Hoppa till huvudinnehåll

Ingås vackra skärgård inspirerade planerna på stugby i Bergvalla

Ett berg i mörk skymning. På berget ser man mellan tallarna ljus i fönster som skymtar bakom tallarna. Framför berget vatten, hav, som är grått och med bara lätta krusningar.
En visualisering, som företaget bakom projektet har gjort, av hur stugbyn kunde se ut sedd från havet. Ett berg i mörk skymning. På berget ser man mellan tallarna ljus i fönster som skymtar bakom tallarna. Framför berget vatten, hav, som är grått och med bara lätta krusningar. Bild: Barösund Sea View Oy Ingå,skärgård,Barösund,bergvalla

Livet och slumpen förde fastighetsföretagaren Ossi-Matti Nieminen från huvudstadsregionen till Barösund i Ingå för sex år sedan. Under de här åren har den vackra skärgården gjort intryck på honom och det har nu resulterat i planerna på en stugby på området Bergvalla.

Bergvalla är ett cirka 40 hektar stort område i närheten av färjfästet på Barölandet i Barösund. Ingå kommun köpte området år 1984 för att locka mera fast bosättning till området.

Under årens lopp har kommunen försökt sälja området i flera repriser, det har funnits olika planer på turism och boende, men alla planer har gått i stöpet av olika orsaker.

Också planläggningen har legat på is.

Detta har hänt

Ingå kommun köper området Bergvalla år 1984. Området är cirka 40 hektar stort och ligger i närheten av färjfästet. Det har en kort strandremsa vid farleden.

Tanken är att locka fast bosättning till Barölandet i Barösund och hålla området livskraftigt.

Åren går och några tomter från det ursprungliga området säljs, men ingen ordentlig plan för området görs upp.

År 2006 beslutar kommunen att sälja Bergvalla.

Olika köpkandidater dyker upp - det handlar om allt från att år 2008 bli ett område för svenskspråkiga distansjobbande Helsingforbor till att år 2010 bli en ekoby och till att år 2012 säljas till ett företag som ska bygga hus området.

Diskussionerna om försäljningen av Bergvalla präglas av dragkamper och politiska motsättningar.

Planerna år 2012 strandar till sist på priset.

Samma år beslutar Ingå kommun göra upp en stranddetaljplan för Bergvalla eftersom man trots tappra försök inte har lyckats sälja området. Målet är fortfarande att sälja tomterna på området efter att planläggningen blir klar.

Under årens lopp sätter invånarna stort hopp till planeringen av Bergvalla och tanken på flera invånare.

År 2015 presenteraes ett utkast till stranddetaljplan för Bergvalla. Tanken är att tomtägarna ska äga "Bergvalla Ab" som ansvarar för allmänna områden i planen, i praktiken småbåtshamnen och så kallade närrekreationsområden.

I området ingår sedan tidigare 4 småhustomter och 1 industritomt. Som nya tomter tas det in 43 tomter - bara 2 av dem är vanliga småhustomter, de övriga planeras för fritidsboende.

Samhällstekniska nämnden remitterar planutkastet och tycker det innehåller för många tomter för fritidsbosatta och får för tomter för fast bosättning. Mera grönområden och till exempel en tennisplan efterlyses också. Också invånare i området är kritiska.

Remitteringen av planen innebär samtidigt att den blir liggande i flera år och ingen tar tag i den.

Planen för Bergvalla plockas fram ur malpåsen i maj 2019 igen. I delgeneralplanen har Bergvalla anvisats som område för fritidsboende, men saknar fortfarande en detaljplan.

Ärendet har fått ny aktualitet efter att Ingå kommunfullmäktige ger grönt ljus till att sälja tre hektar mark i Bergvalla till företagaren Ossi-Matti Nieminen. Han vill bygga en modern stugby på området. Nu behöver Bergvalla få en plan.

Problemet är att en riktigt noggrann plan binder kommunen, invånare och företagare för mycket. Därför tycker kommunen att det i stället behövdes en markanvändningsplan som inte har samma bindande rättsverkan som en stranddetaljplan. Den gör det lättare för kommunen att snabbt reagera på efterfrågan och behov.

Den statliga myndigheten, närings- trafik och miljöcentralen (NTM) anser ändå i februari 2020 att det inte räcker med bara en markanvändningsplan för så här omfattande projekt.

