Hoppa till huvudinnehåll

"Vi tar tillvara något som hittills blivit avfall och det ger sedan lokal nytta" - i Hangö byggs Finlands första stora biogasverk som utnyttjar enzymslam

Fabrik
Advens flisförbränningsverk får sällskap av en biogasnläggning om cirka två år. Fabrik Bild: Johanna Lindholm/Yle energi,hangö östra industriområde

Energibolaget Adven har fått 2,5 miljoner euro av staten för att bygga en ny typ av biogasanläggning.

Det är första gången i Finland som biogas i stor skala ska produceras av kväverikt slam från enzymindustrin. Slammet kommer från närbelägna Duponts enzymfabrik, eller Genencor.

Projektet ska ge många fördelar för både tillverkare och konsumenter.

Fabrik i Hangö undrade om det fanns något sätt att ta hand om slammet från deras produktion

Planeringen av den nya anläggningen har varit under arbete en längre tid.

- Projektet fick sin början då vår kund i Hangö, enzymtillverkaren Genencor International kontaktade oss, berättar Hanna Litendahl, försäljningschef på Adven.

Genencor International är idag en del av globala Dupont Industrial Biosciences.

- Vår kund ville utreda om det fanns något sätt att ta hand om det slam som bildas vid deras tillverkning. Vi började titta på det och har nu jobbat fram en lösning.

Skog bakom stängsel
Biogasanläggningen kommer att byggas granne med den nuvarande energianläggningen på industriområdet i östra Hangö. Än så länge växer där skog. Skog bakom stängsel Bild: Johanna Lindholm/Yle Skog,Miljoninvetsering

Maximal nytta

Framställningen av biogas baserar sig på en traditionell våtprocess, där materialet jäser i en anaerobisk process.

När biogas bildas kan man sedan producera el, och från den värme som uppstår under den processen får man värme som matas in i stadens fjärrvärmenät.

En annan biprodukt är näringsrik gödsel, som kan användas inom jordbruket.

- Vi kan ta tillvara nästan alla komponenter från tillverkningsprocessen, förklarar försäljningschef Hanna Litendahl.

Hon ser egentligen inga skadliga effekter av att producera biogas.

När biogasanläggningen är i gång räknar man med att den skall stå för cirka 20 procent av värmen i stadens fjärrvärmenät.

Nya processen nu utvecklad, byggstart kanske redan i år

Litendahl berättar att materialet som tas till vara har varit krävande att jobba med.

Kvävehalten i den industriella biprodukten är hög, vilket verkar hämmande på bakteriefloran under biogasbildningen. Men nu har man hittat en lösning.

Trots avgasrening och dylikt så har förbränningen av flis ändå en större inverkan på miljön än vad biogasen kommer att ha. Så ur den synvinkeln är både staden och naturen vinnare― Denis Strandell, stadsdirektör i Hangö

För tillfället befinner sig Adven i planeringsskedet som består av bland annat miljökonsekvensbedömning och ansökan om miljölov.

Skylt
Namnet Adven står för Advantage in Technolgy, vilket kan översättas ungefär "Nytta av energi". Skylt Bild: Johanna Lindholm/Yle energi,hangö

Så fort alla tillstånd är beviljade kan man börja bygga, kanske redan i slutet av det här året.

Om allt går enligt planerna kan anläggningen stå klar strax innan år 2023.

Stadsdirektören i Hangö: Naturen den stora vinnaren

Hangös stadsdirektör Denis Strandell är entusiastisk över investeringen.

Porträttbild av Denis Strandell.
Hangös stadsdirektör Denis Strandell förespråkar förnybara energikällor. Porträttbild av Denis Strandell. Bild: Yle/Minna Almark Denis Strandell,Västnyland,Hangö

- Staden ser positivt på att energiindustrin tar steg där man skapar bättre förutsättningar för att använda förnybar energi.

Strandell säger att den största nyttan med biogasen kommer att vara en minskad belastning av växthusgaser.

För tillfället driver Adven en flisanläggning på Hangös östra industriområde, där också biogasanläggningen kommer att byggas.

