Hoppa till huvudinnehåll

Lönar det sig att låta skulder gå till utmätning? Vad innebär skuldsanering i praktiken? Stick inte huvudet i sanden, sluta skämmas och be om hjälp med att ta itu med dina skulder

Söndrig rosa porslin-spargris som är lappad med ett plåster.
Sök hjälp om du har svårigheter att betala dina skulder. Du är inte ensam. Söndrig rosa porslin-spargris som är lappad med ett plåster. Bild: ADragan / Shutterstock Yle Oppiminen,skulder,fordringsägare,utsökning,skuldsanering,Assets and liabilities,hushållning (ekonomi)

De flesta av oss lyckas betala våra skulder i tid, men vem som helst kan hamna i en livssituation där skulder hopar sig och man får betalningssvårigheter. Det finns ingen orsak att skämmas för sina skulder och man behöver inte bli förtvivlad. Här kommer det viktigaste du behöver veta om skulder.

När skulderna hopar sig och man får betalningssvårigheter, lönar det sig att söka hjälp och be om råd i ett tidigt skede. Det är ofta möjligt att ordna upp saken och omstrukturera skulder, fast situationen skulle verka svår. Den här artikeln är en beartbetning av en artikel som publicerats på finska.

Överskuldsättningen påverkar hela vårt samhälle och leder till en tudelning mellan dem som har resurser och dem som saknar både resurser och framtidsutsikter. På individnivå påverkar överskuldsättningen livet på många negativa sätt och ökar i värsta fall risken för marginalisering.

Det lönar sig att betala sina räkningar i tid

Om du inte betalar en räkning i tid, leder det alltid till tilläggskostnader. Ju längre en utbetalning drar ut på tiden, desto mer växer slutsumman ända tills räkningen betalas.

I den här ordningen växer utgifterna:

1. Dröjsmålsränta
2. Ytterligare dröjsmålsränta och betalningspåminnelser
3. Inkassoföretagens avgifter
4. Handläggningsavgifter från domstolen
5. Fordringsägarens rättegångsavgifter
6. Utmätningsavgifter

Om betalningen försenas mycket leder det till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning påverkar livet negativt på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att få ett mobilabonnemang, en internetuppkoppling eller en hyresbostad om man har en betalningsanmärkning. I värsta fall kan det också bli svårare att få jobb. Betalningsanmärkningen påverkar ändå inte avtal som man ingått före anmärkningen.

Grafiken nedan åskådliggör hur stor en obetald räkning på 60 euro kan bli efter att den har behandlats i många olika instanser.

Inför den här artikeln har vi rådfrågat specialisterna Henri Hölttä på Garanti-Stiftelsen, en riksomfattande organisation som hjälper hushåll i ekonomisk kris och Sanna Helesuo på Konkurrens- och konsumentverket, som är underställt justitieministeriet.

Hurdana personer får problem med skulder?

Det finns personer med skulder i alla inkomst- och samhällsgrupper. Det officiella ordet för en person som har skulder är gäldenär. Var och en av oss kan hamna i livssituationer som leder till att den ekonomiska situationen påverkas kraftigt till det sämre oberoende av hurdana inkomster vi har från början.

Arbetslöshet, förändringar i inkomstnivån, sjukdom, skilsmässa, pensionering, och andra olika utmaningar i livet som gör att vi får det svårt att sköta vår ekonomi leder lätt till skuldproblem.

Och nu har coronakrisen betydligt försämrat vissa yrkesgruppers möjlighet till en ordentlig inkomst. Det här kan i sin tur leda till betalningssvårigheter för allt fler personer med skulder.

En spargris med glasögon står på ett bord. I förgrunden bland annat högar med slantar och en kalkylator.
Oberoende av om du har stora eller små skulder, lönar det sig att räkna ut och skriva upp alla inkomster och utgifter som du har. En spargris med glasögon står på ett bord. I förgrunden bland annat högar med slantar och en kalkylator. Bild: Andrey Popov Spargris,Sparbössa,ekonomi,kommunal ekonomi,statsekonomi,pengar

Det finns många orsaker som kan leda till att du blir överskuldsatt. Det är naturligt för människor att lita på framtiden och planera sitt liv utgående från tillit. Men drabbas du av svårigheter och när risker som du inte kunnat förutspå blir verklighet, kan din privata ekonomi lida.

