Hoppa till huvudinnehåll

Tullstranden får förlängd trägångbana längs åsen av sanddyner

Solen skiner över en sandstrand. I sanden har ett promenadstråk byggts i trä bland dynerna.
Den nuvarande gångbanan i trä är 250 meter lång men ska nu förlängas så att den börjar närmare parkeringsplatsen vid Tullstranden i Hangö. Solen skiner över en sandstrand. I sanden har ett promenadstråk byggts i trä bland dynerna. Bild: Hans-Erik Nyman / Forststyrelsen Hangö,Tulludden,Forststyrelsen,gångbanan på tulludden

Nu ska den befintliga gångbanan i trä förlängas så att den börjar genast i närheten av parkeringen vid Tullstranden. Trädbeståndet på den ostliga delen av strandområdet ska samtidigt gallras för att arter som kräver solexponerade livsmiljöer ska trivas bättre.

Avsikten är att den nya gångbanan på den södra stranden av Tulludden avsevärt ska minska på slitaget på växtligheten på dynerna.

Det kommer även i framtiden att vara fritt att röra sig på strandområdet men en gångbana minskar slitaget på sanddynerna och växtligheten i området.

Samtidigt vill staden satsa på att förättra åtkomligheten och trivseln. Längs gångbanan i trä vill staden bygga tre bänkar och avsikten är att konstruktionerna även förbättrar områdets tillgänglighet och åtkomlighet.

På området placeras också guide- och infotavlor för att informera om områdets specialkaraktär.

Hangö stad genomför åtgärderna med hjälp av ett reparations-och utvecklingsunderstöd för nationalstadsparker som beviljats av Miljöministeriet.

Känslig natur på Tullstranden

Tullstranden i Hangö har unika naturvärden vilket staden i sin skötsel- och nyttjandeplan för området har betonat att bör beaktas vid utvecklandet av strandens användning.

En del av Tullstranden är naturskyddsområde och för den delen utarbetade Forststyrelsen en naturvårdsplan år 2019.

Då genomfördes även omfattande naturvårdsåtgärder för att trygga att sanddynerna inte växer igen på grund av eutrofieringen, bland annat utfördes röjningarbeten av igenvuxna tallbestånd.

Den nu aktuella delen, den östliga delen av stranden, är inte ett naturskyddsområden men ingår i Hangö nationalstadspark.

Naturvårdsåtgärder enligt en vårdplan

Hangö stad har beställt en vårdplan som innefattar rekommendationer för naturvårdsåtgärder på den aktuella delen av Tullstranden.

Enligt vårdplanen, som delat upp området i nio delområden, kommer träd att gallras bort i de skogigaste delarna för att öka andelen solexponerade områden. Döda träd och liggande ved kommer dock att lämnas kvar för en naturlig mångfald.

På strandområdet nedanför dynåsen sker inga åtgärder.

Enligt vårdplanen kan man i ett senare skede även avlägsna förna och plantera ut backtimjan samt
röja bort små tallplantor för att bibehålla och förstärka de solexponerade miljöerna.

Naturinventeringsföretaget Silvestris som gjort vårdplanen rekommenderar att gallringsåtgärderna utförs mellan augusti och mars för att minimera inverkan på djurlivet i området.

Läs också