Hoppa till huvudinnehåll

Karis och Svartå i fokus när Raseborg planerar investeringar för nästa år - slutsumman över 10 miljoner

Flygfoto över Karis centrum där det planerade Fokus kulturhus syns.
Det nya kulturhuset i Karis (den långa byggnaden mitt på bilden) hör till stadens stora investeringar de närmaste åren. Så här såg en skiss ut när planerna offentliggjordes. Som bäst rivs det gamla Fokushuset. Flygfoto över Karis centrum där det planerade Fokus kulturhus syns. Bild: Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Ab / Tietoa Finland Oy Karis,kulturhus,nya fokus i karis

Nytt kulturhus, Svartå skolcentrum och korsningen i Läpp är de tre stora investeringsprojekten nästa år i Raseborg. I förslagen på investeringar nästa år på totalt 10,5 miljoner euro har inte heller Ekenäs glömts bort.

Enligt tekniska nämndens förslag ska staden investera för 11,7 miljoner euro år 2022 och för 9,8 miljoner år 2023.

Vad betyder investeringar och drift i en kommun?

Investeringar är större satsningar och annat som kostar när staden eller kommunen bygger eller renoverar.

En investering kan handla om att bygga en ny skola, grundrenovera eller bygga till i en existerande skola eller ett daghem eller någon annan byggnad som kommunen behöver för att sköta sin uppgift. Det kan också handla om att bygga nya korsningar, anlägga cykelvägar, bygga vatten- och avloppsledningar.

Driften är sedan verksamheten, det dagliga arbetet. Det hör till driften och räknas som driftskostnader när någon i kommunen städar skolor, tillreder mat till eleverna, plogar vägar, ser till att temperaturen är lämplig och ventilationen fungerar i kommunens byggnader, planlägger nya tomter eller större områden, behandlar bygglov, övervakar att miljön inte förstörs, sköter skogar.

Det är också drift när lärare undervisar i skolorna och vårdare och läkare jobbar på kommunens vårdcentraler eller boenden. Dessa två, vården och bildningen, är faktiskt de största sektorerna och kostar kommunen mest i drift.

I framtiden flyttar vården över till större enheter. Det sker när vårdreformen, eller sotereformen, genomförs.

En stor del av driftskostnaderna är löner till dem som jobbar.

Text: Pia Santonen

Kultur

Det nya kulturhuset i Karis centrum ska ersätta den gamla Fokusfastigheten, som rivs som bäst. Raseborgs stad äger 49 procent av det ömsesidiga fastighetsaktiebolag som ska bygga det nya kulturcentret med plats för bland annat bibliotek, musikinstitutet och en teatersal.

För Raseborgs stad är investeringen i huset totalt 5 miljoner euro, av det skulle staden nästa år betala 2,2 miljoner.

Skolor

I Svartå pågår också rivningsarbeten då man gör plats för ett nybygge där man erbjuder kommunal service samt undervisning för årskurserna 1-6 både för de svensk- och finskspråkiga barnen.

Förutom skolorna ska det i byggnaden finnas småbarnspedagogik på svenska och finska, förskola, bibliotek, barnavårdscentral samt gymnastiksal.

Bygget förverkligas under åren 2020-2022 och går lös på 6 miljoner euro. Pengarna fördelas så att det i år går åt 0,9 miljoner, nästa år 3,6 miljoner euro och år 2022 används 1,4 miljoner euro.

Exteriörbilder av det planerade skolcentret i Svartå.
Ett nytt skolcentrum ska byggas i Svartå. Det kan se ut ungefär så här när det står klart. Exteriörbilder av det planerade skolcentret i Svartå. Bild: Raseborg stad Västnyland,Svartå, Raseborg,Svartå skolcentrum

En renovering av Katarinaskolan i Karis med elever i årskurserna 1-6 har länge varit på tapeten. Riktigt hur omfattande saneringen blir är ännu inte helt klart.