I värsta fall kan du till exempel inte sälja egendom som står som garanti för ett lån. Det kan också hända att du blir tvungen att sälja din egendom för billigt och sitter sedan utan din egendom och med ett lån som du ändå inte har lyckats betala tillbaka.

Gäldenärens ordlista eller ordlista för den som har skulder

Kunduppgifter

Kreditupplysningsföretag upprätthåller register över privatpersoners kredituppgifter.

Konsumtionskredit

Ett slags kredit som långivaren ger, eller lovar att ge i form av betalningsuppskov eller genom andra ekonomiska arrangemang, som till exempel kreditkort, bostads- och studielån, delbetalning och andra former av kredit som finansieringsbolag ger.

Kreditvärdighet

All den information som används för att bedöma en persons, eller ett företags ekonomiska situation, pålitlighet och betalningsförmåga och förmåga att hålla avtal. Det finns särskilda företag vars specialområde är att samla information om privatpersoners och företags kreditvärdighet. I Finland verkar företagen Bisnode Finland och Suomen Asiakastieto.

Betalningsanmärkning

En anteckning i registret över betalningsstörningar kan göras på många olika sätt om en person en längre tid låtit bli att betala sin skuld. En anteckning i registret föregås av åtgärder som flera olika myndigheter gjort. Syftet med registret är att ge information om en persons ekonomiska situation och förmåga att betala sin skuld. Betalningsanmärkningen finns i registret i tre år, men kan förkortas till två år om personen betalar sin skuld och det inte uppkommer nya betalningsanmärkningar.

Anmärkningstiden förlängs till fyra år om personen under den här tiden får nya betalningsanmärkningar. Fordringsägaren kan också göra en betalningsanmärkning direkt till registret om en klient låtit bli att betala av sin kredit. Det här förutsätter att betalningen försenats med över 60 dagar och kravbrevet skickats minst 20 dagar före anmärkningen registreras och att man i kravbrevet upplyst klienten om att en obetald räkning kan leda till en anteckning i registret över betalningsstörningar. Anmärkningen hålls i registret i två år.

Kreditförbud

Om någon har kommit åt dina personuppgifter och det finns risk för att hen utnyttjar dem, kan du själv ansöka om kreditförbud. Det här minskar risken för att dina personuppgifter missbrukas. Cybersäkerhetscentret rekommenderar att man ansöker om kreditförbud både vid Suomen Asiakastieto och Bisnode Finland.

Snabblån

Oftast ett ganska litet lån med hög ränta utan garantier och med kort lånetid. Det är lätt att ta ut ett snabblån på nätet. Snabblån är vanliga bland alla klienter hos Garanti-Stiftelsen, som är en riksomfattande organisation som hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa sina skuld- och betalningssvårigheter.

Indrivning

Alla de lagliga åtgärder med vilka man försöker få en gäldenär att frivilligt betala sin skuld som förfallit till betalning. Om en räkning trots ett eller flera betalningskrav förblir obetald och det inte har avtalats om en betalningsplan, kan fordringsägaren eller indrivningsbyrån dra ärendet inför domstol för att få en dom i ärendet. När domen avkunnas kan skulden indrivas av en myndighet.

Garanti-Stiftelsen

En riksomfattande organisation som hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter. Stiftelsen upprätthålls genom medel från Veikkaus.

Utsökning

När domstolen utfärdar en utsökningsdom och du får en betalningsanmärkning, kan skulden börja krävas via utmätning. Vid utmätning utmäter man dina inkomster och din egendom till ett belopp som täcker hela din obetalda skuld. Indrivningen via utmätning görs av din lön eller egendom. Hela din lön kan ändå inte indrivas. Sociala understöd och bidrag, som bostadsbidrag, utkomststöd och barnbidrag är inte utmätningsbara.

Före utmätningen får du ett indrivningsbrev av utsökningsinspektören som en påföljd av att fordringsägaren har skickat skulden för utmätning. Utsökningsinspektören kan under vissa förutsättningar i stället för utmätning av lön eller näringsinkomst fastställa en skriftlig betalningsplan för den skuldsatta. Betalningsplanen fastställs till samma belopp som utmätning av lön eller näringsinkomst.

Utsökningsverket

Utsökningsverket sköter utmätningen i praktiken. Alla landets 22 utmätningsbyråer och Riksfogdeämbetet slås från och med 1.12.2020 ihop till ett nytt verk, nämligen Utsökningsverket.