Eftersom stranddetaljplanläggningen redan delvis har kommit i gång mellan åren 2013 och 2015 kan man ta fram de pappren. Planläggningen av Bergvalla görs dels utgående från tankarna för fem år sedan och dels enligt markanvändningsplanen för området. En konsult anlitas.

Tillsammans med myndigheterna kommer man överens om att nya byggnader på stränderna ska anpassas till landskapet och man ska tänka på hur de syns mot farleden. Också båtbryggorna ska planeras så att man beaktar farlederna.

Naturutredningen ska utföras på detaljplanenivå. Det är också viktigt med en helhetsöversikt för vattenförsörjningen och avloppsvattnets del.

Kommunen beslutar också utföra planen i tre etapper så att man först tar tag i planerna för inkvarteringen, alltså stugbyn på östra sidan om småbåtshamnen. När de två övriga delarna blir klara är oklart; de omfattar tomter för fast bosättning och för fritidsboende.

I maj 2020 är första delen av planen så långt klar att byggnads- och miljönämnden kan godkänna den.

Planområdet omfattar ett cirka fem hektar stort område på Barölandet i Barösund.

Huvuddragen i planen:

  • Ett område för turistanläggningar med plats för cirka 20 stugor med ekonomibyggnader och reception
  • En egen parkering för gästerna. Bil får man bara köra till receptionen - i övrigt körs det bara med lätta fordon på området
  • Byggnaderna ska passa in i miljön och det finns klara regler för avloppsvattnet
  • I planen ingår dessutom ett område för närrekreation, ett fritidsområde och ett område för småbåtshamn. De förblir alla i kommunens ägo. På fritidsområdet kan man bygga en ny bastu. Kommunen och aktören på området kommer sedan separat överens om användningen av båthamnen och byggandet av en eventuell ny bastu

Under sommaren lämnas det in tio utlåtanden och en anmärkning om planen.

NTM-centralen vill ha en plan för vattenförsörjningen och den gör kommunen upp. De anmärkningen och de övriga utlåtandena får också svar.

31.8.2020 beslutar kommunstyrelsen för sin del att den första delen av stranddetaljplanen för Bergvalla kan godkännas.

Planen skickas nu vidare till fullmäktige för slutligt godkännande. Om det inte lämnas in besvär mot planen har företaget bakom projektet för avsikt att åtminstone en del av stugbyn ska vara inflyttningsklar sommaren 2021.

Men nu är Bergvallaområdet aktuellt igen i och med Nieminens planer på en stugby.

Han är inte intresserad av hela Bergvalla utan nu handlar det om att planlägga ett område på tre hektar för cirka 20 stugor med reception och ekonomibyggnader.

Ett berg vid havet. På berget växer många tallar. Vattnet är rätt stillsamt med bara små krusningar och en intensiv blå färg.Ett berg i mörk skymning. På berget ser man mellan tallarna ljus i fönster som skymtar bakom tallarna. Framför berget vatten, hav, som är grått och med bara lätta krusningar.
Du kan dra kursorn fram och tillbaka över bilden så ser du hur platsen ser ut i dag och hur den enligt visualiseringen skulle se ut i framtiden. Bild: Barösund Sea View Oy

Utöver det här planläggs också ett par hektar där det finns en småbåtshamn och ett rekreationsområde med bastu, men de här områdena ska hållas kvar i Ingå kommuns ägo.

Nieminen är medveten om Bergvallas historia och att många har försökt, och misslyckats, med att förverkliga sina planer på Bergvalla.

- En stridig plats har det varit, men jag tänkte att jag nu i alla fall ska försöka. Vi får se vart det leder, säger han.

Mer avslöjas i november

Överlag är Nieminen i det här skedet väldigt försiktig med att berätta något om planerna.

Han hänvisar till att det hittills bara är kommunstyrelsen som har godkänt stranddetaljplanen och att frågan också ska behandlas i fullmäktige. Efter det finns besvärsmöjligheter och dessutom behövs ännu bygglov.

Men lite gläntar Nieminen på locket ändå. Han berättar att det är flera parter med i projektet, men vilka de är avslöjas först i november och då alla papper har undertecknats.

Nieminen vill inte heller att hans bild finns med i webbtexten "eftersom det vore fel att just han lyfts fram då han inte är ensam om projektet".

