Hoppa till huvudinnehåll

Coronarestriktioner i Finland – så är läget i Österbotten, Åland, Åboland och Nyland

 Illustrationsbild av andningsskydd med en karta över finslandssvenska kommuner.
Illustrationsbild av andningsskydd med en karta över finslandssvenska kommuner. Bild: Henri Salonen COVID-19,finlandssvenska

När coronavirusepidemin förvärras och går in i nya allvarligare faser kan myndigheterna fatta beslut om regionala begränsningar och rekommendationer för befolkningen. I den här artikeln samlar vi information om vilka restriktioner som gäller i Svenskfinland.

Institutet för hälsa och välfärd delar in coronaepidemin i olika faser:

 • I accelerationsfasen är incidensen i en region över 6-15 fall per 100 000 invånare den senaste veckan och över 10-25 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen. Det förekommer lokala och regionala smittkedjor som i regel är spårbara och behovet av sjukvård kan tillgodoses utan speciella åtgärder.
 • I fasen för samhällsspridning har viruset börjat sprida sig regionalt eller mer allmänt. Incidensen är över 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och över 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor. Antalet fall ökar med tio procent dagligen och mindre än hälften av smittkällorna kan spåras. Andelen positiva coronatest är över två procent. Behovet av sjukhus- och intensivvård ökar kraftigt.

När en kommun eller region går in i en ny fas av epidemin är det enligt lag kommunerna och sjukvårdsdistrikten som fattar beslut om regionala begränsningar eller rekommendationer. I det här arbetet deltar också regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd, som kan ge rekommendationer t.ex. om användningen av munskydd.

Läget just nu i Svenskfinland

Coronarekommendationer i Nyland

Offentliga evenemang: Från och med 27.11 förbjuds alla publikevenevenemang för över 10 personer. Det här gäller oavsett om de ordnas utomhus eller inomhus inom Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt.

Privata evenemang: Det rekommenderas att privata evenemang eller träffar inte ordnas. Privata evenemang inbegriper här även familjesammankomster.

Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre minnesstunder. Högst 10 personer får delta.

Offentliga lokaler: Med kommunens beslut stängs alla offentliga lokaler som är för allmänheten öppna och som förvaltas av kommunen, dock säkras rätten till nödvändiga tjänster samt att man kan uträtta ärenden.

Det här innebär att till exempel bibliotek och museer stänger.

Det rekommenderas också att privata aktörer stänger motsvarande motions- och fritidslokaler.

Hobbyverksamhet i grupp: Alla hobbyer som anordnas av kommuner för över 18 år fyllda avbryts med kommunala beslut.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Privata aktörer rekommenderas att följa samma begränsningar.

Hobbyverksamhet i grupp för barn och ungdomar under 12 år kan fortsätta enligt övervägande. Verksamhet för 12–17-åringar kan fortsätta enligt särskilt övervägande.

Om hobbyverksamheten inte avbryts ska instruktionerna från Social- och hälsovårdsministeriet uppmärksammas: det måste vara möjligt för deltagare och barnens ledsagare att undvika nära kontakt med varandra.

Kommunerna fattar de slutgiltiga besluten om att fortsätta hobbyverksamheten i grupp för barn och ungdomar.

Ordnande av undervisning: Gymnasier, yrkesskolor, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet (för över 15-åringars del), yrkeshögskolor och universitet övergår till distansundervisning i enlighet med kommunala beslut.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser: Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det är möjligt, också i sådana arbeten där det endast tillfälligt är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetslokaler. Munskydd ska användas också där det är möjligt att hålla avstånd.

På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Kommunerna fattar slutliga besluten om hobbyverksamhet och offentliga lokaler. Kommunernas beslut kan till en del avvika från de allmänna rekommendationerna.

I Lovisa har mycket få smittofall uppdagats och därför väljer kommunen att inte stänga biblioteken eller ishallen.

I Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gäller begränsingen av vuxnas hobbyverksamhet för personer över 20 år. Unga under 20 år kan ändå fortsätta med hobbyverksamhet utomhus.

Här kan du gå in på de västnyländska kommunernas webbplatser för att se hur restriktionerna ser ut i din kommun:

Ingå
Sjundeå
Raseborg
Hangö
Lojo (på finska)

Coronarekommendationer i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt

I Österbotten är epidemin i accelerationsfasen, eller inbromningsfasen som Vasa sjukvårdsdistrikt kallar det.

Allmänna sammankomster

Från och med 6 november är allmänna sammankomster med över 20 deltagare förbjudna inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Men evenemang med över 20 personer kan ordnas så väl inomhus som utomhus, ifall arrangörerna kan följa de angivna säkerhetsföreskrifterna från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Det är Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland som tagit beslutet med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft till måndag 30 november.

