Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå å rustas upp - projekt för restaurering får över 400 000 euro

En å där det växer näckrosor. I bakgrunden syns en bro som går över ån.
Det ska vara lättare att njuta av Sjundeå å. Många hotade arter ska också få det bättre när ån restaureras. En å där det växer näckrosor. I bakgrunden syns en bro som går över ån. Bild: Yle/Malin Valtonen Sjundeå å,vattendrag,naturen,Sjundeå,Västnyland,näckrosväxter,åar

Sjundeå å ska bli livskraftigare och mer tillgänglig för rekreation. Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar närmare 430 000 euro till projektet att restaurera ån.

Med pengarna ska åns tillstånd förbättras, samtidigt som naturvärden och livsmiljöer bevaras. Vandringshinder ska avlägsnas och det ska bli lättare att använda ån för rekreation.

Sjöarna som finns inom Sjundeå ås avrinningsområde kommer att undersökas och utgående från resultaten uppdateras restaureringsplanerna.

Lantbruket belastar ån - våtmarker kan hjälpa

Bland annat anläggs våtmarker för att minska belastningen från lantbruket.

Den statliga NTM-centralen beviljar totalt 800 000 euro för att restaurera Sjundeå å, Hiidenvesi sjö och Veikkola vattendragssystem i Västnyland.

Finansiärer för projektet Sjundeå å 2030 är kommunerna inom avrinningsområdet: Sjundeå, Vichtis, Kyrkslätt, Lojo och Ingå, samt föreningen Västra Nylands vatten och miljö och det kommunala sophanteringsbolaget Rosk’n Roll. Sopbolagets stora avfallscentral ligger på åns avrinningsområde i Munka i Lojo.

Havsöring, utter, kungsfiskare

En stor del av Sjundeå å hör till skyddsnätverket Natura 2000. Orsaken till skyddet att ån har viktiga naturvärden som man vill värna om, bland annat förekommer flera hotade arter i eller vid ån.

Naturaområdet börjar vid åmynningen i Pickalaviken och sträcker sig längs huvudfåran till Sågarsforsen i Kvarnby.

I Sjundeå å förekommer bland annat utter som är hotad på riksnivå.

Kungsfiskaren häckar också tidvis i strandbrinkarna i åns nedre lopp.
Också strömstaren övervintrar vid de avsnitt av ån som är öppna under vintern, särskilt vid Sjundby och Kvarnby forsar.

I ån förekommer tjockskalig målarmussla.

Sjundeå å är en av de fyra åar som mynnar ut i Finska viken och som fortfarande har ett ursprungligt havsöringsbestånd som fortplantar sig i ån.

Genom att restaurera öringens lekplatser och yngelområden,
förbättra vattenkvaliteten och avlägsna vandringshindren försöker man stimulera det ursprungliga havsöringsbeståndet. Havsöringen i Sjundeå å avviker genetiskt från de övriga öringsbestånden i vårt land.

Här kan du också läsa vad Sjundeå kommun på sin webbplats berättar om ån.

Sista stycket om Natura och arter i ån tillades 11.6.2020 vid 10.45. Källa till uppgifterna i stycket är sammandraget av Naturaområdets skyddsgrunder.