Hoppa till huvudinnehåll

Utredningen om snabb tågförbindelse får kritik av västnyländska stadsdirektörer: "För få alternativ och för kort tidsperspektiv"

Ett passagerar tåg i vita och gröna färger kör fram i en svag kurva genom ett grönt och lummigt landskap. Järnvägen har bara ett spår.
Kustbanan mellan Helsingfors och Esbo är till största delen enkelspårig. Det gör tågtrafiken långsammare bland annat mellan Karis och Esbo. Ett passagerar tåg i vita och gröna färger kör fram i en svag kurva genom ett grönt och lummigt landskap. Järnvägen har bara ett spår. Bild: VR-Group VR-Group ,tåg,järnvägar,Kustbanan

Både i Raseborg och i Lojo tolkar man utredningen kring det så kallade entimmeståget till sin egen fördel. Städernas stadsdirektörer tycker båda att den bekräftar deras resonemang, samtidigt som de ser brister i utredningen.

Trafikledsverket publicerade nyligen sin utvärdering av en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo via Lojo. I den jämförs en ny förbindelse med två andra alternativ där kustbanan på olika sätt förbättras och byggs ut.

Det är inte lönsamt med en ny förbindelse via Lojo. Man borde hellre satsa på att utveckla kustbanan― Raseborgs stadsdirektör

Utvärderingen visar att inget av de olika alternativen i sig är lönsamt.

En småskalig förbättring av kustbanan får de högsta poängen när det gäller förhållandet mellan kostnad och nytta. Men den når inte heller upp till gränsen för att vara samhällsekonomiskt lönsam.

Den nya järnvägen via Lojo skulle å andra sidan ha aningen positiva följder för Finlands internationella konkurrenskraft, näringslivets dragningskraft och för pendlingen med lokaltåg.

Konsekvenserna blir dock relativt små, står det i utredningen.

De här alternativen har Trafikledsverket undersökt

1. En ny tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo via Lojo

Enligt Trafikledsverkets utredning kostar det 3,4 miljarder euro att bygga en ny direktbana mellan Esbo och Salo och en tvåspårig sträcka vidare mellan Salo och Åbo.

Det skulle förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo med 30 till 33 minuter. Kostnadsnyttoförhållandet för det här alternativet är 0,44. Den samhällsekonomiska lönsamhetsgränsen går vid 1,0.

2. Minimiåtgärder på kustbanan

Det första alternativet för kustbanan är den minsta mängd åtgärder som krävs för att effektivisera tågtrafiken på kustbanan. Det går ut på att bland annat räta ut banan i liten omfattning och att bygga ett dubbelspår på den 15 kilometer långa sträckan mellan Salo och Hajala.

Det beräknas kosta 94 miljoner euro och förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo med 5 till 7 minuter. Kostnadsnyttoförhållandet för det här alternativet är 0,70.

3. Dubbelspår längs hela kustbanan

Det andra alternativet för kustbanan går ut på att hela järnvägen får två spår. Det skulle kosta hela 2,2 miljarder euro, det vill säga över 20 gånger mera. I så fall kan utbudet av fjärrtåg öka och restiden minskar med 10 till 12 minuter.

Men Trafikledsverket konstaterar att kostnaderna för det här inte står i proportion med antalet passagerare och nyttan av det ökade utbudet av tåg. Kostnadsnyttoförhållandet för det här alternativet är 0,04.

4. Jämförelsealternativ

I Trafikledsverkets utredning jämförs de tre olika projekten med ett jämförelsealternativ.

I jämförelsealternativet ingår underhållande åtgärder på den nuvarande kustbanan för 59 miljoner euro, Esbo stadsbana mellan Alberga och Köklax för 275 miljoner euro samt ändringsarbeten på Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo för 60 miljoner euro.

Utredningen bekräftar de tankar som redan finns

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist är ordförande i Kustbanegruppen. Den består av ledande tjänstemän och politiker från de västnyländska kommuner, som kustbanan löper igenom.

Gruppen grundades år 2019 och jobbar för att kustbanan ska utvecklas och förbättras.