Utmätningsmannen blir utsökningsinspektör

Nya utsökningsinspektörer utnämnts för Utsökningsverket som inleder sin verksamhet 1.12.2020. Titeln utsökningsinspektör är ny och arbetet går ut på att sköta indrivning med elektroniska metoder som inte kräver ett fysiskt möte med den skuldsatta.

Merparten av indrivningen kommer att hanteras vid Utsökningsverkets riksomfattande verksamhetsenhet vars personal placeras i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Vasa.

Medellöshet

Den skuldsattas ekonomiska situation bedöms alltid utgående från information som finns i de centrala registren. Om den skuldsatta saknar utmätningsbar inkomst och egendom, konstaterar utmätningsmannen att gäldenären är medellös och returnerar ärendet till fordringsägaren med en anteckning om medellöshetshinder. Fordringsägaren kan efter det på nytt sända sin fordran för utsökning.

Skuldsanering

När inga andra frivilliga arrangemang för återbetalning av skulder finns, kan du från tingsrätten ansöka om skuldsanering. Till att börja med går man igenom dina förutsättningar för att beviljas skuldsanering.

Vad kan du göra när du inser att du är i trubbel med dina skulder?

Det första du ska göra är att gå igenom dina inkomster, utgifter och skulder och ta reda på månadsavgifterna. Det lönar sig också att kolla noggrant igenom utbetalningsdagarna för inkomster.

Skriv upp alla dina utgifter och gå igenom vilka som betalas varje månad och vilka som betalas mer sällan. När du går igenom alla inkomster, utgifter och månadsavgifterna för dina skulder, får du en klar uppfattning om din ekonomiska situation.

När du går igenom dina utgifter, kan du samtidigt fundera på var du kan spara. När du skriver upp dina utgifter, blir de synliga och det är lättare att göra medvetna val vid inköp.

En spargris står mellan två pengahögar på ett bord
Sätt dig ner och räkna ut dina inkomster och utgifter i lugn och ro. En spargris står mellan två pengahögar på ett bord Bild: Andrey Popov Spargris,Sparbössa,ekonomi,kommunal ekonomi,pengar,statsekonomi

Med hjälp av en sträng budget kan du sedan frigöra pengar också till annat än avbetalning av skulder.

Du kan också ansöka om amorteringsfria månader för ett lån med lägre ränta för att frigöra pengar till betalningar av skulder med högre ränta, eller sådana skulder som du inte kan få amorteringsfria månader för. Samtidigt lönar det sig att ha koll på att du inte under tiden samlar på dig skulder någon annanstans.

Det kan också löna sig för dig att samla alla dina skulder till ett nytt lån. Det här leder till färre utgifter och om du får ett lån med en längre betalningstid och låg ränta, blir det lättare för dig att klara dina amorteringar.

Att ordna upp sina skulder och balansera sin ekonomi påminner om bantning― Sanna Helesuo, expert på ekonomi och skuldrådgivning

Processen kräver långsiktighet och tålamod. I allmänhet tar det lång tid att bli överskuldsatt, därför går det inte heller att klara upp situationen i en handvändning. Processen har många likheter med en bantningskur.

Det är egentligen ingen skillnad på om man är skyldig 5000 euro eller 50 000 euro, alla lånearrangemang ordnas upp med samma metod.

Var får man hjälp med att ordna upp sina skulder?

Det finns många olika instanser som hjälper dig med ekonomiska frågor och skuldrådgivning. Rättshjälpsbyråer erbjuder information för privatpersoner vid frågor om ekonomi och skulder. Där får man också hjälp vid planering av sin privatekonomi.

I samband med rådgivningen kartlägger man olika lösningsmodeller för problemen och hjälper gäldenären att ingå avtal med sina fordringsägare.

Gäldenären kan också få hjälp med skuldsanering, man kan till exempel få hjälp med ansökningen om skuldsanering. Det behövs många olika utredningar och dokument för att få igång processen.

Grafik på nya betalningsanmärkningar för privatpersoner för åren 2011-2020
Privatpersoner får varje år över en miljon betalningsanmärkningar. Grafik på nya betalningsanmärkningar för privatpersoner för åren 2011-2020 Bild: Grafik:Mikko Lehtola Betalningsanmärkning

Rättshjälpens ekonomi- och skuldrådgivning är avgiftsfri. Du får hjälp per telefon, chat, videomöte eller genom fysiska möten. Från och med årsskiftet kan du sköta allt flera ärenden elektroniskt. Du hittar alla kontaktuppgifter på Rättshjälpens sidor.

