Hoppa till huvudinnehåll

Bantningskuren i Raseborg drabbar motionsverksamheten - biblioteken i Bromarv och Tenala ser däremot ut att räddas

Tenala bibliotek och daghemmet solglimten.
Filialbiblioteken i Tenala (på bilden) och Bromarv borde inte stänga anser fritidsnämnden. Tenala bibliotek och daghemmet solglimten. Bild: Christoffer Westerlund / Yle bibliotek,besparingar,budget,nedläggning,Raseborg,Västnyland,tenala bibliotek

Raseborgs stad måste få sin budget i balans och vänder på varje sten för att dra åt svångremmen. Uppsägningar är redan ett faktum och nu kommer ytterligare besked om nedskärningar i servicenivån.

Bildningsdirektören Tina Nordman hade gjort upp en diger lista med sparåtgärder för fritidsnämnden i Raseborg att ta ställning till.

Politikerna i nämnden var ändå inte beredda att gå med på alla sparåtgärder utan röstade ner många förslag på listan när man slog fast budgetförslaget för nästa år.

Därför måste Raseborg spara pengar

Ända sedan staden Raseborgs grundades år 2009 har staden levt med ett ekonomiskt underskott. För elva år sedan var underskottet 25 miljoner euro, år 2017 var underskottet nedbantat till 2,3 miljoner, men år 2019 ökade underskottet återigen och landade på ett underskott på 11,2 miljoner euro.

I år har staten varit generös mot kommunerna genom att låna pengar som delas ut till kommunerna så att de inte går på knä under pågående pandemi.

Också för Raseborg är det här goda nyheter. Trots ökade kostnader ser staden ut att landa på ett litet plus på 0,3 miljoner euro i år.

Men det här räcker ändå inte till för att Raseborgs stad ska uppfylla lagens krav.

Enligt kommunallagen från 2015 ska en kommun ha sin ekonomi i balans eller visa överskott. Då en kommun har ett underskott i sitt bokslut har man mellan fyra och fem år på sig att täcka det här underskottet.

Lyckas man inte med det här konststycket klassas man som kriskommun. Enligt kommunallagens 118 paragraf betyder det att Finansministeriet träder in och det tillsätts bland annat en utvärderingsgrupp som ska föreslå åtgärder för att få ekonomin i balans.

Kommunfullmäktige ska sedan behandla förslagen på åtgärder och meddela Finansministeriet vad man tänker göra. Finansministeriet bedömer sedan om det här räcker till eller om man ska utreda en sammanslagning med någon annan kommun för att hjälpa upp ekonomin. Det kan också bli aktuellt att dela upp kommunen och slå ihop olika delar av kommunen med andra kommuner.

I princip borde alltså Raseborgs stad ha sin ekonomi i balans nästa år. I lagen finns ändå en övergångsperiod som ger staden lite extra tid att fixa sin ekonomi. Tidsfristen går ut den sista december 2022.

Nu gäller det för staden att få goda plusresultat åren 2021 och 2022.

Genom uppsägningar och andra arrangemang sparar Raseborg två miljoner euro på personalkostnaderna. De här åtgärderna är till stora delar permanenta sparåtgärder. Dessutom ska staden spara ytterligare 4,5 miljoner euro i verksamheten.

Till fritidsnämndens område hör museiverksamheten, biblioteken, ungdomsverksamheten och idrotts- och hälsomotionen.

Det här är bildningssektorn i Raseborg

För bildningssektorn i Raseborg innebär stadens nedskärningar att man måste spara in nästan 430 000 euro.

Hela bildningens sparkrav kan också räknas i så kallade årsverken, alltså i hur mycket pengar ett heltidsjobb innebär. Bildningen ska spara in kostnaderna för totalt 16,1 årsverken.

Tre årsverken sparas bort via uppsägningar och resten sparas in genom att man organiserar om verksamheten.

Under benämningen bildningssektorn hittar vi sju olika verksamhetsområden:

  • Utbildning
  • Övrig utbildning
  • Småbarnspedagogik
  • Gymnasier
  • Museer
  • Bibliotek
  • Fritid

Fritidsnämnden ansvarar för museer, bibliotek och fritidssektorn dit både ungdomsverksamheten samt idrott och hälsomotionen hör.

Bildningsnämnden ansvarar för övrig utbildning, småbarnspedagogik, utbildning och gymnasier.

Idrott och motion

Ungdomssektorn och biblioteken befriades delvis eller nästan helt från sina sparkrav. Däremot känner idrotten och hälsomotionen av sparåtgärderna.

På förslag var att skära ner budgeten för idrotten och hälsomotionen med drygt 90 000 euro.

I det här förslaget ingick en nedbantning av understöden till föreningarna med 20 000 euro. Staden skulle då ha haft kvar 100 000 euro att dela ut till föreningarna.

Nämnden konstaterar ändå att det är rätt knappt med pengar då det är cirka 40 föreningar som får bidrag. Efter omröstning med siffrorna 6-3 beslutade man stryka det här förslaget.

Däremot skär man ner pengarna för den ledda verksamheten rejält då personalkostnaderna för timanställda tas bort helt och hållet. Idrottsinstruktörerna sköter i huvudsak den ledda verksamheten i simhallen.

En simhall där några motionärer simmar.
En stor del av stadens ledda hälsomotion har ordnats i simhallen i Ekenäs. Den verksamheten föreslås minska rejält. En simhall där några motionärer simmar. Bild: Bubi Asplund / Yle Ekenäs,simhallar,badhus,vattenrutschkana,ekenäs simhall

I dagens läge erbjuder staden 48 timmar ledd verksamhet i veckan, 28 av de här timmarna i simhallen, men det här lyckas inte utan extra personal.

