Hoppa till huvudinnehåll

Snart får Borgå en egen näringslivschef – tjänsten kan i bästa fall lediganslås före sommaren

Borgå stadshus 2016
Stadsutvecklingsnämnden ser att näringslivschefen arbetar under stadsdirektören. Borgå stadshus 2016 Bild: Yle/Carmela Walder Borgå,ingång

Stadsutvecklingsnämnden beslöt enhälligt den 4 maj att staden ska anställa en näringslivschef. Tjänsten är efterlängtad och förväntningarna i Borgå är höga.

Beredningens förslag var att utnyttja utvecklingsbolaget Posintras option, det vill säga godkänna ett anbud om inköpta näringstjänster till staden under perioden 1.7.2021 - 31.12.2028.

Nämnden vill något annat. Jarmo Grönman (Saml) föreslog att staden istället anställer en lämplig person och att anställningsprocessen påbörjas genast. Grönmans motförslag blev nämndens enhälliga beslut.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz ansvarar för det administrativa.

- Vi börjar skriva uppgiftsbeskrivning och så måste vi få lov att tillsätta den här befattningen. Efter det kan den lediganslås. Vi hoppas på att få det gjort redan här före sommaren, säger von Schoultz.

Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör för Borgå stad
Näringslivschefen ska ha goda kunskaper i stadsutveckling, säger Fredrick von Schoultz. Arkivbild. Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör för Borgå stad Bild: Yle/ Stefan Paavola biträdande stadsdirektörer,fredrick von schoultz

Utgångsläget är att tjänsten anslås så att den är öppen för vem som helst att söka.

Företagarna och beslutsfattarna är ense om att personen ska kunna fungera som ett ansikte utåt gentemot företagen i Borgå.

- Personen behöver ha en viss social kompetens, och kunna stadsutvecklingsfrågor bra och veta vilka tjänster som erbjuds via utvecklingsbolaget Posintra. Personen ska kunna koppla ihop företag med rätta instanser, oberoende vad frågan gäller, säger von Schoultz.

Han ser att näringslivschefen är en del av stadsutvecklingen och dess organisation.

- Det är fråga om en person som företagen kan vända sig till oberoende vad saken gäller och så ska näringslivschefen internt se till att rätt instanser blir kontaktade och att ärendet kan föras framåt, säger von Schoultz.

Förutom att vara utåtriktad och proaktiv önskas lämplig högskoleexamen, med kunskaper i något delområde inom stadsutvecklingen.

- Vi har markpolitik, det vill säga olika lantmäterirelaterade uppgifter, vi har stadsplanering med arkitekter, sedan har vi kommunteknik med rena ingenjörsuppgifter och så byggnadstillsyn. En bra person med någon av de här bakgrunderna är säkert riktigt passlig.

Näringslivschefen ska också kunna förstå sig på företagens behov, men von Schoultz betonar att chefen inte är en företagsutvecklare.

- En viktig del av näringslivschefens uppgifter kommer att vara relaterade till marknadsföring av företagstomter, och att se till att vi får företag som etablerar sig på dem. Det betyder att när nya områden planeras och det kommer nya företagstomter så kan näringslivschefen vara med och erbjuda dem åt företagen.

Näringslivschefens tilltänkta arbetsuppgifter och ansvarsområden

I beredningen till ärendet om ny näringslivschef i Borgå nämns dessa potentiella arbetsuppgifter och ansvarsområden som en del av arbetsbeskrivningen. Beredningen utgick från tjänsten som ett samarbetsavtal mellan staden och Posintra, men enligt stadsutvecklingsnämndens ledamot Patrik Björkman stämmer fortfarande det mesta i den omfattande beskrivningen.

Näringschefens befattningsbeskrivning skulle vara:
1. Utveckla Borgås näringslivsvänlighet och att utveckla näringarna i Borgå
2. Förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet
3. Främja etablering av nya företag i Borgå, bland annat marknadsföra tomter för företagsverksamhet
4. Utföra andra uppgifter som framgår av närings- och konkurrenskraftsprogrammet
5. Upprätthålla kontakter till företag
6. Uppgifter med anknytning till sysselsättning ur näringslivets synvinkel

Som anställd av staden är näringschefen dess egen representant och arbetar med stadens mandat.

Näringschefens huvudsakliga uppgift är att främja företagsvänlighet inom stadskoncernen och personen skulle vara stadens kontaktperson gentemot företagen.

Näringschefen skulle kontaktas när en företagare eller en representant för ett företag har frågor eller önskemål gentemot staden, oberoende av vilken sektor frågan gäller.

Näringschefen skulle utreda svaren inom stadens organisation och meddela stadens svar enligt principen om en lucka.