Garanti-Stiftelsen erbjuder gratis och anonym rådgivning i skuld- och pengabekymmer per telefon och chat och kan hjälpa till med att omorganisera lån. Garanti-Stiftelsen kan också ge mindre lån på sociala grunder.

Vid utsökning kan den skuldsatta vara i kontakt med närmaste utsökningsinspektör eller med kundrådgivningen.

Lönar det sig att vänta på att skulderna preskriberas?

Det lönar sig alltid att försöka betala sina skulder eller i alla fall göra en kartläggning av ens situation. Fordringsägarna brukar i allmänhet se till att skulderna inte hinner preskriberas. Och enligt bestämmelserna är tiden för att ett lån ska preskriberas lång.

Offentligrättsliga skulder börjar preskriberas från början av året efter betalningsåret. Skulden är slutligt preskriberad efter fem år. Andra skulder behöver minst 15 år för att preskriberas. Offentligrättsliga skulder är till exempel skatter, böter och underhållsbidrag.

Är utmätningen en utväg eller tar fogden allt du äger och har?

Utmätningen kan vara en utväg om dina skulder inte går att ordna på andra sätt. Fördelen med utmätning är att du slipper kämpa ensam mot flera olika fordringsägare. Du slipper också bli villrådig med myllret av olika betalningar eftersom utsökningsinspektören (tidigare utmätningsmannen) drar av en bestämd summa direkt från dina inkomster och fattar beslut om i vilken ordning dina fordringsägare ska få betalningar.

Vitt miniatyrhus under en glaskupa.
Utmätningen är inte längre en offentlig skam och betyder inte att utmätningsmannen kommer och tömmer ditt hem. Vitt miniatyrhus under en glaskupa. Bild: All Over Press bostäder,skuldkriser,ekonomi,bostadshus,boende,förmögenhet,pengar,hushåll,egnahemshus,bostadslån,familjevåld,byggande,ägande,egendom,bostadsbubbla

Det lönar sig att göra en ansökan om utmätning om du redan en längre tid varit i en situation där skulderna hopat sig och du inte klarar av att betala räkningar i tid. Då slipper du utmätningsavgifterna för alla räkningar som du ändå inte hinner betala inom utsatt tid.

Utsökningsinspektören är samarbetsvillig och far inte iväg med din brödrost eller diskmaskin. De här apparaterna räknas till nödvändigheterna i ett hem. Dessutom har hemelektronik inte längre något återförsäljningsvärde.

Får man stöda en skuldsatt person ekonomiskt?

Du kan skattefritt ge gåvor vars sammanlagda värde understiger 5 000 euro till samma person med tre års mellanrum.

När det är fråga om en skattefri gåva behöver gåvotagaren inte lämna in en gåvoskattedeklaration om Skatteförvaltningen inte särskilt begär om det.

Om du ger en gåva för utbildning, fostran eller underhåll, kan den vara skattefri för den som tar emot gåvan. Genom en underhållsgåva kan du faktiskt skattefritt stödja vem som helst.

En femtioeurossedel överräcks från en hand till en annan.
Gåvor över 5000 euro är skattepliktig inkomst, men en underhållsgåva behöver man inte betala skatt för. En femtioeurossedel överräcks från en hand till en annan. pengar,Betalning,kontanter,sedlar,euro

Tanken med underhållsgåvan är att en skuldsatt inte får använda gåvan till andra ändamål än till sitt underhåll. Med summan får man alltså betala sina räkningar, hyran och elräkningen. Men för att undvika konflikter och tolkningsproblem med skatteverket är det viktigt att i förväg dokumentera att pengarna man fått är en underhållsgåva och inte en gåva som lyder under reglerna för gåvoskatt.

Kan man ärva skulder och kan man hamna i fängelse på grund av skulder?

En avliden persons skulder går i allmänhet inte i arv till arvingarna eller till dödsboet. Men arvingarna kan bli tvungna att betala den avlidnes skulder om de inte gjort en bouppteckning inom utsatt tid.

