL:s öppna API som uppdateras varje dag kl. 12, i vår grafik med ett par minuters fördröjning. THL ger inte ut exakta antal för kommuner med under 5 fall. Datans licens är CC BY 4.0.

Datan om personer som får sjukhusvård uppdateras manuellt utifrån THL:s lägesrapport varje måndag, onsdag och fredag. Den exakta tidpunkten varierar, men normalt mellan klockan 15 och 16.

All internationell data kommer från oberoende webbplatsen Our World in Data (OWID), som i sin tur hämtar sin data från Johns Hopkins University. Datan sammanställs dagligen utgående från nationella myndigheters rapporteringar. Siffrorna i grafer med OWID som datakälla ligger i regel lite efter grafiken som gäller Finland, där vi använder THL som datakälla. Tidigare använde vi data från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, men eftersom det från och med 7 december inte längre uppdaterar sin data dagligen, bytte vi datakälla.

Här är en lista på alla ändringar och uppdateringar

Sedan söndagen 15.3 utför Helsingfors och Nylands sjukvårdssdistrikt tester endast på riskgrupper, vilket påverkar statistiken.

Uppdatering 19.3: Eftersom THL inte längre rapporterar sjukvårdsdistrikt för alla bekräftade fall så syns inte alla fall på kartan. Vi jobbar på en ersättande grafik.

Uppdatering 23.3: Kartan har nu flyttats ner och ersatts av en grafik som visar antalet nya fall per dag i Finland.

Uppdatering 24.3: Datakällan har ändrats från Johns Hopkins till ECDC (EU:s smittskyddsmyndighet). Eftersom tillförlitlig data på antalet tillfrisknade inte längre finns att tillgå så är den informationen borttagen.

Uppdatering 2.4: En grafik över hur många som vårdas på sjukhus har lagts till. Grafen med nya fall per dag uppdateras inte för tillfället och har flyttats ner.

Uppdatering 8.4: En kommunvis karta över bekräftade fall har lagts till. Artikeln fick också en ny huvudbild.

Uppdatering 9.4: Från och med 9.4 uppdateras kommun- och sjukvårdsdistriktskartorna klockan 12.05. En bugg som gjorde att Mariehamn saknades från den kommunvisa grafiken har åtgärdats.

Uppdatering 28.4: En ny del med sammanfattade siffror har lagts till högst upp.

Uppdatering 12.5: Grafiken som visade det totala antalet intensivvårdsplatser i Finland togs bort eftersom uppgifterna var föråldrade.

Uppdatering 13.5: Grafen med bekräftade fall dag för dag lades tillbaka och kompletterades med en trendlinje.

Uppdatering 20.5: Kartan med bekräftade fall per sjukvårdsdistrikt har ersatts med en karta som visar nya fall per kommun.

Uppdatering 22.6: Siffrorna i början av grafiken visar nu förändring sen föregående vecka istället för föregående dag. Den här ändringen gjordes eftersom nya siffror på dödstal och sjukhusvårdade numera bara kommer på vardagar. Dessutom korrigerades en bugg i kommunkartan som felaktigt färglade kommuner där antalet bekräftade fall korrigerats minskat.

Uppdatering 25.6: uppgifterna om dödsfall och sjukhusvårdade uppdateras numera endast på måndagar, onsdagar och fredagar.

Uppdatering 2.7: Den nordiska grafiken visar nu antalet utförda test. Dessutom ändrades de relativa talen från att visa per en miljon invånare till per 100 000 invånare.

Ändring i data 15.7: Från och med den 15.7 räknar THL corona-fall som har drabbat samma individ inom ett år som ett fall i statistiken. Tidigare kombinerades fallen inom tre månader. Ändringen ledde till att det totala antalet smittfall minskade. På grund av ändringen kan även de veckovisa ändringarna på kommunnnivå tillfälligt vara negativa.

Uppdatering 17.8: En ny karta sattes till som visar nya bekräftade fall under de två senaste veckorna i Europa och världen.

Uppdatering 18.8: De sammanfattande siffrorna för Finland visar nu nya fall de senaste sju dagarna, istället för totalt antal fall.

Uppdatering 20.8: Grafiken om de nordiska länderna uppdaterades. Den visar nu som standard ett sjudagars medeltal för nya fall. Uppgifter om antal test togs bort eftersom jämförbara siffror saknas för Sverige. Dessutom räknar vi nu Rysslands fall till Europa för att vara konsekventa med ECDC:s rapportering. Det här ledde till att grafen över fall per kontinent justerades.

Uppdatering 28.8: En graf över antal utförda test och andel positiva test per dag lades till.

Uppdatering 1.9: Skalan i kartan över nya bekräftade fall i världen justerades.

Uppdatering 11.9: Totalt antal bekfräftade fall och dödsfall lyftes in högst upp i artikeln. Färgerna i världskartan justerades.

Uppdatering 28.9: Grafen "Läget per världsdel" uppdaterades. Den visar nu som standard ett 14 dagars genomsnitt på nya fall.

Uppdatering 15.10: Kartan med antal fall per kommun uppdaterades. Den är nu kombinerad med en karta som visar fall per sjukvårdsdistrikt och visar nya fall de senaste 14 dagarna.

Uppdatering 10.11: Grafiken "Läget i Norden" uppdaterades. Den visar nu nya fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, för att vara mer i linje med resten av grafiken. Europa- och världskartans skala justerades.

