Hoppa till huvudinnehåll

Yles förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper (Lag om Rundradion Ab). Bolagets personal har två representanter i förvaltningsrådet. De har närvarande- och yttranderätt men inte rösträtt.

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådets uppgifter enligt lagen om Rundradion Ab och bolagsordningen är följande:

 • välja och entlediga bolagets styrelse, styrelseordförande och viceordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden
 • besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar i eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation
 • säkerställa och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda
 • göra i 6 a § i lagen avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte, samt offentliggöra beslutet och dess motivering
 • besluta om bolagets strategi
 • besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten
 • granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse
 • övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen
 • förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna en berättelse till riksdagen om hur den allmännyttiga verksamheten har genomförts och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret; Innan berättelsen överlämnas ska Sametinget höras.

Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i vittgående och principiellt viktiga ärenden. Förvaltningsrådet ska dessutom behandla övriga av styrelsen presenterade ärenden.

Förvaltningsrådets medlemmar

En del av medlemmarna är nya, andra har varit medlemmar även under tidigare år. Årtalet efter namnet anger från och med vilket år personen varit medlem i förvaltningsrådet.

Du får mera information om förvaltningsrådets medlemmar på riksdagens webbplats.

Markku Eestilä (saml), från 2019
Maria Guzenina (sdp), från 2019
Saara Hyrkkö (gröna), från 2019
Olli Immonen (sannf), från 2015
Mika Kari (sdp), från 2019
Anneli Kiljunen (sdp), från 2019
Esko Kiviranta (c), från 2019
Antti Kurvinen (c), från 2019
Suna Kymäläinen (sdp), från 2015
Leena Meri (sannf), från 2019
Mikaela Nylander (sfp), från 2015
Jaana Pelkonen (saml), från 2011
Jenni Pitko (gröna), från 2019
Jari Ronkainen (sannf), från 2015
Arto Satonen (saml), från 2016
Matti Semi (v), från 2015
Kari Tolvanen (saml), från 2019
Ari Torniainen (c), från 2015
Päivi Räsänen (kd), från 2019
Johannes Yrttiaho (v), från 2019
Jussi Wihonen (sannf), från 2019

Bekanta dig med förvaltningsrådet och arbetsutstkottets arvoden år 2018 här.

Läs också

Organisation

Yles organisation 2019
Yles organisation 2019 organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Kontakta oss

Per e-post

E-postadresserna fungerar enligt principen fornamn.efternamn@yle.fi.

 • Yles enheter

  Vilka uppgifter har de olika enheterna och vem är ansvarig?

  Yles organisation är uppdelad i fem enheter: innehållsenheterna Nyhets- och aktualitetsverksamheten, Kreativa innehåll, Svenska Yle, utgivingsenheten Utgivning och produktions- och teknologienheten Produktion.

  HR-, kommunikations- och strategifunktionerna, Ekonomi och personaltjänsterna samt Juridiska ärenden och intern revision är Yles stödfunktioner.

  Bekanta dig med Yles enheter

 • Bolagsstämma

  Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

  Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

  På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.

 • Bolagsordning

  Yles verksamhet leds av en sammansättning beslutande organ.

  Yles bolagsordning reglerar bland annat bolagets verksamhetsområde, aktiekapital och förvaltningsorgan.

 • Intern och extern kontroll

  Intern och extern kontroll på Yle 2018.

  Den interna kontrollen säkerställer verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

Bolaget