Entimmeståget är extremt fördelaktigt för Lojo― Lojos stadsdirektör

Trafikledsverkets utredning bekräftar det som gruppen flera gånger har påtalat, anser Lundqvist

- Det är inte speciellt lönsamt att göra en snabb förbindelse via Lojo. Man borde hellre satsa på att utveckla kustbanan.

Lojos stadsdirektör Mika Sivula reagerade ungefär på samma sätt som Ragnar Lundqvist då han läste Trafikledsverkets utredning; den bekräftar det som man hittills tänkt inom staden.

- I utredningen lyfter man fram att Lojo hör till dem som drar störst nytta av den snabba förbindelsen, speciellt företagen och fastighetsmarknaden i området. Den visar att projektet är extremt fördelaktigt för Lojo, konstaterar Sivula.

“Flera alternativ för kustbanan behövs”

Ragnar Lundqvist är besviken över att Trafikledsverket bara har utrett två alternativ för kustbanan. Det ena går ut på att hela kustbanan blir dubbelspårigt.

I det andra alternativet byggs enbart ett dubbelspår mellan Salo och Hajala.

- Man borde också ha utvärderat ett tredje alternativ där det på vissa ställen byggs dubbelspår mellan Karis och Esbo. Det skulle försnabba fjärrtågen samtidigt som man kunde öka antalet lokaltåg, säger han.

För tillfället måste lokaltågen vänta på mötande fjärrtåg samtidigt som lokaltågen hindrar fjärrtågen från att vara snabba.

Därför skulle det vara lönsamt att bygga mötesplatser på två till tre ställen mellan Karis och Kyrkslätt, säger Lundqvist.

- Det skulle vara avsevärt billigare än en ny förbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Vi har inga kostnadskalkyler, men det borde Trafikledsverket göra.

Flygbild över kustbanan
Bland annat i Ingå behövs det dubbelspår där tågen kan mötas, säger Ragnar Lundqvist. Flygbild över kustbanan Bild: Christoffer Westerlund / Yle Ingå,Västnyland,Kustbanan,järnvägar,täkter kustbanan

Ragnar Lundqvist menar att det är problematiskt att det bara finns två jämförelsealternativ för kustbanan, där kostnaderna för det ena landar på 94 miljoner och det andra på 2,2 miljarder euro.

Skillnaden mellan summorna är enorm. Samtidigt förbiser man andra lösningar som kunde göra kustbanan ännu lönsammare, som några tvåspåriga avsnitt mellan Karis och Kyrkslätt, säger Lundqvist.

- Vi har flera gånger påtalat att Trafikledsverket överhuvudtaget inte har gjort den utredningen.

“Alla alternativ kan inte utredas”

Men på Trafikledsverket säger projektchef Heidi Mäenpää att det inte är aktuellt med flera utredningar.

I utvärderingen har man begränsat alternativen för kustbanan till två ytterligheter.

Det ena utgår från att hela banan får två spår, medan det andra utgår från minimiandelen dubbla spår som behövs för att effektivisera tågtrafiken, förklarar hon.

- Mellan de två ytterligheterna finns hur många alternativ som helst och man kan inte utreda dem alla.

Tågresenärer stiger på ett tåg på stationen i Karis.
Invånarantalet i Västnyland ser inte ut att växa och därför är det svårt att öka lönsamheten för tågtrafiken. Tågresenärer stiger på ett tåg på stationen i Karis. Bild: Yle/Minna Almark karis tågstation,Pendling,tåg,Kustbanan,Västnyland

För kustbanans del finns det helt enkelt två problem, konstaterar Heidi Mäenpää.

- Man får inte nya bostadsområden längs med kustbanan och därför inte nya invånare och man lyckas inte förkorta restiden tillräckligt mycket.

Kommunerna vid den nya järnvägen räknar med tillväxt

I Trafikledsverkets utredning finns de olika kommunernas prognoser för hur invånarantalet kommer att förändras.

De kommuner som den nya tågförbindelsen går igenom förväntar sig en betydligt större tillväxt än de som finns längs med kustbanan.