Planeringen av saneringen påbörjas nästa år. Det reserveras 75 000 för ändamålet för år 2021 och 125 000 euro för år 2022. Själva saneringen ska ske åren 2023-2024.

Trafikprojekt

Raseborgs stad reserverar årligen pengar för att reparera gamla vägar och bygga nytt. För nästa år är planen ett anslag på 1,7 miljoner euro. Tekniska nämnden arbetar fram ett program för hur pengarna ska fördelas.

Dessutom öronmärks pengar för en gång- och cykelväg mellan Karis och Ekenäs. Staden har ansökt om statliga pengar för leden.

Bland övriga aktuella trafikprojekt är till exempel bron i Landsbro i Karis. Den ska konditionsgranskas nästa år och en sanering föreslås för år 2023, men hur mycket det kommer kosta är ännu oklart.

En bro över en å, sedd från en grönt buskage på en sidan. Bron ser rostig och sliten ut. Ingen trafik.
Bron vid Landsbro i Karis har sett sina bästa dagar. En bro över en å, sedd från en grönt buskage på en sidan. Bron ser rostig och sliten ut. Ingen trafik. Bild: Yle / Pia Santonen Karis,Svartån,Bro,floder, åar och älvar,sommar,trafik,landsbro

För att förbättra korsningen och trafikarrangemangen i Läpp i Karis reserveras nästa år 1,1 miljoner euro och en lika stor summa för år 2022.

Hela projektet kostar 5 miljoner euro. Staten betalar 3 miljoner euro och Raseborgs stad resten.

Målet är att komma i gång med byggarbetena vid korsningen redan före sommaren 2021. Det beräknas ta 1,5 år att bygga korsningen.

karta
Statliga myndigheter har krävt bättre trafikarrangemang, i praktiken nya korsningar, i Läpp. Staden vill tillåta fler och större affärer i området vid riksväg 25 men staten har sagt att trafiken i så fall måste löpa smidigare. Så här kan det se ut när den stora korsningen är klar. En ny rondell ska dessutom byggas där som man nu kör in till mackarna. karta Bild: Ramboll/NTM-centralen Karis,Läpp

Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är på gång. Det innebär också att plankorsningar kommer tas bort och där kan Raseborgs stad bli tvungen att skjuta till pengar för nya väganslutningar. Staden reserverar 350 000 euro för ändamålet nästa år.

Bland mindre projekt reserveras en summa på 250 000 euro och där kan man nämna fortsättningen på friluftsleden i Ormnäs till Ekåsenområdet, friluftsled från Pumpviken till Pojo och olika trafiksäkerhetsåtgärder.

År 2022 planeras också en naturstig och bro mellan Ramsholmen och Gåsören.

Södra viken och Ormnäs småbåtshamn

De stora projekten i Karis med omnejd innebär inte att de övriga delarna av Raseborg har glömts bort.

I Ekenäs har en muddring av Södra viken länge varit på tapeten och staden har beviljats lov för förbättringsåtgärder i viken.

Kajkanterna måste förstärkas för att småbåtshamnen ska kunna fortsätta sin verksamhet. Också muddring är nödvändigt av samma orsaker och gör det möjligt med flera båtplatser i hamnen.

Södra viken i Ekenäs.
En arkivbild från Södra viken i Ekenäs. Kajkanterna hör till det som ska förbättras. Södra viken i Ekenäs. Bild: Yle/Tove Virta södra viken,Raseborg,Ekenäs

Projektet ska påbörjas senast i mars 2022 och vara färdigt i mars 2025 då miljölovet slutar gälla. I miljölovet ingår vissa tidsfrister och det innebär att förberedande arbeten måste utföras redan nästa år.

Projektet beräknas kosta 3,6 miljoner euro. För nästa år planerar staden använda 100 000 euro på förberedande arbeten och de tre följande åren 2022-2024 fördelar man rätt jämnt resten av pengarna.

