Hoppa till huvudinnehåll

Yle upplevs som allt viktigare och pålitligare, allt fler använder Yles olika tjänster i stor utsträckning

Mies kuuntelee kuulokkeilla ja katsoo ulos kuvasta. Kuvassa Ylen arvo suomalaisille- ja Kanavamielikuvatutkimus-tutkimuksten tuloksia ruotsiksi.
Mies kuuntelee kuulokkeilla ja katsoo ulos kuvasta. Kuvassa Ylen arvo suomalaisille- ja Kanavamielikuvatutkimus-tutkimuksten tuloksia ruotsiksi. Yle

Finländarna anser att Yle är viktigare än tidigare i samhället och att Yle har lyckats bättre än tidigare i sitt public service-uppdrag.

Finländarnas uppskattning för Yle har ökat något och den personliga betydelsen har hållits på samma nivå som tidigare, framgår det ur kanalimageundersökningen (KMK) 2020.

År 2020 bedömde finländarna att Yles existens i det finländska samhället är något viktigare än tidigare. Yles betydelse fick vitsordet 8,4 på skalan 1–10 av finländarna, medan vitsordet i fjol var 8,3. Yles personliga betydelse för finländarna har hållits på ungefär samma nivå som året innan med vitsordet 7,3 (målsättning: 7,5). I fjol var vitsordet 7,4.

96 procent av finländarna använder Yles tjänster och innehåll varje vecka. Siffran har hållits på samma nivå som ifjol. Finländarna använder sig också av Yles innehåll mer mångsidigt än tidigare: under en vecka använder 37 procent av finländarna åtminstone en tv-kanal, en radiokanal samt en webb- och mobiltjänst. Förra året var siffran 32 procent.

Yles webb- och mobiltjänster når varje vecka tre av fyra finländare. Jämfört med året innan har den dagliga användningen av webb- och mobiltjänster ökat från 33 procent till 41 procent. Förutom det har intresset för Yles webb- och mobiltjänster (69 procent) ökat bland finländarna (2019: 63 procent).

Yles radiokanaler når fler människor än tidigare: i år har 53 procent av finländarna lyssnat på Yles radiokanaler varje vecka. Förra året var motsvarande siffra 50 procent. Dessutom ökar användningen av Yles finskspråkiga nyhetssida på webben kraftigt bland både personer under 45 år (sex procentenheter) och personer över 45 år (tio procentenheter). Då det handlar om streamingtjänster fortsätter Yle Arenan att toppa listan med 54 procent.

Finländarna litar på Yle, beröm för kommunikationen under undantagsförhållanden

Finländarnas förtroende för Yle har stärkts något jämfört med året innan. 71 procent av finländarna litar mycket eller ganska mycket på Yle, vilket är fyra procentenheter mer än året innan. Andelen personer som har ett mycket stort förtroende för Yle ökade också med fyra procentenheter till 21 procent. I enkäten Hur värdefullt är Yle för finländarna 2020 framgår det att Yle är den sjätte mest betrodda i jämförelse med 19 institutioner och den mest betrodda av mediebolagen.

Den årliga enkätundersökningen Hur värdefullt är Yle för finländarna utreder finländarnas uppfattningar om Yles framgång i sitt public service-uppdrag, förtroendet för Yle, publikdialog och ansvarsfullhet samt allmänna bedömningar av Yles utbud och skattefinansiering.

Finländarna anser att Yle också i år har lyckats mycket bra i sitt public service-uppdrag. Yle får medeltalet 4,71 på skalan 1–6 för hur bolaget sköter sitt public service-uppdrag, vilket är något högre än året innan (2019: 4,63). 91 procent av respondenterna bedömde att Yle klarat av sitt uppdrag åtminstone ganska bra, 64 procent bra eller mycket bra.

Till de uppdrag som Yle anses ha lyckats bäst med i år, hör kommunikationen under undantagsförhållandena. Enligt finländarna har Yle dessutom lyckats bäst med det inhemska innehållet på det egna modersmålet samt tillgängligt utbud och tillgängliga tjänster. Då det handlar om Yles tjänster uppskattar finländarna bland annat tillförlitlig information, högklassiga program för barn och att man med hjälp av Yle bättre kan förstå de förändringar som sker i Finland och på annat håll i världen samt få många olika slags kulturupplevelser.

Yle anses också vara en ansvarsfull aktör. När det gäller öppenhet får Yle ett rätt bra betyg. Andelen personer som är mycket nöjda med Yle-skatten har ökat något jämfört med året innan: 71 procent av finländarna är ganska eller mycket nöjda med Yle-skatten som finansieringsform och 77 procent upplever att de får ganska eller mycket bra valuta för den.

Kanalimageundersökningen 2020 är en undersökning som beställts av Yle och som utförts av IRO Research Oy. Undersökningen genomfördes under oktober–november som en enkätundersökning på nätet samt som telefonintervjuer med personer över 65 år som inte är på nätet för att garantera den demografiska representativiteten. I undersökningen deltog 2 929 finländare, målgruppen var 15+-åringar. Urvalet har utformats så att det representerar befolkningen enligt kön, modersmål och boningsort. Felmarginalen för resultaten är +/- 1,8 procentenheter åt båda hållen.

Undersökningen Hur värdefullt är Yle för finländarna har genomförts av IRO Research Oy på uppdrag av Yle. Undersökningen gjordes som telefonintervjuer under oktober–november. I projektet deltog 1001 finländare, målgruppen var 15–79-åringar. Urvalet har utformats så att det representerar befolkningen enligt kön, ålder och boningsort. Felmarginalen för resultaten är +/- 3,2 procentenheter åt båda hållen.