Hoppa till huvudinnehåll

Ett steg närmare elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan - många plankorsningar stängs för gott

Plankorsningsmärke
Många plankorsningar stängs när Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Plankorsningsmärke Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Hangö,Plankorsning,trafikmärken,järnvägar

Säkerhet är nyckelordet när Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. I samband med arbetet föreslås att ett stort antal plankorsningar stängs.

Efter åratal av lobbning för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är planeringen nu på riktigt på gång. I somras gav regeringen grönt ljus för elektrifiering av banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge.

En karta över Hangö-Hyvingebanan.
Särskilt hamnen och industrin på Hangöudd välkomnar planerna på elektrifiering av Hangö- Hyvingebanan. En karta över Hangö-Hyvingebanan. Bild: Yle Västnyland,Hangö-Hyvinge-järnväg,kartor,hangö-hyvingebanan

Trafikledsverket Väylä presenterar nu en ny järnvägsplan för elektrifieringen. Målet är att förbättra plankorsningssäkerheten på banavsnittet Hyvinge–Hangö.

Det här innebär elektrifieringen

 • Byggande av banledningar
 • Byggande av elmatarstationer i Koverhar, Dragsvik, Bredviksvägen, Yli-Lankia och Rajamäki
 • Byggande av beröringsskydd vid 12 vägbroar
 • Installation av lyftanordningar (bland annat i Krogars) för banans kontakttrådar för att specialtransportrutterna ska kunna bevaras

Nästa steg innan de praktiska arbetena kan ta vid är godkännandet av järnvägsplanen. Målsättningen är att komma igång med byggandet ännu i år, men man beräknar att elektrifieringen kunde bli klar år 2024, uppger projektchef Anna Miettinen på Trafikledsverket.

Sist i raden

Hangö-Hyvingebanan är den enda järnvägen i södra Finland som inte är elektrifierad. Elektrifieringen är betydelsefull för hela regionen men särskilt Hangö hamn har betonat att den är helt avgörande för framtiden.

diesellok
Dieselloken är en vanlig syn på bangården i Hangö. Snart är de ett minne blott. diesellok Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Hangö,Diesellok

I järnvägsplanen har alla plankorsningar på sträckan mellan Hangö och Hyvinge granskats kommunvis. Ett flertal plankorsningar kommer att stängas i samband med elektrifieringen.

Fakta om Hangö-Hyvingebanan idag

 • Banavsnittet är enspårigt och det är 149 km långt.
 • Järnvägen används för både persontrafik och godstrafik.
 • På avsnittet mellan Karis och Hyvinge är endast godstrafik tillåten.
 • Hastighetsbegränsningen på avsnittet Hyvinge–Karis är 80 km/h och på avsnittet Karis–Hangö 100–120 km/h.
 • Godstrafiken utgörs till största delen av transporter till och från Hangö hamn
 • Järnvägen löper genom kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Vichtis, Nurmijärvi och Hyvinge. Från Karis löper banan mot Mjölbolsta, Svartå (och på ett litet område över gränsen till Ingå) vidare mot Virkby och Lojo.

Farliga plankorsningar

På banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge finns sammanlagt 72 plankorsningar. I järnvägsplanen föreslås att de flesta av dem antingen avlägsnas eller förbättras med andra åtgärder som anses vara genomförbara och kostnadseffektiva.

Under 2000-talet har det inträffat omkring 20 olyckor på plankorsningar längs Hangö-Hyvingebanan.

I oktober 2017 inträffade den tragiska olyckan vid plankorsningen i Skogby i Raseborg då sammanlagt fyra personer miste livet. Den plankorsningen har varit stängd sedan olyckan men ska nu officiellt tas ur bruk.

Drygt 60 miljoner euro

Antalet plankorsningar på banavsnittet kommer att minska, men alla plankorsningar avlägsnas inte. Sammanlagt finns det alltså över sjuttio plankorsningar varav 8 i Hyvinge, 15 i Nurmijärvi, 14 i Vichtis, 10 i Lojo, 18 i Raseborg och 7 i Hangö.

I den här artikeln behandlas åtgärderna på banavsnittet mellan Hangö och Lojo. I Ingå finns inga plankorsningar längs Hangö-Hyvingebanan.

Det här planeras i Hangö

Antal plankorsningar: 7
Farligaste korsning: Appelgrensvägens plankorsning
Fyra plankorsningar är utrustade med halvbomsanläggningar och tre är obevakade.

Avlägsnas: Sandö
Inga åtgärder: Lappvik hamn (halvbommar), Krogars (halvbommar), Appelgrensvägen (helbommar +halvbommar), Typpi Oy
Förbättras: Sandö hållplats, Kyrkovägens plankorsning

Det konstateras att plankorsningen vid Appelgrensvägen ligger mitt i staden och en planskild lösning skulle vara det tryggaste alterntivet men det är inte aktuellt i detta skede.


Det här planeras i Raseborg

Antal plankorsningar: 18, varav två de facto är belägna i Lojo
Farligaste korsningarna: Skogby, Kisa hållplats, Trollböle, Vesterby I, Näseudd, Prästäng, Bredviksvägen och Honkaniemivägen.