- Trots avgasrening och dylikt så har förbränningen av flis ändå en större inverkan på miljön än vad biogasen kommer att ha. Så ur den synvinkeln är både staden och naturen vinnare.

Viktiga signaler från industrins sida

Speciellt glad är Hangös stadsdirektör över att Hangös kemiska industri vill arbeta gemensamt för att hindra den globala uppvärmningen.

- Det är ett ypperligt initiativ från deras sida. Staden har ju här egentligen inte haft någon roll, utan vi bara tackar och tar emot.

Adven producerar redan nu merparten av stadens fjärrvärme.

Enligt Denis Strandell är de flesta av stadens egna fastigheter kopplade till fjärrvärmenätet.

Han säger att det också finns möjlighet att ytterligare bygga ut fjärrvärmenätet i framtiden på ställen där byggnader ligger så tätt att det är ekonomiskt att göra det.

Driftschefen väntar med spänning: Nu har vi traditionell förbränning, det nya verket ska ha en reaktor

Thomas Nyholm, driftschef på Advens flisanläggning på Östra industriområdet i Hangö, berättar att biogasprocessen är en helt annan än den man kör nu.

Man med hjälm
Driftschef Thomas Nyholm ser fram emot att lära sig en ny process som biogas medför. Man med hjälm Bild: Johanna Lindholm/Yle biogas,Miljoninvestering

- Det vi har här är traditionell förbränning i en panna. I biogasanläggningen kommer det att finnas en reaktor, där materialet jäser och bildar gas. Den gasen körs sedan in i en förbränningsmotor, som snurrar runt en generator som vi gör elektricitet av. Den värme och de avgaser som bildas av generatorns motor, tar vi tillvara i form av fjärrvärme.

För tillfället håller han på att läsa in sig på processen, som är ny också för honom.

- Med stort intresse väntar jag på hur det skall gå, spännande är det.

"Vi tar till godo något som annars hade blivit avfall och det ger sedan lokal nytta"

Precis som sin kollega Hanna Litendahl och stadsdirektör Denis Strandell, tycker Thomas Nyholm är det finns många fördelar med framställningen av biogas.

- Vi tar ju till godo något som annars hade blivit avfall och det ger sedan lokal nytta, så alla vinner ju på det, tycker jag.

Enligt beräkningarna har biogasanläggningen kapacitet att hantera 70 000 ton substrater och slam per år.

Bådar gott för framtiden

Driftschef Thomas Nyholm ser biogasanläggningen som en del av en större helhet.

- Det här är ju en klar indikation från vår samarbetspartners sida, att de vill vara med och satsa. Att de söker alternativ som visar att de tror på framtiden. Det ger ju hopp åt oss med tanke på verksamheten framöver.

Ska inte lukta illa

Från Advens sida intygar man också att tillverkningen inte kommer att leda till besvär med dålig lukt, trots jäsningen.

Försäljningschef Hanna Litendahl berättar att allt material transporteras i slutna rör från leverantören till biogasanläggningen.

Där hanteras det i slutna system. De gaser som bildas kan tas tillvara lokalt.

- Luktaspekten är något vi beaktat genast från början och jobbat med under projektets gång, just för att undvika att det uppstår problem.

Möjligt att producera biobränsle i framtiden

Advens försäljningschef Hanna Litendahl säger också att det inte är uteslutet att man i framtiden kan producera biobränsle för trafiken.

- Vi följer med och ser hur användningen av biogas som bränsle växer. Om det visar sig att det här segmentet växer är det möjligt att vi kan gå in där.

Statsstöd avgörande

Advens försäljningschef Hanna Litendahl vill inte säga vad prislappen för anläggningen blir.

Men hon konstaterar, att statens miljonstöd spelar en viktig roll för byggandet av biogasanläggningen.

Det är dock inte klart om eller i så fall hur många nya jobb biogasanläggningen tillför.

Tre vägvisarprojekt fick statligt stöd för förnybar energi

Adven var ett av tre företag som fick statligt stöd för stora demonstrationsprojekt inom förnybar energi.

Motiveringen var att anläggningen i Hangö blir Finlands första storskaliga biogasanläggning där kväverikt slam från enzymindustrin används som råmaterial.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland