Hoppa till huvudinnehåll

Vem bestämmer på Yle?

Yles organisation 2019
Yles organisation 2019 organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och utses av riksdagen.

Yles styrelse består av utomstående experter. Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen och bereder styrelsens ärenden.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar. Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper.

Förutom de av riksdagen utsedda medlemmarna tillsätts två personalrepresentanter i förvaltningsrådet. Dessa har närvaro- och yttranderätt under förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådets uppgifter är att

 • välja och entlediga bolagets styrelse och styrelseordförande och vice ordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden
 • besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar i eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation
 • se till och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda
 • göra i 6 a § avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte, samt offentliggöra beslutet och dess motivering
 • besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten
 • granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse
 • övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen.
 • besluta om Yles strategi

Förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna riksdagen en berättelse om hur det har förverkligat public service-uppdraget och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret. Innan berättelsen överlämnas ska Sametinget höras.

Förvaltningsrådet kan ge styrelsen direktiv i ärenden som är långtgående och viktiga på ett principiellt plan. Förvaltningsrådet ska dessutom behandla övriga ärenden som det framställer för styrelsen.

Kimmo Kivelä (Sannfinländarna) är förvaltningsrådets ordförande. Förvaltningsrådet består av 9 kvinnor och 12 män.
Läs mera: Yles förvaltningsråd

Styrelsen

Enligt lagen om Rundradion Ab ska Yles styrelse bestå av minst fem och högst åtta medlemmar, som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet eller tillhöra bolagets övriga högsta ledning. Styrelsen ska representera en tillräckligt mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna.

Förvaltningsrådet utser styrelsens ordförande och vice ordförande. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är ett år.

Styrelsens uppgifter är att

 • välja och entlediga bolagets verkställande direktör
 • välja bolagets övriga högsta ledning
 • besluta om budgeten för det följande året
 • sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman
 • årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet

Till styrelsens övriga viktiga uppgifter hör att

 • svara för bolagets verksamhetsresultat samt lämna styrelsens årsredovisning till förvaltningsrådet
 • bereda bolagets strategiska grundläggande riktlinjer för beslut i förvaltningsrådet och tillsätta behövliga strategiska projekt
 • inför förvaltningsrådet svara för att public service-uppdraget genomförs i enlighet med lagen och de bestämmelser som gäller bolaget
 • svara för organisering av programverksamhetens ansvarsområden på det sätt som lagar och andra bestämmelser rörande programverksamheten förutsätter
 • bereda ärenden som ska framläggas för förvaltningsrådet
 • tillsammans med verkställande direktören svara för att förvaltningsrådets beslut verkställs
 • svara för att den interna kontrollen är tillräcklig, effektiv och fungerande
 • svara för organiseringen av kontrollen över bolagets bokföring och ekonomiadministration
 • svara för att definiera bolagets principer beträffande riskhantering, hantera de viktigaste risker för bolagets verksamhet samt ge verkställande direktören anvisningar beträffande dessa
 • ställa upp mål för ledningen och bedöma ledningens verksamhet
 • besluta om bolagets resultatpremiemodell och besluta om ledningens resultatpremier
 • besluta om bolagets allmänna verksamhetsprinciper och övervaka att de enhetliga verksamhetssätten efterföljs
 • välja inom sig de utskott man anser behövas och fastställa utskottens agendor
 • besluta om verkställande direktörens vikarie
 • utse ansvariga redaktörer för bolagets program och utgivning
 • svara för övriga uppgifter som ankommer på styrelsen enligt aktiebolagslagen eller andra bestämmelser.

Thomas Wilhelmsson är styrelseordförande. Styrelsen består av 3 kvinnor och 4 män.

Läs mera: Yles styrelse

Verkställande direktören

Merja Ylä-Anttila är Yles verkställande direktör. Det är verkställande direktörens uppgift att

 • rapportera till styrelsen om resultaten av bolagets verksamhet
 • leda bolagets verksamhet
 • svara för styrelsens ärendeberedning
 • presentera ärenden i styrelsen och delvis i förvaltningsrådet
 • svara tillsammans med styrelsen för genomförandet av förvaltningsrådets beslut
 • utse de chefer som rapporterar åt direktörerna enligt principen en över en.

Det är styrelsen som utser verkställande direktören. Styrelsen gör också årligen bedömning av verkställande direktörens prestation och beslutar om dennas lön. Verkställande direktören får inte vara medlem av förvaltningsrådet eller styrelsen.

Under förvaltningsrådet fungerar bland annat

 • ledningsgruppen som utgörs av direktörerna för enheterna och de gemensamma funktionerna
 • investeringsgruppen som svarar för investeringsbesluten.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i bolagets verksamhetsledning samt i förverkligandet av bolagets strategiska och operativa målsättningar. Styrelsen utser ledningsgruppens medlemmar.

Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger i månaden. I ledningsgruppen ingår verkställande direktören, direktörerna som ansvarar för enheterna för programverksamheten, produktionsdirektören samt direktörerna för de gemensamma funktionerna.

Läs mera: Yles verkställande direktör och ledningsgrupp

Bolaget