Hoppa till huvudinnehåll

Samma regler ska gälla för alla - Försvarsmakten vill inte ha ny fritidsbebyggelse in på knutarna i Hangö

Syndalen
Försvarsmakten vill inte ha mer fritidsbebyggelse nära sitt övningsområde i Syndalen i Tvärminne. Syndalen Bild: YLE / Christoffer Westerlund syndalen

Försvarsmakten som har ett övningsområde i Syndalen på Hangö udd, vill inte ha fler fritidshus i sin närhet.

De är rädda för att folk inte ska klara av bullret och att det leder till klagomål. De tycker också att Hangö beviljar undantagslov för att bygga fritidsbostäder på godtyckliga grunder.

Vände sig till domstol

Försvarsmakten har därför lämnat in besvär mot ett undantagslov som Hangö stad beviljade i januari.

Ägarna till en fastighet vid Tvärminnevägen vill bygga en fritidsbostad, en bastu och en ekonomibyggnad.

Tomten ligger innanför bullerzon 1 på Syndalens skjutområde.

Försvarsmakten anser att skjutandet och sprängandet på övningsområdet i Syndalen stör för mycket, för att det skulle vara lämpligt för boende och kräver att staden upphäver sitt beslut om undantagslov.

Undantagslovet strider mot tidigare praxis

I sitt besvär hänvisar Försvarsmakten till ett beslut som Helsingfors förvaltningsdomstol fattade år 2018 i ett motsvarande fall.

Hangö stad hade beviljat undantagslov för byggande, men domstolen upphävde beslutet.

Förutom att domstolen hänvisade till buller, påpekade den dessutom att Hangö stad måste behandla alla markägare likvärdigt.

Finns redan bebyggelse i närheten

Hangö stad vill inte svälja detta, utan anser att Helsingfors förvaltningsdomstol bör förkasta Försvarsmaktens besvär.

Miljönämnden tar i sitt genmäle till förvaltningsdomstolen fasta på att det redan finns bostadshus för stadigvarande boende, som till och med ligger närmare än det planerade fritidsbygget.

Nämnden konstaterar att den har beaktat bullret i och med att byggnaderna är placerade längst bort från skjutområdet.

Vill inte hindra folk att bygga

Tomten som det handlar om är ett 22 hektar stort obebyggt område.

Det är ämnat för fritidsboende och har åtminstone fyra byggrätter.

Miljönämnden anser att det skulle orsaka sökanden betydande olägenhet ifall staden stoppar allt byggande på fastigheten.

Nämnden hänvisar dessutom till markanvändnings- och bygglagen.

Den säger att bygglov kan beviljas på laglig grund, även om det råkar finnas den här typen av olägenhet.

Det kan visserligen göra att det blir svårare att följa generalplanen. Ett alternativ är då att staden antingen löser in området eller betalar skälig ersättning för olägenheten.

Kommer att ta hänsyn till Försvarsmakten behov också i fortsättningen

Det här, att staden i det här fallet inte är på samma linje som Försvarsmakten, betyder inte att det alltid är så.

Hangö stad kommer också i fortsättningen att beakta Försvarsmaktens behov när staden planerar hur områden används.

Det måste ändå ske på ett sådant sätt att markägarens rätt att bygga enligt generalplanen inte äventyras, skriver miljönämnden i sitt utlåtande.