Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns nya skisser för Kyrkfjärdens skola i Ingå

Kyrkfjärdens skola i Ingå.
I samband med att kommunen planerar en ny skolbyggnad funderar man också på trafikarrangemangen vid skolområdet. Kyrkfjärdens skola i Ingå. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,kyrkfjärdens skola i ingå

Den nya skolbyggnaden som ska ersätta Kyrkfjärdens skola i Ingå har krympt i storlek under planeringens gång. Kommunen försöker göra upp en effektiv plan för att också banta ner kostnaderna.

I det nyaste utkastet är skolans bruttoareal just under 3 000 kvadratmeter. För ett år sedan var siffran strax under 4 000 och i våras drygt 3 000.

Planeringen av bottenplan pågår ännu så var siffran slutligen landar är inte helt klart.

Det är arkitektbyrån AFKS som har gjort upp ett utkast för skolbyggnaden och för trafik- och gårdsarrangemangen.

Dessutom finns det en arbetsgrupp som jobbar med frågan. I den sitter ledningsgruppen vid Kyrkfjärdens skola, bildningschefen, bildningsnämndens ordförande, tekniska nämndens vice ordförande, tekniska chefen, byggnadstillsynschefen, samhällstekniska direktören och byggherrekonsulten.

Hur byggnaden har placerats

Den nya byggnaden har placerats tvärgående i förhållande till Museivägen. Det betyder att långsidan är i samma riktning som den del av den gamla skolan som bevaras.

Mellan den gamla och den nya skolan finns en officiell ingång och gård. Från den öppnar sig åt ena hållet en vy mot kyrkan och åt det andra hållet en vy mot museigården Gammelgården.

En kartskiss.
På skissen kan man se hur den nya skolan placeras. En kartskiss. Bild: Ingå kommun Ingå,skolor,teknisk ritning (aktivitet),planläggning,skolbyggnader,kyrkfjärdens skola

Rastgården och de ingångar eleverna använder sig av ligger mot ån och skaterampen.

De yngre barnen får en skild gård som är inhägnad.

Trafikarrangemangen

Skolbussarna ska komma i riktning från Västerleden i norr till Museivägen. Eleverna stiger av vid parkeringsplatsen vid museiområdet och bussarna återvänder samma väg tillbaka.

Servicetrafik och föräldrar som kör sina barn till skolan kommer från söder.

Det betyder att genomfartstrafik på Museivägen inte tillåts.

En skiss över en byggplats.
Skissen visar trafikarrangemangen vid skolan: i norr skoltransporter, i söder personbilstrafik. En skiss över en byggplats. Bild: Ingå kommun Ingå,skolor,teknisk ritning (aktivitet),planläggning,skolbyggnader,kyrkfjärdens skola

För att den här trafiklösningen ska lyckas måste Museivägen breddas från Västerledens korsning till mötesplatsen. Dessutom måste parkeringen utvidgas.

Skolan

Skolan byggs i två plan med två åsar.

Eftersom det handlar om en sluttning har byggnaden anpassats enligt det. Den nya skolbyggnaden anpassas också till skolbyggnaden som bevaras. Takfoten har sänkts och golvnivån på nedersta våningen har anpassats.

Byggnaden har en träram och en fasad av lärkträd eller betongtegel.

En skiss över en byggplats.
En ritning över de två våningarna i det nya skolhuset. En skiss över en byggplats. Bild: Ingå kommun Ingå,skolor,teknisk ritning (aktivitet),planläggning,skolbyggnader,kyrkfjärdens skola

Skolan består av två längor med sadeltak. Mellan längorna finns rum med hög takhöjd. Där finns matsalen, allaktivitetslokalen och musikklassen.

Centralköket och gymnastiksalen med omklädningsrum finns i nedre delen närmare Museivägen. Personalens rum är i andra våningen.

I längan närmare ån finns klassrummen. De är antingen 40 eller 55 kvadratmeter stora. En liten och en stor klass ligger alltid bredvid varandra så att de kan slås ihop om det behövs.

Projektet går vidare

Investeringskostnaden uppskattas vara 9,2 miljoner euro. Arbetena med Museivägen och parkeringsområdet ingår inte i kostnadskalkylen.

För gymnastiksalen finns det en möjlighet att få stöd från Regionförvaltningsverket.

Tekniska nämnden i Ingå behandlade frågan på sitt möte på tisdagen (29.9). Nämnden beslutade att planeringen av Museivägen utförs av kommunen som ett skilt projekt. Pengarna för bygget tas med i investeringsbudgeten för nästa år.

Nämnden beslutade också att man fortsätter bearbeta bottenlösningen tillsammans med skolans ledningsgrupp.

Dessutom ska man i upphandlingen ha krav på utrustning och kvalitet. De här kraven ska man komma överens om i samarbete med dem som ska använda skolan.

Bildnings- och välfärdsnämnden behandlade ärendet på sitt möte på onsdagen (30.9) och tog del av ritningarna. Nämnden konstaterade att arbetsgruppen fortsätter sitt jobb.