Hoppa till huvudinnehåll

Fler och större hus i skärgården i Ingå - generalplanen klar efter nästan tolv års arbete

En ö med en röd stuga och blått vatten omkring i Ingå skärgård.
På planeringsområdet finns cirka 2 200 fastigheter i Ingå skärgård. En ö med en röd stuga och blått vatten omkring i Ingå skärgård. Bild: Laura Taskinen Västnyland,Ingå,skärgårdar,sommarstugor,holme,sommar,naddes sommarstuga

Hur ska man bygga i skärgården? Stort och fint med alla bekvämligheter och nära stranden? Eller undanskymt i skogen så att det syns så lite som möjligt? En klassisk konflikt där olika intressen står mot varandra.

Bland annat därför finns det planläggning som styr de här frågorna och försöker göra byggandet åtminstone någorlunda rättvist.

I Ingå har tjänstemän och konsulter jobbat med delgeneralplanen för den inre skärgården i snart tolv år.

I maj i år vann den till sist laga kraft – efter en sväng ända upp till högsta förvaltningsdomstolen som slutligen ändå inte ens tog upp besvärsansökan till behandling.

Vass och vatten
Nästan tolv år tog det innan den nya generalplanen i Ingå vann laga kraft. Vass och vatten Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,ingå skärgård
En planering är alltid en kompromiss― Byggnadstillsynschef Mikael Wikström

Den gamla planen var från slutet av 1980-talet och den ansågs alltså vara föråldrad. Den behövde uppdateras för att stämma överens med dagens lagstiftning i bland annat miljöfrågor.

Dagens stugägare har dessutom andra krav och önskemål än 1980-talets dito.

Det här har det nya planen beaktat. Den tillåter fler byggnadsrätter – och större.

- Det fanns ett ganska stort tryck på att bygga mera, i synnerhet längs fastlandsstränderna i östra delen av kommunen, säger Ingås byggnadstillsynschef Mikael Wikstöm.

Byggnadstillsynschef Mikael Wikström i småbåtshamnen i Ingå kyrkby
Byggnadstillsynschef Mikael Wikström vet att planläggning handlar om många olika intressen som ska tillgodoses. Byggnadstillsynschef Mikael Wikström i småbåtshamnen i Ingå kyrkby Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Ingå,mikael wikström

I den gamla planen fanns också områden där byggnadsrätterna inte var definierade.

Markägare med åsikter

Generalplanen för den inre skärgården omfattar över 2 000 fastigheter längs så gott som hela kustremsan i Ingå, från Barösund i väster till Torbackaviken i öster. Planen gäller fastlandskusten och en stor del av skärgården.

Karta över den inre skärgården i Ingå.
Så här ser planområdet för den inre skärgården ut. Generalplanen gäller alltså nästan hela skärgården i Ingå. Karta över den inre skärgården i Ingå. Bild: Henri Salonen /Yle Västnyland,Ingå Kommun,delgeneralplan inre skärgården ingå

- Planen påverkar ett stort område och väldigt många markägare. Dessutom behövdes en hel del tidskrävande inventeringar, uppger Mikael Wikström som delorsaker till att arbetet dragit ut på tiden.

Under planeringsprocessen har omsättningen av tjänstemän tidvis varit hög.

Tre gånger till påseende

Under en planeringsprocess ska markägare och sakägare ges chansen att säga sin åsikt och komma med anmärkningar.

I det här fallet lades planen fram till påseende hela tre gånger just på grund av ett stort antal anmärkningar från markägare.

Antalet byggplatser och placeringen av dem har varit sådant som markägare anmärkt mot. Många har också önskat ändra beteckningar från fritidsbostad till fast boende.

- Dessutom har det kommit anmärkningar mot en del skyddsbeteckningar i planen, berättar planläggningschef Minna Penttinen.

Planläggningschef Minna Penttinen i småbåtshamnen i Ingå.
Planläggningschef Minna Penttinen vill gärna ha en bra dialog med berörda parter. Planläggningschef Minna Penttinen i småbåtshamnen i Ingå. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,planläggningschef minna penttinen

- En planering är alltid en kompromiss. Man kan inte godkänna vad som helst. Det finns olika saker som man måste beakta, säger Mikael Wikström.

Nu är det i varje fall klart definierat var man får bygga och vad man inte får bygga.

Sedan finns det förstås ändå alltid de som inte är nöjda med gällande plan och ansöker om undantagslov, vilket de har rätt till.

- Huvudregeln är att vi nu utgår från den här planen. Det finns ingen automatik i att få ett undantagslov, säger Wikström.

Rosafärgade, vita och gråa stenar.
Rosafärgade, vita och gråa stenar. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,stenar (naturligt objekt),granit

Under processens gång har läget ändå varit lite annorlunda.