En arvinge kan också bli tvungen att betala skulder om hen ger falsk information till boupptecknaren. Om den avlidne är medellös, eller har mer skulder än egendom, är det fordringsägarna som förlorar, inte de anhöriga.

betalning, pengar, faktura
Den avlidnes skulder betalas av hens egendom och tillgångar. Arvingar behöver inte ärva skulderna. betalning, pengar, faktura Bild: Yle/Anssi Leppänen räkningar

Man får inte fängelsestraff på grund av skulder. Undantaget är förvandlingsstraff för böter. Om böter inte kan inkasseras i pengar, förvandlas de till ett fängelsestraff. Ett förvandlingsstraff utdöms av tingsrätten, dit den bötfällda har kallats. Fängelsestraffets längd bestäms så att tre obetalda dagsböter motsvarar en dag i fängelse.

En dag i fängelse motsvarar 30 euros böter.

Utsikt över infjärden från Vasa fängelse.
Du kan inte få fängelsestraff på grund av obetalda skulder, men låter du bli att betala böter kan det hända att du blir tvungen att skaka galler. Utsikt över infjärden från Vasa fängelse. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund vasa fängelse

En del kommuner kan också ge kredit av sociala orsaker. Boenderådgivningen kan hjälpa till med hyresbetalning om man är under vräkningshot. Det finns också flera organisationer som hjälper unga som har svårigheter att klara av sina ekonomiska problem och skulder.

Ett exempel är Navigatorn i Helsingfors, Åbo och Vasa.

Det finns flera olika sätt att ta itu med sina skulder. Välj den metod som passar dig bäst.


Förlikningsavtal med fordringsägare


Först ska du göra en betalningsplan, det vill säga ett förlikningsavtal med fordringsägaren. Om du inte har råd att betala en räkning, lönar det sig att så fort som möjligt ta kontakt med den som skickat räkningen. Du kan antingen förhandla om tilläggstid eller avbetalning i mindre delar.

Dina viktigaste räkningar är boendekostnader, mediciner, mat, el, försäkringar och telefon- och nätanslutningar.


Lån för att omorganisera skulderna


Ett sätt att komma igång med återbetalningen av skulder är att försöka få ett omorganiseringslån. På det viset kan du få kontroll över alla dina skulder. För att du ska få ett lån som omorganiserar skulderna krävs att du har en tillräckligt regelbunden inkomst under hela betalnings-arrangemanget.

Det lönar sig för dig att betala bort alla dina skulder med ett omorganiseringslån för då slipper du fler betalningspåminnelser och betalningsanmärkningar och alla otaliga utgifter som tillkommer på en obetald räkning.

Sex stycken högar med mynt.
Det är smart att omorganisera sina lån så att man betalar bort alla lån och skulder som har hög ränta. Sex stycken högar med mynt. Bild: Copyright (C) Andrey Popov pengar,skatter,skatt

Ett lån som omorganiserar dina skulder kan du få på den privata finansieringsmarknaden, av banken eller hos din hemkommuns socialtjänst. Garanti-Stiftelsen erbjuder också gratis och anonym rådgivning per telefon och chat i skuldfrågor och pengabekymmer och kan hjälpa till med att omorganisera lån.


Realisera egendom


Om du äger en bil, båt, stuga, skog, bostad eller annan egendom som kan realiseras i pengar, kan det löna sig att betala skulderna genom att sälja din egendom.


Att låta utmätningen ta hand om skulderna


Utmätning är en utväg om du helt enkelt saknar tillgångar till att betala alla dina skulder och det inte går att omorganisera dina skulder med en ny rimlig betalningsplan.

Utmätningen bryter din skuldspiral i en situation där du inte längre är förmögen att ta ett nytt lån. Då betalar du bara en summa direkt till utmätning oberoende av hur många fordringsägare du har.

Över 220 000 finländare skuldsatta år 2014. Den totala utmätningsskulden år 2014 var 4 miljarder euro.
Du behöver inte vara rädd för utsökningen, ingen kommer att fara iväg med din brödrost eller diskmaskin. Över 220 000 finländare skuldsatta år 2014. Den totala utmätningsskulden år 2014 var 4 miljarder euro. Bild: Kreeta-Maria Kivioja / Yle skuldsatt

Det är dina nettoinkomster som definierar hur stor din månatliga summa till utmätningen är. Det betyder att man öronmärker en viss del av dina inkomster för att du ska kunna leva. Om din inkomst är för låg, kan det hända att utmätningen inte kan ta något av dig.