Men från och med första december höjs gränsen till 50 personer, vilket gäller fram tills årsskiftet.

Privata sammankomster

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar utöver detta att man heller inte ska ordna privata tillställningar eller fritidsaktiviteter för över 20 personer.

Detta gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt fram till 31.12.2020. Vilket innebär att högst 20 får samlas för att fira jul.

Coronagruppen har också gett ut mer detaljerade anvisningar till idrotts- och hobbyföreningar.

Skolor

Det finns för tillfället inga allmänna rekommendationer för läroinrättningar, men däremot kan enskilda kommuner och läroinrättningar ha olika rekommendationer.

Munskydd

Österbottningar rekommenderas använda munskydd i offentliga utrymmen.

Rekommendationen om munskydd gäller också gymnasier, andra stadiets utbildningsanstalter och högskolor. Sedan 19 oktober gäller rekommendationen om munskydd även grundskolans årskurs 7-9.

Rekommendationerna om munskydd är i kraft till den 31 december.

Personer i riskgruppen

Äldre personer och andra i riskgruppen ska fortfarande tas extra i beaktande.

Inomhusbesök vid äldreboenden får inte ordnas i enhetens allmänna utrymmen, utan måste ordnas i boendes egna rum.

Distansarbete

Coronagruppen rekommenderar också att arbetstagare inom den offentliga och privata sektorn arbetar på distans så långt det går och om arbetsuppgifterna tillåter.

Den rekommendationen är också i kraft till årets slut.

Säsongsarbetare

Utländska säsongsarbetare som arbetar inom pälsdjursuppfödning rekommenderas hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn efter att de anlänt till landet och före de börjar arbeta.

Övriga utländska säsongsarbetare rekommenderas att hålla sig i frivillig karantän i 10 dygn.

Man rekommenderas också att:

 • använda munskydd
 • undvika folksamlingar
 • hålla minst 1–2 meters avstånd till andra människor
 • stanna hemma och undvika sociala kontakter om man har symptom på luftvägsinfektion.

Gällande rekommendationer finns också på sjukvårdsdistriktets hemsida.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt

I Mellersta Österbotten är epidemin på utgångsnivån.

Distriktet följer Regionförvaltningsverkets gällande rekommendation, att sammankomster på över 50 personer endast ordnas om säkerhetsavstånd och handhygien kan beaktas.

Förutom i Kronoby där områdets myndighetsgrupp rekommenderar att samlingar på över tio vuxna personer bör undvikas. En rekommendation som också gäller familjetillställningar.

Rekommendationen i Kronoby gäller åtminstone fram till 30.11

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite rekommenderar att personer över 15 år bär munskydd:

 • i kollektivtrafik
 • på väg till coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland
 • i andra situationer där man inte kan hålla säkerhetsavstånd.

Alla som har möjlighet rekommenderas också att arbeta på distans.

I övrigt rekommenderar Soite folk att:

 • hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter alltid när det är möjligt
 • att tvätta händerna
 • att hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
 • att undvika att röra sig i ansiktet
 • att undvika offentliga platser om man har symptom.

Uppdaterad 26.11.2020

Coronarekommendationer i Åboland

Uppdaterad 24.11 klockan 17.21.

Egentliga Finlands coronapandemigrupp rekommenderar att lärare i grundskolorna börjar använda munskydd eller visir senast från och med måndagen den 30 november.

Rekommendationen gäller också den övriga personalen inom den grundläggande utbildningen. Rekommendationen gäller tillsvidare.

En munskyddsrekommendation för läroverken på andra stadiet, gymnasier och högskolor i Egentliga Finland har gällt sedan den 6 oktober.

Från och med den 23 november införs nya munskyddsrekommendationer i högstadieskolorna i Åbo. Munskydd rekommenderas då elever från olika klasser blandas, exempelvis under tillvalslektioner.

Coronaarbetsgruppen i Egentliga Finland rekommenderar att lillajulsfester endast ordnas virtuellt i år på grund av det rådande coronaepidemiläget i Egentliga Finland. Coronaarbetsgruppen påminner om att man fortsättningsvis inte ska ordna sammankomster eller tillställningar för över 20 personer.

Man ska framförallt undvika tillställningar som ordnas inomhus, särskilt släktkalas eller tillställningar där flera generationer samlas samtidigt. Orsaken är att antalet smittfall ökat under sammankomster av detta slag.

Egentliga Finlands coronaarbetsgrupp rekommenderar att andra stadiets yrkesläroanstalter övergår till distansundervisning så fort som möjligt, men senast från och med måndagen den 9 november, och att distansundervisningen pågår i två veckor. I detta skede gäller rekommendationen om distansundervisning inte gymnasierna.