Redan genomförda projekt

Stängts: Plankorsningen i Dragsvik
Förbättrats: Vesterby I och Trollböle

Återstår att göra

Avlägsnas:

 • Kivelä och Bålabyvägen. Trafiken koncentreras till Gustavsberg (tidigare Honkaniemivägen) med hjälp av nya enskilda vägar.
 • Lindersvägen och Bredviksvägen. Lindersvägen ersätts med en ny underfart, där också en gång- och cykelväg byggs. Som förbindelse till Bredviksvägen byggs en ny gata och en ny enskild väg norr om banan.
 • Sannäs plankorsning
 • Näseudd plankorsning. En ny väg och gata till fastigheterna byggs söder om banan från Vesterby I plankorsning.
 • Plankorsningen Leksvall och Kisa hållplats avlägsnas. Helmströms plankorsning för lantbrukstrafik flyttas och moderniseras till en ny plankorsning utrustad med halvbomsanläggning. Från Leksvall och Kisa hållplats byggs nya enskilda vägar till Helmströms plankorsning.
 • Plankorsningen i Skogby tas officiellt ur bruk, liksom också plankorsningarna Skogby hållplats och Predium. Det föreslås att en underfart byggs vid Skogby hållplats och att hållplatsen för tågtrafiken samtidigt flyttas i riktning mot Karis. Vägförbindelserna förbättras både i riktning mot Leksvallsvägen och mot Predium och anslutningarna till riksväg 25 byggs så att de passar ihop med underfarten.

Flyttas: Honkaniemivägen (som byter namn till Gustavsberg)

Sänkt hastighet: Raseborgs plankorsning
Begränsad trafik:Trollböle och Rödgrundet
Inga åtgärder: Prästäng i Ekenäs centrum


Det här planeras i Lojo

Antal plankorsningar: 10
Farligaste korsningarna: Gruotilagatan, Grävmaskinsgatan och Maksjokivägen

 • Avlägsnas: Plankorsningen vid Petter Forsströms väg
 • Förses med spärrbommar: Tammirinteentie plankorsning (trafiken begränsas till gång- och cykeltrafik)
 • Förses med låsbara bommar: Tynniåsvägens plankorsning (fungerar i fortsättningen endast som specialtrafikrutt för den intilliggande pappersfabriken)
 • Förbud för fordonskombinationer: Nummenkylä plankorsning
 • Inga nya åtgärder: Gruotilagatan och Maksjokivägen (Har redan nu halvbomsanläggningar och för gång- och cykeltrafiken finns helbomsanläggningar. Plankorsningarna kan avlägsnas endast om man bygger planskilda korsningar, vilket förutsätter mer omfattande planering)
 • Förses med halvbommar: Grävmaskinsgatan
 • Smärre förbättringar: Lieviö och Braskvägen
 • Inga åtgärder: Myransvägen (Plankorsningen kan i framtiden avlägsnas när vägbron som märkts ut i planen har förverkligats)

Ängsholmsvägens plankorsning har tagits ur bruk inom ett separat projekt under planeringsprocessen.

Konsekvenser av elektrifieringen

Byggnadsarbetena i samband med elektrifieringen av banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge väntas inte orsaka några betydande konsekvenser, varken för den omgivande miljön eller Natura- och naturskyddsområden.

Arbetena utförs på ett smalt parti på båda sidor om järnvägsområdet. En bestående förändring är elstolparna och kontakttrådarna som placeras ut längs banan.

En miljömässig fördel som elektrifieringen för med sig är att den minskar risken för nedsmutsning av yt- och grundvattnet i olyckssituationer i och med att dieselloken ersätts med elfordon. Samtidigt försvinner också de skadliga utsläppen från dieselfordonen.

Trafikmärke med diesellok
Godstrafiken på Hangö-Hyvingebanan kommer sannolikt att öka efter elektrifieringen. Trafikmärke med diesellok Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,lok,tåg

De skadliga effekterna på kulturmiljön bedöms vara små förutom vid Harparskoglinjens skyttegravar som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.

De krigshistoriska objekten förstörs delvis på grund av underfarten som ersätter plankorsningen Skogby hållplats, men objekten anses redan nu vara i förhållandevis dåligt skick.

Kan orsaka långa omvägar

De mest betydande negativa konsekvenserna av åtgärderna för att förbättra plankorsningssäkerheten berör invånarna på närområdet. De tvingas ta omvägar på grund av de plankorsningar som stängs och som det inte föreslås planskilda korsningar för.

Konsekvenserna blir störst för de invånare som dagligen eller nästan dagligen använder plankorsningarna som stängs. Man har försökt minska olägenheterna som omvägarna orsakar genom att bygga ersättande förbindelser eller förbättra de nuvarande förbindelserna.

Omvägarna orsakar olägenheter bland annat vid Ängsholmsvägen, Tynniåsvägen och Petter Forsströms väg i Lojo, Sannäs och Predium i Raseborg och Sandö i Hangö.

Den nuvarande kostnadskalkylen för hela projektet är 66,1 milj. Åtgärder som gäller just plankorsningarna i Västnyland beräknas kosta ungefär det här:

 • Plankorsningarna i Lojo 776 900 €
 • Plankorsningarna i Raseborg 6 078 200 €
 • Plankorsningarna i Hangö 397 800 €

Plan till påseende

Den nya järnvägsplanen finns alltså nu till påseende och privatpersoner som anser sig berörda av projektet kan göra anmärkningar på planen fram till 23 april.

Informationen är – som sig bör - tillgänglig på webben för alla men väl dold bland bland tiotals omfattande filer och bilagor. Den som vill bekanta sig med materialet i detalj kan söka sig vidare från den här länken. Därifrån kan man söka efter pdf-filen som heter Hyvinkää-Hanko RaS tiivistelmä SV.pdf. Då kommer du till ett sammandrag på svenska.