Han berättar i alla fall att den totala byggrätten är drygt 600 kvadratmeter. Planerna förverkligas i två delar så att man till en början bygger lite mer än hälften av stugorna, receptionen och ekonomibyggnaderna.

Bergvalla i Ingå.
En småbåtshamn ska fortfarande vara kvar i kommunens ägo. Bergvalla i Ingå. Bild: Yle/Marica Hildén brygga i bergvalla

Byggnaderna ska förverkligas på ett naturnära och ekologiskt hållbart sätt, men de har toaletter inomhus.

- Vi försöker lämna bort allt onödigt. Skärgården har inspirerat mig och det faktum att det finns ont om platser för kortvarigare övernattning här. Mina tankar och Bergvalla som område passade ihop och därför blev det så här, säger Nieminen.

Området har en gemensam strand och husen står förhållandevis tätt, men ändå så att alla garanteras avskildhet.

Marknaden är både inhemska och utländska turister, men coronapandemin förändrar läget åtminstone för en tid.

- För tillfället är kundkretsen lite smalare när man inte kan röra sig fritt. Men vårt mål är nog att det ska duga också internationellt, säger han.

Bergvalla i Ingå.
Bergvalla är i dag till stora delar obebyggt. Bergvalla i Ingå. Bild: Yle/Minna Almark bergvalla

Företagarna filar ännu på konceptet och Nieminen vill i det här skedet inte precisera om man vill ha långvariga hyresgäster eller mest kortvariga besök.

Han tillägger ändå att om planerna godkänns utan besvär så kan bygget köra i gång i höst. Det innebär jobb för lokala entreprenörer.

Tanken är också att stugorna ska kunna ta emot gäster redan nästa sommar, alltså 2021.

- Om allt blir verklighet berättar vi mer i november. Då är ni välkomna att komma och titta själva på ort och ställe, konstaterar han.

Bergvalla länge på tapeten

Bergvalla är alltså en fråga som har stötts och blötts i Ingå i många år. Byggnads- och miljönämndens ordförande Peter Siggberg (SFP) är en av dem som har följt med ärendet.

- Det har varit ett väldigt krångligt ställe det där Bergvalla. Det köptes för att stärka samhället i Barösund för fast bosättning, men det har hela tiden kommit motstånd: hur vi än har planerat så har vi fått back från ortsbor och sådant.

Siggberg konstaterar att en plan för området remitterades år 2015 och sedan blev planläggningen hängande tills nu.

Nu hoppas Siggberg att det ska bli verklighet av planerna.

- Vi tycker det är en positiv sak att det här något där. Det brukar sedan ofta smitta av sig, att det skulle börja hända mera.

Peter Siggberg bläddrar i mappen med alla dokument över utredningarna i Merituulen koulu.
Peter Siggberg säger att det finns många planer på gång i Ingå och att det därför är oklart när de två övriga planerna för Bergvalla blir klara. Peter Siggberg bläddrar i mappen med alla dokument över utredningarna i Merituulen koulu. Bild: Yle/Tove Virta peter siggberg

Siggberg säger sig ha pratat med Barösundsbor för att höra sig för hur de ställer sig till den här planen. Om de tänker sätta upp ett motstånd mot planen.

- Jag tror nog att åtminstone den här första delen av planen nu borde kunna gå vidare. För det är bättre att det händer någonting än att det står stilla hur länge som helst, säger han.

Bara första etappen

Siggberg hänvisar till att stugbyn nu bara är den första av tre planer för Bergvalla. De övriga delarna planeras sedan för både fast bosättning och fritidsboende.

Han hoppas en betydande del verkligen reserveras för fast bosättning i den fortsatta planeringen.

- För det är ju för det Bergvalla köptes för. Kanske det visar sig sedan att folk skulle bli intresserade av att bygga där. Det har väl inte varit så stor efterfrågan på sådana tomter där.

Det är ändå oklart exakt när de delarna av planen ska behandlas och kan godkännas eftersom det finns så mycket andra planer just nu som är aktuella i Ingå.

- Jag vågar faktiskt inte säga när de hinner ta ihop med dem. Vi har Joddböle, en stor generalplan, som är på målrakan, och alla möjliga planer som måste gå före, säger Siggberg.