Coronaarbetsgruppen påminner om att personer med lindriga symtom bör vara i frivillig karantän och söka sig till coronatestning.

Från och med den 28 oktober förutsätter Åbo stad att alla som använder stadens anläggningar för inomhusmotion ska använda ansiktsmask.

Ansiktsmask behöver inte användas under träningspassen, däremot skall skydd användas alltid då man slutat sitt pass eller väntar på att den egna turen börjar.

Användningen av ansiktsmask rekommenderas fortsättningsvis i alla fritidssektorns utrymmen.

Från och med den 26 oktober kan man i Egentliga Finland inomhus och på avgränsade platser utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet.

Det här enligt Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Säkerheten i evenemangen kan tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds säkerhetsanvisningar.

Till exempel ska man se till att hålla säkerhetsavstånd mellan deltagarna - också i köer. Det ska också finnas möjlighet för deltagarna att tvätta händerna och i allmänhet hålla en god hygien.

Coronaläget har accelererat i Egentliga Finland. Rekommendationen om munskydd gäller alla kommuner i Egentliga Finland från och med torsdag, den 8 oktober.

Munskydd ska användas i alla situationer, då närkontakt inte kan undvikas.

De patienter och besökare som besöker sjukvårdsdistriktets enheter såsom Åbo universitetscentralsjukhus uppmanas använda munskydd. Rekommendationen gäller också personalen i de tillfällen, då personalen inte kan hålla ett avstånd till besökarna. Rekommendationen gäller från och med onsdag, den 7 oktober.

 • Munskydd rekommenderas inom kollektivtrafiken.
 • Munskydd rekommenderas om man besöker offentliga platser och evenemang såsom idrotts- och kulturevenemang, bibliotek, butiker och köpcentrum.
 • Rekommendationen om munskydd gäller också för andra stadiets utbildning och högskolor i hela landskapet.
 • Munskydd rekommenderas om man är på väg till och från ett coronatest, samt om man anländer från ett riskområde.
 • I början av september gav Åbo stad och studentorganisationerna en stark rekommendation om att inte ordna studentfester på grund av coronaläget.

Coronarekommendationer på Åland

Fram till den 12.10.2020 har Åland haft fem fall av samhällssmitta.

Den 11.10.2020 meddelande Jeanette Pajunen, sjukvårdsdirektör på Ålands hälso- och sjukvård, att 50 personer har försatts i karantän enligt smittskyddslagen.

Gratis munskydd om läget blir värre

Om samhällssmitta konstateras på Åland har Ålands hälso- och sjukvård ÅHS fått i uppdrag att förse personer, som är över 15 år och som reser med kollektivtrafik, med gratis munskydd.

Munskydden kommer att finnas för upphämtning i Mariehamn på Ålandstrafikens kontor och på Seniorpunkten.

Skolorna delar ut munskydd till elever över 15 år och busschaufförerna har munskydd till de som glömt eller inte hunnit hämta från distributionsplatserna.

Rekommendationen gäller endast landskapsbussarna och Mariehamns stadsbuss. Skärgårdstrafiken inkluderas i nuläget inte.

Ingen alkoholservering efter midnatt från och med 8 oktober, precis som i resten av Finland.

Det här gäller från och med 28 september:

Alla kan resa ut från Åland, men karantänrekommendation efter resan gäller fortfarande gällande de länder som omfattas av restriktioner. Med karantän menas det att man begränsar sina kontakter med andra personer samt inte vistas på offentliga platser. Karantän är 14 dagar. Vilka länder som omfattas av karantänkravet och vilka som inte gör det hittar du på Utrikesministeriets webbsida.

Gränskontrollen i trafiken mellan Åland och Sverige återupptas den 28 september.

När man reser till Sverige är det från och med den 28 september igen karantänrekommendation efter resan. Om du kryssar med kryssningsfartyg och inte stiger i land i Sverige behöver du inte att vara i karantän.

Gränsbevakningen fattar beslut om rätten till inresa. Information om gränsövergång på webbplatsen raja.fi.

Landskapsregeringen kommer också med rekommendationer om skyddsåtgärder inför och under resa med färja:

 • Res inte om du känner dig sjuk och undvik närkontakt när du köper biljetter eller handlar ombord.
 • Landskapsregeringen rekommenderar också att man reser med hytt.
 • Om det inte är möjligt att resa med hytt, rekommenderas resenärerna att vistas ute på däck om vädret tillåter.

Mer information om vad som gäller specifikt för Åland hittar du på landskapsregeringens webbplats regeringen.ax/coronaviruset-covid-19 eller på Ålands hälso- och sjukvårds webbsajt ahs.ax.

Källa: Landskapsregeringen.ax och landskapsregeringen.

Läs också