Eftersom planeringsarbetet drog ut på tiden och ivriga fritidsgäster stod och väntade på att planen skulle godkännas gick man på kommunen in för att bevilja undantagslov för de projekt som kunde förverkligas enligt den nya planen - även om den ännu inte vunnit laga kraft.

Generalplanen godkändes nämligen av Ingås fullmäktige redan år 2018.

Men på grund av besvär som lämnats in till förvaltningsdomstolen och vidare till högsta förvaltningsdomstolen drog processen ytterligare två år ut på tiden.

- Vi bedömde att de besvär som lämnades in över fullmäktiges beslut var av sådan karaktär att de inte gällde hela planen utan ett visst område. Därför gick vi in för det här undantagsförfarandet, förklarar Wikström

På kommunen utgick man ifrån att planen ändå förr eller senare skulle godkännas.

Äntligen en egen stuga!

Den nya planen tillåter alltså fler hus i skärgården än tidigare. En som är väldigt glad över det är Ingåbon Jeanette Bäckström med familj som nu har möjlighet att bygga en sommarstuga i Barösund.

- I den tidigare planen fanns en byggnadsrätt på tomten men i den nya planen finns två och det var den andra som var tänkt för vårt projekt, säger Bäckström.

Ingåbon Jeanette Bäckström
Jeanette Bäckström har semesterplanerna klara. Byggprojektet ska inledas. Ingåbon Jeanette Bäckström Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Ingå,jeanette bäckström

När familjen började planera stugbygget år 2018 tänkte de att planen skulle godkännas inom kort men så blev det ju dessvärre inte.

- Hade vi fått bygglov redan 2018 då vi började planera hade vi förstås varit långt på gång redan, säger Bäckström.

Öar och hav
Ingå skärgård består av hundratals öar, holmar och kobbar. Öar och hav Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,Kopparnäs-Störsvik,skärgårdar,Ingå,ingå skärgård

Eftersom det tog längre tid än beräknat beslöt de slutligen i vintras att anhålla om undantagslov i enlighet med den då ännu inte ikraftvarande planen.

Undantagslovet beviljades i våras - endast ett par månader innan generalplanen vann laga kraft.

Byggnadsrätter i Ingå skärgård

Storleken på byggnadsrätterna varierar något men i allmänhet tillåts följande:

Fastighet på ö i inre skärgården:

Fritidshus: 125 kvadratmeter
Gäststuga: 25 kvadratmeter
Bastu: 30 kvadratmeter
Utöver det tillåts också ekonomibyggnader

Fastighet på strandtomt på fastlandet:

Fritidshus: 150 kvadratmeter
Gäststuga: 40 kvadratmeter
Bastu: 30 kvadratmeter
Utöver det tillåts också ekonomibyggnader

Trots större byggnadsrätter anses generalplanen ändå vara skonsammare mot miljön än den gamla.

Den innehåller skärpta åtgärder och preciseringar beträffande avloppsvattenhantering, muddring och andra miljöfrågor.

- I skärgården råder det vattenklosettförbud och i vissa fall har vi också varit tvungna att förbjuda vattentoaletter på fastlandskusten, säger Wikström.

Vid sidan om de egentliga skyddsbeteckningar har man mer än tidigare beaktat miljö, kulturlandskap och arkeologiska värden.

Allt fler bor året om

Utgående från markägares önskemål finns det nu mer möjlighet till fast bosättning i skärgården än tidigare.

- Det gäller i synnerhet de östra delarna av Ingå, vid Torbackaviken och Sandarna. Också nära byacentrum i Barösund finns nu möjligheter att ändra fritidshus till fast bosättning, säger Wikström.

Granitberg med vackert mönster.
I Ingå skärgård finns flera rekreationsområden. I Barösund finns Bjurs som ägs av Vanda stad och Älgsjölandets friluftsområde som ägs av Helsingfors stad. Ingå kommun äger rekreationsområden i Haga och på Jakob-Ramsö. Granitberg med vackert mönster. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,granit,berg,skärgårdar,mönster

Generalplanen har också märkt ut områden för rekreation. En stor del av Bjurs rekreationsområde har övergått till Metso-programmet och är betecknat som skyddsområde.

På Orslandets östra del och på Älgsjö rekreationsområde har bildats nya stora skyddsområden för att skydda nuvarande värdefulla skogsområden.

Inom inre skärgårdens område finns totalt fem fredade naturskyddsområden. Alla är privata skyddsområden. Det största är området på Storramsjö och Jakobramsjö (930 hektar).

Lundarna på Älgsjölandet och Rövass hör till Natura 2000-nätverket. Där finns värdefulla ädelträdslundar och hagmarker.

En länk till delgeneralplanen för inre skärgården hittar du här.