Hoppa till huvudinnehåll

Politiker i Raseborg vill fundera på hur mycket man får bygga till i Stallörsparken - detaljplanen remitterades

Norra hamnen och baywatch i ekenäs.
Norra hamnen och Stallörsparken i Ekenäs detaljplaneras som bäst. Norra hamnen och baywatch i ekenäs. Bild: Matilda Salo / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,hamn,hav,vatten,båtar,baywatch

Enligt det nya planförslaget för Stallörsparken i Ekenäs kan två nya affärsbyggnader byggas invid kanten av hamnbassängen. Planläggningsnämnden i Raseborg remitterade ärendet.

Planförslaget behandlades av planläggningsnämnden i Raseborg på sitt möte i onsdags, men nämnden beslutade att remittera ärendet.

Politikerna vill bland annat få reda på mera om förslaget att byggnaderna på området skulle få bygga till.

Nya byggnader vid hamnbassängen

Då man ser på det förslag som nämnden skulle ta ställning till, så är en nyhet att området kring Hamntorget och Restaurang Fyren nu föreslås reserveras för affärsbyggnader.

Vid den västra sidan planeras ny affärsbyggnad i ett våningsplan med åstak. I planförslaget sägs att byggnaden stärker stadsbilden vid hamnen utan att skymma havsutsikten.

Även vid Norra Strandgatan reserveras plats för en nybyggnad.

Våningsytan, det vill säga byggrätten för hela det aktuella detaljplaneområdet, skulle öka med 1 639 våningskvadratmeter jämfört med nuläget. Byggrätten är för nuvarande ungefär 4 000 våningskvadratmeter.

Befintliga restauranger föreslås få utveckla

Raseborgs stad har under hela planeringsprocessen uttalat en klar avsikt att öka områdets attraktionskraft och även att möjliggöra ny verksamhet på området.

Även de befintliga restaurangerna ges i planförslaget möjlighet att utvidga och utveckla sin verksamhet.

Restaurang Albatross och restaurang Baywatch har i tiden inlett sin verksamhet i kioskform och småningom utvidgat när verksamheten utvecklats. Planen skulle möjliggöra tilläggsbyggande i anslutning till alla befintliga byggnader.

Även byggnadsytan för Restaurang Höijers får ökas och hela kvarterets användningsändamål ändras till affärsverksamhet, sägs det i planförslaget som nämnden remitterade. Av våningsytan skulle högst 45 procent få användas för bostäder.

För Restaurang Knipan reserveras plats för att i framtiden kunna bygga en flytande utservering i anslutning till restaurangens verksamhet.

Simmis kan ersättas med ny byggnad

I planen har även området för badhuset Simmis justerats och byggnadsytan utvidgats. Siminrättningen kan vid behov ersättas med en ny byggnad. Den eventuella nya siminrättningen behöver inte placeras exakt där den nuvarande byggnaden finns.

Sköljhusbyggnaden och Stallörsmagasinet konstateras vara i dåligt skick och kan ersättas med nybyggnader. Sköljhusbyggnaden kan även ersättas med en flytande byggnad.

Flytande byggnader för båthamnen

Även i området för båthamnen är det möjligt att placera högst två stora flytande byggnader på femtio kvadratmeter som betjänar båthamnen. Byggnaderna ska placeras i anslutning till stombryggan i gästhamnen föreslår planen.

Det finns också beredskap att placera en bro till stombryggan mellan magasinbyggnaderna.

Stallörsbron och omgivningen kring de röda magasinbyggnaderna skall utgöra en del av båthamnen och den traditionella karaktären ska bevaras. Därför görs inga betydande ändringar i områdets byggnader och konstruktioner i förhållande till den gällande planen.

Målet är att utveckla området som är ett viktigt servicecentrum för både invånare och besökare.

Raseborg stad har även gjort ett föravtal om försäljning av tomter till företagen Alba och Ekenäs Gästhamn som verkar i området.

Läs också