Nämnden konstaterar att den ledda verksamheten håller invånarna i gång och förebygger sjukdomar. I verksamheten deltar personer som annars inte skulle motionera. Sparåtgärderna kan i förlängningen synas i ökat behov av sjukvård.

Dessutom kommer servicenivån på idrottsanläggningarna sänkas då anslaget för underhåll skärs ned med 50 000 euro.

Gymmet i Tenala verkar i lokaler som staden inte äger. Det kostar staden drygt 7 000 euro per år. Därför stängs gymmet. Gymmet har ungefär 100 besökare.

Det blir dyrare att simma i simhallen och det ger en ökning på inkomstsidan på 50 000 euro. Å andra sidan finns det en risk för att invånarna inte besöker simhallen lika flitigt och det kan leda till mindre extra intäkter än beräknat, konstaterar nämnden.

Prishöjningen på simhallens biljettpriser är mellan 50 cent och 1 euro.

Ungdomsverksamheten

Raseborg har ungdomsgårdar på fem orter: Ekenäs, Karis, Pojo, Tenala och Svartå. I verksamheten ingår förutom ungdomsgårdarna också till exempel rusmedelsförebyggande arbete och utfärder.

I budgeten för nästa år föreslogs en nedskärning på sammanlagt 32 000 euro. Av summan skulle 20 000 ha handlat om personalkostnader och att inga kvällsövervakare skulle anställas till ungdomsgårdarna.

Villa Haga i Karis
Ungdomsverksamheten ska inte spara så mycket som bildningsdirektören föreslog, anser nämnden. Karis ungdomsgård Villa Haga ligger i en gammal skyddad villa i centrum. Villa Haga i Karis Bild: Yle/Minna Almark karis ungdomsgård,Raseborg

Fritidsnämnden konstaterar att summan på 20 000 euro är liten, men har stora konsekvenser.

Ungdomsgårdarna har normalt öppet 11-13 gånger i veckan per termin, men utan en extra kvällsresurs minskar öppethållningen till högst 6 gånger i veckan. I Ekenäs och Karis kan man ha helgöppet bara varannan vecka.

Nämnden beslutade ändå enhälligt med rösterna 9-0 att stryka de här sparobjekten.

Däremot slopar staden understöden till föreningshusen. Det är en summa på 12 000 euro som har fördelats på olika föreningar. Nämnden konstaterar att det inte har några större konsekvenser eftersom föreningarna har beviljats ungefär 1 000 euro var i stöd.

Biblioteken

Raseborg har tre bibliotek. De finns i Ekenäs, Karis och Pojo. Utöver det har staden också två filialbibliotek i Bromarv och Tenala samt dessutom en biblioteksbuss.

Biblioteksverksamheten skulle enligt planerna banta ner sin verksamhet med 225 000 euro nästa år.

I det ingår en minskning av personalen med två årsverken.

Bokbussen i Raseborg fungerar som ambulerande vallokal.
Bokbussen har också fungerat som vallokal för förhandsväljare. Nämnden godkände inte förslaget att ersätta filialbiblioteken i Tenala och Bromarv med bussen. Bokbussen i Raseborg fungerar som ambulerande vallokal. Bild: Yle/Maria Wasström Vallokal,bokbussen i raseborg

För att förverkliga de här åtgärderna var förslaget att Bromarv och Tenala filialer stängs. I stället skulle bokbussen komma till området.

Men den här stängningen ville nämnden inte. Med rösterna 6-2 beslutade man hålla kvar Bromarv och med rösterna 7-2 beslutade man bevara Tenalafilialen.

På sparlistan fanns också att minska anslaget för bibliotekens samlingar med nästan 90 000 euro. Med rösterna 5-4 ströks den här besparingsåtgärden.

Staden har också ett filialbibliotek i Svartå. Det är för tillfället stängt eftersom bibliotekshuset, Askersgården, rivs. Ett nytt hus för byns daghem, skolor och andra kommunala tjänster ska sedan byggas på samma tomt. Också biblioteket skulle flytta in i det nya skolcentrumet.

Några beslut om att stänga filialbiblioteket i Svartå torde inte ha fattats. Bibliotekschefen i Raseborg säger att det är oklart hur det går med filialen i Svartå.

I beredningstexten till fritidsnämnden definieras biblioteksverksamheten i Raseborg ändå utan att Svartåfilialen alls nämns: Biblioteksverksamheten består av tre bibliotek (Ekenäs, Karis, Pojo), två filialbibliotek (Bromarv, Tenala) samt en biblioteksbuss.

Museiverksamheten

En kanslistresurs faller bort och arbetet omorganiseras inom verksamheten för museicentrum Ekta och verksamheten som regionalt ansvarsmuseum.

Det kommer att kräva tid för personalen att anpassa sig till den nya situationen då arbetsuppgifterna omfördelas efter personalminskningen, konstaterar nämnden.

-
Biljetterna till museet blir dyrare. Uställningar är en del av museets verksamhet. Här en arkivbild från en julutställning på museet i Ekenäs. - Bild: Yle/Christoffer Westerlund hilda stark

Dessutom höjs biljettpriserna med en euro och det förväntas ge en ökad inkomst på 6 000 euro. Eftersom höjningen är så liten så torde besökarantalet inte påverkas, konstaterar nämnden.

Det här ser samtidigt ut att bli fritidsnämndens sista budget eftersom staden föreslår att hela nämnden slopas från och med nästa fullmäktigeperiod, som börjar sommaren 2021.

I övrigt föreslår staden dessutom att mötesarvodena sänks med 30 procent och att man slopar trakteringen på mötena.

Hela stadens budget ska ännu behandlas i både stadsstyrelse och fullmäktige så bibliotek och ungdomsgårdar kan ännu åka tillbaka på listan över sparobjekt eller så seglar andra förslag upp.