I Raseborg ser invånarantalet ut att minska med 12,7 procent fram till 2040 medan det i Sjundeå sker en ökning på blygsamma 0,4 procent.

Kommunernas egna prognoser skiljer sig inte från Statistikcentralens.

En plankarta från luften över hus ritade längs en järnvägen. Bilden är tecknad.
Så här kan stationsområdet i Lempola i Lojo se ut i framtiden. Bilden är från år 2018. En plankarta från luften över hus ritade längs en järnvägen. Bilden är tecknad. Bild: Lojo stad \ Arkkitehtuuritoimisto B & M Lojo,tågtrafik,järnvägstrafik,planläggning

Lojo har planerat att tågstationen skulle finnas i stadsdelen Lempola. I sin strategi för åren 2017-2025 räknar Lojo med att invånarantalet är över 50 000 om fem års tid. Det är en ökning på runt 10 procent.

För staden har tågförbindelsen en stor betydelse för att vända den nedåtgående trenden när det gäller invånarantalet, står det i utredningen.

Enligt Statistikcentralens nuvarande prognos minskar Lojos invånarantal med över 11 procent fram till 2040.

Lojos stadsdirektör Mika Sivula konstaterar ändå att diskussionen om invånarantalet blir som den om hönan och ägget.

- Ett så här stort projekt innebär att man styr byggandet till områden vid järnvägen. Då skapas boende med bra förbindelser som sedan gör det möjligt att invånarantalet snabbt växer, säger han.

“Lojo drar stor nytta av det snabba tåget”

Det väntat att utredningen skulle visa att den nya tågförbindelsen inte är lönsam, eftersom man räknar förhållandet mellan kostnad och nytta under 30 års tid, säger Mika Sivula.

Han påpekar att väldigt få projekt av den här storleksklassen blir lönsamma under en så kort tidsperiod.

- Då man satsar på snabb grundläggande infrastruktur är det på betydligt längre sikt. Kustbanan byggdes i mitten av 1800-talet och den betjänar fortfarande och producerar nytta.

Det som också förundrar Mika Sivula är tidpunkten för Trafikledsverkets utredning.

- Man har i åratal gjort väldigt detaljerad planering och utvärderingen publiceras först nu. Det förvånar en del.

“Ändra på projektens ordningsföljd”

Eftersom det är stora summor pengar som ska investeras i tågtrafiken, föreslår Trafikledsverket att de olika delprojekten genomförs i lönsamhetsordning.

Det betyder alltså att Esbo stadsbana först skulle förbättras för 275 miljoner euro och sedan skulle dubbelspåret mellan Kuppis och Åbo byggas för 60 miljoner euro.

De båda projekten har redan fått pengar från regeringens tilläggsbudget.

Som tredje projekt skulle sedan kustbanan förbättras enligt det billigare alternativet på 94 miljoner euro.

Det innebär bland annat att järnvägen rätas ut i liten omfattning och ett dubbelspår byggs på den 15 kilometer långa sträckan mellan Salo och Hajala.

Den sträckan blir också en del av den nya järnvägssträckningen ifall den byggs.

Förslaget att dela upp tågprojektet i etapper låter enligt Ragnar Lundqvist bra ur ett västnyländskt perspektiv.

- För tillfället är Esbo en flaskhals och kustbanan vinner mycket på att fjärrtågen kan gå snabbare där. Också dubbelspåren mellan Kuppis och Åbo gynnar kustbanan.

Men han anser att etapperna borde förverkligas i en annan ordning: först Esbo stadsbana, sedan kustbanan och först som tredje projekt dubbelspåret mellan Kuppis och Åbo.

Det ena projektet utesluter inte det andra

Både Mika Sivula och Ragnar Lundqvist understryker att satsningarna på kustbanan och den nya banan via Lojo inte utesluter varandra.

- Den snabba tågförbindelsen kanske behövs i det långa loppet, men det får inte ske på kustbanans bekostnad, poängterar Lundqvist.

Sivula säger för sin del att Lojo hela tiden har stött en förbättring av kustbanan och kommer också i fortsättningen göra det.

- Det är i hela regionens intresse att det finns bra trafikförbindelser.

Läs också