Trots att dina skulder är i utmätning, återstår ännu andra möjligheter att betala bort skulderna som till exempel omorganisering av skulderna och skuldsanering.


Skuldsanering för privatperson


Den sista utvägen för dig att ordna upp dina skulder är att ansöka om skuldsanering från tingsrätten. Det här är möjligt om utredningar har visat att du på inget annat sätt kommer att kunna betala bort dina skulder ens under en längre period.

Vid skuldsanering betalar du skulder i 3 till 5 år med en summa som beräknats utgående från din betalningsförmåga. När betalningsplanen är slut avskrivs dina skulder.

Kontakta Rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivningavdelning för att reda ut om du har möjlighet att göra en ansökan om skuldsanering.

Kan vem som helst beviljas utsökning eller skuldsanering?

Utsökning kan vem som helst ansöka om. I praktiken hamnar man i utsökning om man inte betalat sina räkningar på flera månader och inte kommit överens om en betalningsplan i utsatt tid trots betalningspåminnelser.

Gäldenären kan själv be om att överföra sin skuld till utsökning. Men fordringsägaren har ingen skyldighet att överföra fordringar till utmätning.

Det som hindrar utmätning, är i allmänhet gäldenärens beslut att inte föra sina skulder till utsökning. I praktiken hamnar skulderna ändå i utmätning om man låter blir att betala sina skulder.

Hinder för skuldsanering

- Att skulderna går att betala på ett annat sätt inom rimlig tid.
- Att situationen med betalningssvårigheter är tillfällig på grund av studier, föräldraledighet eller tillfällig arbetslöshet. Arbetslöshet som pågått längre än 18 månader uppfattas inte längre som tillfällig.
- Om skulderna har tillkommit genom brottslig verksamhet. Brottslighet förhindrar inte alltid skuldsanering, men minskar möjligheterna att beviljas skuldsanering.
- Om skulderna har uppkommit genom affärer där man gjort sig skyldig till allvarliga försummelser mot fordringsägarna, struntat i lagstadgade skyldigheter och sysslat med spekulativ verksamhet.
- Om gäldenären avsiktligt har försämrat sin ekonomiska situation, gynnat någon fordringsägare framom andra eller på något annat sätt ordnat sina ekonomiska omständigheter på ett sätt som skadar fordringsägarna.
- Om gäldenären har undanhållit inkomster och tillgångar, eller gett felaktiga uppgifter om sin situation.
- Om gäldenären gett vilseledande och felaktiga uppgifter om sin ekonomiska situation till fordringsägaren för att få kredit.
- Om gäldenären har skuldsatt sig avsiktligt för att dra nytta av skuldsanering, eller skuldsatt sig genom handlingar som kan uppfattas som ansvarslösa.
- Om det finns orsak att misstänka att gäldenären inte skulle följa den överenskomna betalningsplanen.
- Om gäldenären tidigare godkänts för skuldsanering. I allmänhet beviljas man skuldsanering bara en gång.
- Skuldsaneringen skulle bli orimlig för fordringsägaren. Det här kan hända om fordringsägaren är en privatperson och det rör sig om en ersättning för skada, återbetalning eller någon motsvarande skuld.

I slutet av 2019 var 258 000 personer i utmätning. I början av året var antalet personer 562 000. År 2019 ansökte 2400 personer om skuldsanering. Antalet växer: Mellan januari och september 2020 lade 2842 personer in en ansökan om skuldsanering till tingsrätten.

Utöver de här personerna finns det flera som kämpar med sina skulder, men som inte finns i statistiken. Ekonomi- och skuldrådgivningen fick 20 400 nya klienter mellan juni 2019 och maj 2020 och 7500 personer fick ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning anonymt per telefon.


GRAFIK: Personer i olika ålder med betalningsstörningar år 2020

Antalet betalningsanmärkningar har ökat under 2020. Majoriteten av dem som finns i registret över betalningsstörningar är män. Antalet unga män ökar och av män i 30 årsåldern har 16 % en betalningsanmärkning.

Andra källor: Statistikcentralen, Asiakastieto, Konsumentförbundet

Joni Nieminen har skrivit artikeln på finska för Yle Oppiminen Heidi Finnilä har omarbetat artikeln och översatt den till svenska.