Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsdeklaration – Evenemang som Yle ordnar

1. Personuppgiftsansvarig

Rundradion Ab
Nyhetsgatan 5, 00024, Yle
tfn 09 14 801

2. Kontaktinformation för ärenden som gäller registret
tietosuoja@yle.fi

3. Registrets namn
Yles evenemangsregister

4. Syfte med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas i samband med arrangemangen för Yles evenemang. Personuppgifterna förvaltas för att deltagarna skall kunna få information om evenemanget samt för att garantera funktionaliteten och trygga deltagarnas säkerhet.

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas i samband med anmälan är nödvändiga vid genomförandet av evenemanget. Den rättsliga grunden för behandlingen personuppgifter är Yles (registeransvarig) lagstadgade rätt, som säkerställer evenemangesdeltagarnas säkerhet samt skyddar Yles utrymmen och egendom.

6. Personuppgiftsmottagare och personuppgiftsbiträden
Personuppgifter hanteras av de Yle-medarbetare som planerar och genomför evenemanget.

7. Datainnehåll i registret
Personer som deltar i ett evenemang ska i samband med anmälningen uppge åtminstone sitt namn och sin e-postadress för Yles bruk. Beroende på evenemangets natur är det möjligt att vi ber deltagarna lämna också övrig person- eller kontaktinformation.

8. Källor som i regel används för registret
Informationskällan är de enskilda användarna.

9. Lagringstid
Uppgifterna raderas genast när det inte längre är motiverat att bevara dem efter att evenemanget är över, senast ett år efter evenemanget.

10. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter lämnas inte regelmässigt ut till utomstående.

11. Överföring av uppgifter till parter utanför EU och EES
Uppgifter i registret överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

12. Principerna för dataskyddet
I egenskap av personuppgiftsansvarig ska Yle garantera att uppgifterna i evenemangsregistret behandlas i enlighet med rutinerna och instruktionerna för god informationssäkerhet. Yle ser till att uppgifterna som hänför sig till evenemang skyddas genom tekniska åtgärder, inklusive uppdatering av antivirusskydd och säkerhetskopiering. Endast de personer på Yle som deltar i evenemangsarrangemangen har åtkomst till de anmäldas uppgifter. Användningen av registret kontrolleras med hjälp av användarspecifika användarnamn och lösenord.

13. De registrerades rättigheter och utövande av rättigheter
Den registrerade har rätt att granska de personuppgifter som finns lagrade om honom eller henne.
Den registrerade har rätt att få personuppgifter rättade eller raderade då dessa med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.
Eftersom behandlingen av uppgifter utgår från samtycke har de registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Den registrerade kan utöva sin rätt genom att lämna en begäran på adressen https://svenska.yle.fi/dataskydd.

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål gällande behandlingen av personuppgifter till myndigheterna.

Bolaget