Ormnäs småbåtshamn i Ekenäs ska få en ny brygga och det ska genomföras en del förbättringar för 150 000 euro. Målet med investeringen är att göra verksamheten i småbåtshamnen ekonomiskt lönsam och då behövs också lite satsningar.

Köksrenoveringen skjuts lite framåt

I Ekenäsområdet pågår också saneringen av tillverknings- och utdelningsköken. Det finns en tioårsplan för saneringen som ska kosta 4,7 miljoner euro. Av det ska 2,8 miljoner användas under åren 2020-2025.

Det är ändå nu oklart om den här planen kan förverkligas som tänkt. Orsaken är att Raseborgs stad i år har börjat utreda om staden kunde utnyttja köket i Raseborgs sjukhus som tillverkningskök.

Raaseporin sairaalan sisäänkäynti.
Raseborgs sjukhus är i förändring. Avdelningarna blir färre och då ändrar också behoven i sjukhusets kök. Nu utreder staden om sjukhusköket kunde bli en del av stadens köksfunktion. Raaseporin sairaalan sisäänkäynti. Bild: Petteri Bülow / Yle Raseborgs sjukhus,sjukhus,hälsostationer,hälsocentraler

Det var meningen att köket i Ekenäs högstadieskola skulle saneras nästa år för 1,3 miljoner euro, men nu väntar staden med ett beslut tills man har utrett om köket på sjukhuset kunde tas med i helhetsplanen. I stället skulle saneringen av Ekenäs högstadieskolas kök påbörjas först år 2022.

Den äldre befolkningen

Dagverksamheten för äldre flyttar från Karis till Pojo, till byggnaden Lyckebo. Planeringen av Mariahemmet påbörjas nästa år så att arbetena kan utföras år 2022. Då ska Mariahemmet lämpa sig för resurserat serviceboende.

På sikt behöver Mariahemmet också grundsaneras.

Pengar går också åt till att planera de nya lokalerna för äldreboende i Ekenäs på Liljedahlsgatan. Nästa år reserveras 300 000 euro till planeringen. Byggnaden ska stå klar i slutet av juni år 2024.

Idrotten

Simhallen får ännu vänta på pengar.

Hallen har konditionsgranskats och för nästa år har det reserverats ett anslag på 50 000 euro för en konditionsgranskning av simbassängernas betongkonstruktioner. Men några pengar för sanering finns inte reserverade för åren 2021-2023 utan det måste i så fall fattas ett skilt beslut om det.

Fritidsanläggningar får 250 000 euro enligt planerna nästa år. Det handlar bland annat om att renovera fotbollsplanen i Flyet i Ekenäs, att delta i bygget av en skatepark till Pojo och att förnya belysningen vid motionsbanan i Ekenäs. Dessutom ska den kombinerade rullskidnings- och skidskyttebanan i Västerby få 50 000 euro både år 2021 och 2022.

Fastigheterna

Enligt förslaget till investeringsbudget ska staden nästa år reservera 1,4 miljoner euro för reparationer av byggnader. Tekniska nämnden beslutar om hur pengarna fördelas och prioriteras. För projekt som kostar mer än 200 000 euro krävs också beslut av stadsstyrelsen.

Det finns många mindre projekt som finns i tankarna när det gäller renoveringspengarna. Det handlar bland annat om brandalarm i Seminarieskolan, taket i Tenala skola, golvbeläggningen i Karis högstadiums och gymnasiums gymnastiksal, omklädningsrummen i Karis idrottshall, Ekenäsgårdens fasader, Ekenäs högstadiums entré och fasaderna på byggnaden i Jumboparken i Karis.