Uppdatering 20.11: Ny huvudbild

Uppdatering 1.12: En graf med nya rapporterade dödsfall per dag i Finland lades till. En bugg med staplingen i grafen över sjukhusvårdade korrigerades

Uppdatering 7.12: Datakällan för Norden- och världsgrafiken ändrades till Our World in Data / Johns Hopkins. Ändringen gjordes på grund av att vår tidigare datakälla ECDC inte längre uppdaterar sin data varje dag. Små kast i siffror jämfört med den föregående datan kan förekomma.

Uppdatering 9.12: Grafiken om sjukhusvårdade kompletterades med en förklaring om att uppgifterna om avdelningsvårdade patienter vid stads- och hälsocentralsjukhusen tidigare inte varit kompletta. Från och med 7.12 är därför antalet sjukhusvårdade större.

Uppdatering 19.1.2021: En karta över antalet vaccinerade i Europa och världen sattes till. Den kommer snart att kompletteras med mer detaljerad grafik om läget i Finland.

Uppdatering 27.1.2021: En karta över antalet vaccinationer i Finland sattes till och rubriken uppdaterades.

Uppdatering 2.2.2021: En ny graf över andel vaccinerade per åldersgrupp sattes till.

Uppdatering 16.2.2021: Sammanställningen högst upp i artikeln böts ut till en ny.

Uppdtering 19.2.2021: Bilden i början av artikeln, den så kallade huvudbilden, böts ut till en ny.

Korrigering 1.3.2021: På grund av en ändring i THL:s datarapportering så visades fel siffror för andelen vaccinerade. Felet syntes ungefär en halv timme och är nu korrigerat.

Uppdatering 4.3.2021: Skalan i Finlandskartan över nya fall justerades för att åskådliggöra den allt högre incidensen inom vissa sjukvårdsdistrikt.

Uppdatering 9.3.2021: Skalan för vaccinationsgrafiken justerades. Världskartan visar nu på samma sätt som Finlandskartan andel av befolkningen som vaccinerats. Estland sattes till i Nordengrafiken.

Uppdatering 17.3.2021: Vaccinationsgrafiken uppdaterades med en graf som visar givna doser per dag och en annan som visar hur snabbt befolkningen kan vaccineras med nuvarande takt. Ett datafel som gjorde att andelen vaccinerade fel med 0,1 procentenhet korrigerades också.

Korrigering 26.4.2021: På grund av en bugg har den beräknade incidensen i "Nya fall per region" varit något för hög i en veckas tid. Buggen åtgärdades och siffrorna visar rätt från och med dagens uppdatering kl. 12.

Uppdatering 4.5.2021: Information om hur många vaccindoser som delats ut av olika fabrikat sattes till i vaccinationsgrafiken.

Uppdatering 1.6.2021: Grafiken på vaccinerade i Finland visar som standard nu andelen som fått båda vaccindoserna. Informationen om sjukhusvårdade uppdateras från och med 2.6 bara på måndagar, onsdagar och fredagar.

Uppdatering 7.6.2021: Grafiken som visar vaccinationstakten innehåller nu också en projektion för andra vaccindosen. Texten uppdateras för att ta i beaktande nya rön om de mer smittsamma virusvarianterna. För tillfället förekommer också ett stort hopp för Sydamerika i grafiken på dödsfall per världsdel, eftersom Peru nyligen skrivit upp sitt statistik med nästan 116 000 dödsfall.

Vanliga frågor om coronagrafiken

Varför visas en negativ siffra för ett land?

Ibland gör ländernas folkhälsomyndigheter retroaktiva korrigeringar av sina siffror. Det här kan bero på att sättet som coronafall räknas ändras, eller att det förekommit dubblerade uppgifter. Då de korrigeras kan det tillfälligt leda till negativa siffror.

Varför syns inte de senaste fallen i min kommun i grafiken fastän medierna har rapporterat om dem?

Uppgifterna om coronafall i Finland kommer från Institutet för hälsa och välfärd, som en gång om dagen publicerar siffrorna från det nationella registret över smittsamma sjukdomar. Enskilda sjukvårdsdistrikt kan rapportera nya fall direkt till medierna, men i regel dyker de upp i grafiken senast följande dag klockan 12, när THL uppdaterar sina siffror.

Varför stämmer "Bekräftade fall dag för dag" inte överens med andra uppgifter i media?

I grafen visas bekräftade fall enligt provtagningsdatum. I regel tar det 2-4 dagar att analysera provresultaten, och först efter det förs de bekräftade fallen in i registret över smittsamma sjukdomar och rapporteras till medierna. Men eftersom analystiden varierar - ibland kan den vara upp till en vecka på grund av rusning till provtagningen - så stämmer inte siffrorna på nya rapporterade fall nödvändigtvis överens med den riktiga utvecklingen av antalet fall.

Varför uppges olika siffror för Finland i de olika graferna?

I grafiken används två olika datakällor. För den grafik som bara gäller siffror används data från Institutet för hälsa och välfärd, eftersom den är den mest detaljerade. I grafiken som handlar om Norden och världen används data från Our World in Data / Johns Hopkins University. Deras data sammanställs i lite annan takt än institutet för hälsa och välfärds data och uppdateras med cirka en dags fördröjning.

Varför stämmer inte era siffror med Worldometer?

Worldometer använder en metodik som går ut på att olika icke-officiella aktörer rapporterar in data från olika källor i världens alla hörn. Det är oklart vem som ligger bakom webbplatsen och ifall de uppgifter som kommer in verifieras. För siffror över läget i världen använder vi oss av data från webbplatsen Our World in Data som förmedlar verifierade uppgifter från Johns Hopkins University.