Hoppa till huvudinnehåll

Yles förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper (Lag om Rundradion Ab). Bolagets personal har två representanter i förvaltningsrådet. De har närvarande- och yttranderätt men inte rösträtt.

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådets uppgifter enligt lagen om Rundradion Ab och bolagsordningen är följande:

  • välja och entlediga bolagets styrelse, styrelseordförande och viceordförande samt fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden
  • besluta i ärenden som avser betydande inskränkningar i eller utvidgning av verksamheten eller väsentlig ändring av bolagets organisation
  • säkerställa och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda
  • göra i 6 a § i lagen avsedd förhandsprövning av tjänster och funktioner i förhållande till den allmännyttiga verksamheten och kommunikationsmarknaden som helhet och i förhållande till om de tillgodoser samhällets demokratiska, sociala och kulturella behov samt utifrån prövningen besluta om tjänsten eller funktionen ska erbjudas eller inte, samt offentliggöra beslutet och dess motivering
  • besluta om bolagets strategi
  • besluta om riktlinjerna för ekonomin och verksamheten
  • granska och godkänna styrelsens verksamhetsberättelse
  • övervaka förvaltningen av bolaget och till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet och revisionsberättelsen
  • förvaltningsrådet ska dessutom årligen före utgången av april lämna en berättelse till riksdagen om hur den allmännyttiga verksamheten har genomförts och hur det har fullgjort sina styrnings- och tillsynsuppgifter under det föregående kalenderåret; Innan berättelsen överlämnas ska Sametinget höras.

Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i vittgående och principiellt viktiga ärenden. Förvaltningsrådet ska dessutom behandla övriga av styrelsen presenterade ärenden.

Förvaltningsrådets medlemmar

Förvaltningsrådets medlemmar valdes 18.6.2019 vid valperiodens första riksmötet. Förvaltningsrådet organiseras vid hösten första möte.

En del av medlemmarna är nya, andra har varit medlemmar även under tidigare år.


Bekanta dig med förvaltningsrådet och arbetsutskottets arvoden år 2018 här.

Bolaget