Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsdeklaration – Evenemang som Yle ordnar

Vi har uppdaterat våra dataskyddsprinciper den 24.8.2020.

1. Personuppgiftsansvarig

Rundradion Ab
Nyhetsgatan 5, 00024, Yle
tfn 09 14 801

2. Kontaktinformation för ärenden som gäller registret
tietosuoja@yle.fi

3. Registrets namn
Yles evenemangsregister

4. Syfte med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas i samband med arrangemang av Yles evenemang. Personuppgifterna används för att deltagarna skall kunna få information om evenemanget samt för att garantera evenemangets smidighet och trygga deltagarnas säkerhet. Vi kan också i utvecklingssyfte be om respons beträffande evenemangen via en skild enkät.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas i samband med anmälan är nödvändiga vid genomförandet av evenemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Yles (registeransvarig) lagstadgade rätt, som tryggar evenemangets och deltagarnas säkerhet samt skyddar Yles utrymmen och egendom.

6. Personuppgiftsmottagare och personuppgiftsbiträden
Personuppgifter hanteras av de Yle-medarbetare som planerar och genomför evenemanget.

7. Datainnehåll i registret
Personer som deltar i ett evenemang ska i samband med anmälningen uppge åtminstone sitt namn och sin e-postadress för Yles bruk. Beroende på evenemangets karaktär är det möjligt att vi ber deltagarna lämna också annan person- eller kontaktinformation. I samband med vissa evenemang ställer vi också frågor om specialdiet. Det är frivilligt att uppge denna information.

Vi behandlar också minderårigas personuppgifter när det gäller evenemang riktade till barn och ungdomar. Behandlingen av minderårigas personuppgifter är nödvändig för att trygga säkerheten. Av minderåriga ber vi endast ett minimum av uppgifter (personens namnuppgifter).

8. Källor som i regel används för registret
Den enskilda användaren fungerar som informationskälla.

9. Uppgifternas lagringstid
Uppgifterna raderas genast när det inte längre är motiverat att bevara dem efter att evenemanget avslutats, senast ett år efter evenemanget.

10. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte regelmässigt ut till utomstående. Om evenemanget ordnas av ett externt produktionsbolag är det möjligt att uppgifterna utlämnas till produktionsbolaget i organiseringssyfte. I samband med en del evenemang är det möjligt att produktionsbolaget utlämnar uppgifter om evenemangsdeltagarna till Yle. I dessa fall informeras evenemangsdeltagaren om utlämnandet av uppgifter i samband med insamlingen av uppgifter.

11. Överföring av uppgifter till parter utanför EU och EES
Uppgifter i registret överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

12. Principerna för dataskyddet
I egenskap av personuppgiftsansvarig garanterar Yle att uppgifterna i evenemangsregistret behandlas i enlighet med god praxis och instruktioner för god informationssäkerhet. Yle ser till att uppgifterna i anslutning till evenemang skyddas genom tekniska åtgärder, i vilka bland annat säkerhetsuppdateringar och säkerhetskopiering ingår. Endast de personer på Yle som deltar i evenemangsarrangemangen har åtkomst till de anmäldas uppgifter. Användningen av registret övervakas med hjälp av användarspecifika användarnamn och lösenord.

13. De registrerades rättigheter och utövandet av dessa
Den registrerade kan utöva sina rättigheter via Yles Dataskyddssida. Vid begäran om uppgifter verifierar Yle avsändarens identitet genom stark autentisering antingen via bankkoder eller mobil ID.

Här följer en närmare beskrivning över den registrerades rättigheter:

 • Insyn i uppgifterna: Den registrerade har rätt att av den registeransvariga få veta ifall hens uppgifter behandlas. Ifall uppgifterna behandlas har den registrerade rätt att granska de uppgifter gällande den registrerade som lagrats i registret.
 • Rätt till korrigering av uppgifter: Den registrerade har rätt att kräva korrigering av oriktiga eller bristfälliga uppgifter gällande den registrerade.
 • Rätt att få uppgifter raderade: Den registrerade har rätt att kräva att hens uppgifter raderas ur registret såvida det inte finns grund att bevara dem.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvariga begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter såvida det finns grund för detta.
 • Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter: Den registrerade har rätt att motsätta sig behandlingen av den registrerades personuppgifter såvida det finns grund för detta.
 • Rätt att överföra uppgifterna: Den registrerade har rätt att maskinellt överföra sina personuppgifter i läsbar form.
 • Rätt att återkalla samtycket till behandlingen av uppgifter: Om behandlingen av personuppgifter baserar sig på samtycke har den registrerade när som helst rätt att återkalla sitt samtycke.
 • Rätt att klaga till den övervakande myndigheten: Den registrerade har rätt att klaga över missförhållanden i samband med behandlingen av personuppgifterna till den registeransvariga, handläggaren av personuppgifter eller den övervakande myndigheten.

14. Automatik vid profilering och beslutsfattande
Automatiskt beslutsfattande används inte vid behandlingen av uppgifterna.

Läs också

Dataskydd

 • Dataskydd och värderingar

  När vi behandlar dina personuppgifter styrs Yle både av dataskyddslagar och bolagets värderingar. Våra värderingar baserar sig på trovärdig, oberoende och respekt för människan. Våra innehåll och tjänster finns till för dig.
  Läs mer

 • Dina rättigheter

  Läs mer om vilka rättigheter du har till dina uppgifter och hur du kan utnyttja dina rättigheter.
  Läs mer