Till uppgifterna hör aktiva kontakter med lokala företagare. Företagsbesök skulle ordnas regelbundet och utnyttjas för att bättre låta företagarnas önskemål bli hörda exempelvis i planläggningsfrågor.

Näringschefen skulle också ha en betydande roll i att få nya företag till Borgå.

Näringschefen skulle vara tomtchefens arbetspar i företagstomtärenden. Marknadsföring skulle utövas i samarbete med bland annat stadsmarknadsföringen och andra parter (till exempel Posintra Ab).

Om man vill ha nya större företag till Borgå, skulle näringschefen besöka potentiella företag och presentera Borgås utbud.

Näringschefen skulle ge insyn i näringslivets synpunkter på sysselsättning bland annat genom att tillsammans med läroinrättningar, företag och myndigheter kartlägga arbetskrafts- och utbildningsbehoven i Borgå.

Det är viktigt att näringschefen också har en roll i samarbetsnätverken. En uppgift skulle vara att bygga upp och upprätthålla samarbetsnätverk för kontakter med företagarna i staden och med bland annat Helsingforsregionen och staten.

Näringschefen skulle för sin del ansvara för åtgärderna i Borgå stads närings- och konkurrenskraftsprogram för åren 2019–2022.

Patrik Björkman (Sfp) är ledamot i stadsutvecklingsnämnden och ordförande för Borgå företagare.

Han anser att betydande kunskaper om näringslivet och företagsamhet är a och o för en näringslivschef.

- Jag tycker att den ska ha mera koll på näringslivet och företagsamhet än på den kommunala sidan. Den ska också ha koll på Borgå och hur det fungerar här och hurdana problem företagarna har.

Länken mellan företagarna, Posintra och staden

Enligt Björkman ansåg nämnden att näringslivschefen har en nyckelroll i samarbetet mellan staden och utvecklingsbolaget Posintra.

Björkman hänvisar till det avtal som har slutits om att köpa tjänster och att näringslivschefen blir en aktiv kontaktperson mellan parterna med bästa uppsikten över uppgifter och beslutsfattande.

Så här förklarar han varför nämnden anser det bättre att näringslivschefen är anställd av staden.

- Det är kanske lämpligare att man har den här personen bland stadens personal så vet den precis vad som pågår i markpolitiken, markplaneringen och upphandlingarna. Det är bättre än att man köper tjänsten och har en utomstående som ska försöka hålla koll på allt, säger Björkman.

Näringslivschefen ska finnas där planeringen görs, besluten fattas och dessutom kan personen koordinera ärenden efter givna tidtabeller.

Patrik Björkman
Patrik Björkman har länge talat för en näringslivschef i Borgå. Patrik Björkman Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,stadsplanering,stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden önskar att stadsstyrelsen beslutar att chefen får en bred arbetsbild och är underställd biträdande stadsdirektören.

Näringslivschefen ska också ha mandat att utföra sitt arbete efter bästa förmåga.

- Vi har pratat om att chefen inte kan sitta i Kommungårdens nedersta våning och göra pappersarbete. Den måste vara ut på fältet och ha kontakt med företagarna och vara med när det funderas på upphandlingar eller markpolitik, säger Björkman.

Uppräkningen av uppgifter som staden önskar och förväntar sig av sin näringslivschef är lång som nödåren.

Hen skulle bland annat ansvara över marknadsföringen av företagstomter, utveckla näringarna i staden och ansvara för åtgärderna i Borgå stads närings- och konkurrenskraftsprogram för åren 2019–2022.

Listan bekräftar samtidigt den saknad och frustration som tjänstemän och företagare haft för att den här tjänsten saknats i stadens organisation.

Enligt Björkman kan det ta sig uttryck i att stadens tjänstemän inte kan hänvisa företagare till rätt instans i till exempel planfrågor eller saknar ett register på lokala företagare i frågor om upphandling.

- Om en företagare vill flytta från en hyreslokal och bygga eget så blir man skuffad från dörr till dörr och telefonsamtal till telefonsamtal och ingen riktigt vet. Den ska kolla med den och den ska kolla med den. Men näringslivschefen vet redan bakgrunden till ditt företag och kan hjälpa till, säger Björkman.

Samtidigt är Borgå en stad där näringslivet består av dryga 80 procent småföretagare, vilket ger en insikt i hur en näringslivschef bör förhålla sig till stadens näringsliv.

- De känner inte alltid att de får tillräckligt med hjälp och stöd av staden. Här är näringslivschefen helt i nyckelroll, att vara i kontakt och ta dem mera i beakttande. Det är nog där som vi vill förbättra. Den här människan är nog viktig, den ska vara på riktigt bra och ha bred syn på saker, säger Björkman.