Solpanel på veterinärstationen Linnunmäkis tak i Kullo i Borgå
Staden har lovat sänka sina klimatutsläpp markant. Nästa år satsar Raseborg 200 000 euro på bättre energieffektivitet i byggnaderna. En del av stadens byggnader kan få solpaneler på taket. Solpanel på veterinärstationen Linnunmäkis tak i Kullo i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus solpaneler,solfångare,solenergi,elproduktion,solpanel

Staden satsar också 200 000 euro på att göra sina fastigheter mera energieffektiva. Det handlar om allt från solpaneler till jordvärmeprojekt. Staden väljer vilka fastigheter det gäller.

Smått och gott

För stadens parkanläggningar planeras ett anslag på 100 000 euro. Det ska bland annat räcka till förbättringar av parkanläggningar i Tallmo, Fiskars, Bäljars och Österby. Badbryggorna i Svartå och Tenala Vikstranden ska förbättras. Dessutom behövs det nya blomkrukor, bänkar och parkredskap på olika håll.

Projektet med fiskvägarna i Svartån avslutas år 2021. Det är ett gemensamt projekt med statliga närings-, trafik- och miljöcentralen och flera kommuner längs ån. Också EU bidrar med pengar. Raseborgs andel har varit 1,3 miljoner euro under åren 2016-2021.

För nästa år reserveras 70 000 euro; summan ska användas till en pontonbrygga som hör ihop med fiskarnas nedvandring och till att planera fiskvägar för Åkerfors eller Svartå bruk. Fiskvägarna i Billnäs och Åminnefors är redan klara.

För en fortsättning behövs mera statliga pengar.

En fiskväg vid ett tegelhus fotograferat uppifrån. Man ser ån och en landsväg på bilden
Fiskvägarna i Åminnefors (på bild) och Billnäs var ingen liten investering. För att de önskade laxfiskarna ska kunna simma upp längs hela Svartån borde fiskvägar byggas också i Åkerfors och Svartåfors som båda finns längre norrut i Svartå. Om allt går riktigt bra, kanske den hotade flodpärlmusslan överlever. En fiskväg vid ett tegelhus fotograferat uppifrån. Man ser ån och en landsväg på bilden Bild: Piia Nordström Åminnefors, Raseborg,Västnyland,Pojo, Raseborg,fiskvägar,kraftverk,vattenkraft,Svartån

Staden reserverar också 300 000 euro för att bygga ut bostads- och industriområden när och om det uppstår en efterfrågan.

Gammelboda hamnområde och Ollabrinken i Svartå är två aktuella projekt.

Raseborgs stad har också ingått markanvändningsavtal kring en del projekt till exempel i Billnäs, Fiskars och vid Järnvägsgatan i Ekenäs. Där bygger staden ut enligt vad som slås fast i avtalen och staden reserverar 300 000 euro för ändamålet.

Tekniska nämnden i Raseborg funderar också på alternativa investeringssätt för en del investeringar. Esbo stad, som håller i trådarna för den gemensamma räddningsverksamheten i Västnyland, har önskat att Raseborgs stad skulle inleda projektet med en ny brandstation i Tenala redan nästa år.

En brandstation i tegel.
Tenala kan få en ny brandstation. Men staden kan inte långa hur mycket pengar som helst för alla investeringar. Nu utreds om brandstationen kunde byggas med hjälp av en annan modell än banklån som staden själv tar. En brandstation i tegel. Bild: Anna Björkqvist / Yle Tenala,brandstation,tenala brandstation

Tekniska nämnden konstaterar att en leasingmodell kunde vara ett alternativ för finansieringen.

Ännu inga slutliga beslut

Det är tekniska nämnden i Raseborg som nu har sammanställt förslagen på investeringar nästa år. Den slutliga budgeten med både drift och investeringar ska i sista hand godkännas av stadsfullmäktige.

När det gäller just driftsbudgeten riktas hårda nedskärningskrav på de olika sektorerna. Tekniska nämnden kunde inte på sitt senaste möte slå fast något förslag till budget för driften. Det var bara förslaget till investeringsbudget som blev klar.