Hoppa till huvudinnehåll

Integritetsdeklaration för Yles tjänster

Vi uppdaterade vår dataskyddspolicy 15.2.2019.

Ditt intergritetsskydd är viktigt för oss

Yle har förbundit sig till att skydda integriteten hos användarna av Yles tjänster och att iaktta dataskyddslagstiftningen samt god dataskyddspraxis i sin verksamhet. Vi behöver behandla personuppgifter för att Yle ska kunna tillhandahålla tjänster för alla medborgare. I denna integritetsdeklaration beskriver vi hur
Yle samlar in och behandlar personuppgifter.

Dessutom kan enskilda tjänster ha egna integritetsdeklarationer som gäller utöver eller tillsammans med denna deklaration.

Den här integritetsdeklarationen gäller inte då personuppgifter behandlas i journalistiskt syfte. Här kan du läsa mera om vad det betyder att behandla personuppgifter i journalistiskt syfte.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi behandlar uppgifter som behövs för de i denna deklaration fastställda ändamålen. Vilka uppgifter som samlas in om användare beror på situationen.

Vi samlar in personuppgifter då du registrerar dig, använder våra tjänster, deltar i tävlingar, kampanjer eller undersökningar samt kontaktar oss på annat sätt.

Beroende på tjänstens karaktär och egenskaper samlar vi in personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

1. Uppgifter som du har lämnat till Yle

Beroende på tjänst behandlar vi följande uppgifter som du har lämnat till Yle:

 • Grundläggande personinformation och identifieringsuppgifter inklusive namn, signatur, användarnamn eller annan identifierare, e-postadress, kön och ålder.
 • Beskrivande och specifik information om användaren inklusive födelsedatum, kön, hemkommun i Finland, intresseområden, favoriter och teman, val av språk m.m., information om vilka enheter du använder samt information som anknyter till innehåll och program.
 • Innehåll som du har skapat inklusive kundrespons, tillstånd och samtycken, uppgifter om tävlingar och utlottningar samt kommentarer som du lämnat via webbtjänsten.
 • Deltagaruppgifter då du anmäler dig till Yles evenemang.
 • Undersöknings- och enkätdata. Det är möjligt att vi gör enkäter och undersökningar om tjänsternas kvalitet och användning bland användarna.
 • Andra uppgifter som lämnats eller överlåtits med ditt samtycke, till exempel uppgifter som har samlats in från externa källor.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt, till exempel när du lämnar uppgifter då du registrerar dig, använder tjänster eller deltar i Yles tävlingar, utlottningar eller undersökningar.

Största delen av Yles tjänster kan användas utan registrering eller med signatur.

2. Uppgifter från användning av tjänster

Användningsdata om Yles tjänster

 • Uppgifter om hur du tar till dig Yles utbud, såsom program som du sett eller lyssnat på eller artiklar som du läst.

Data om tekniska egenskaper och enheter

 • Enhetsidentifikatorer och uppgifter om den enhet du använder, som till exempel enhetens modell och unik enhets- och/eller cookie-id, enhetens operativsystem
 • Uppgifter om enheten, som till exempel webbläsare, mobil webbläsare, applikation och version av webbläsaren
 • IP-adress
 • Sessionskod, sessionens klockslag och längd

Analys- och segmenteringsdata

 • Statistikdata som samlas in genom webbtjänsternas analyssystem (Se Yles cookiepolicy)
 • Uppgifter som kan kopplas till användaren utifrån användningshistorik för Yles tjänster och som har härletts från en observerad användning och/eller uppgifter som användaren lämnat själv, till exempel demografi, intresseområden och någon annan gruppering av användare

Uppgifter som inhämtats genom kundkommunikation, som till exempel antal klick på länkarna i nyhetsbreven som ett mått på kommunikationens räckvidd.

Positionsdata, dock med ditt uttryckliga samtycke till behandling av uppgifterna.

 • Yles tjänster som bygger på positionsdata utnyttjar satellit- eller IP-adressuppgifter eller annan webbaserad positionsinformation. När du använder assisterade positioneringssystem kan det innebära utbyte av din positionsinformation och enhets- och operatörsspecifika identifikationskoder med positioneringsservern. När du använder våra tjänster som bygger på positionsdata, till exempel ett lokalt innehåll eller nödmeddelanden utifrån din position, skickas din positionsinformation med ditt samtycke till Yle för att Yle ska kunna tillhandahålla rätt innehåll.

Andra uppgifter som har samlats in med ditt samtycke

3. Personuppgifter som lämnats ut till Yle

 • Vi får statistikdata om användningen av vårt programutbud från distributörerna, bland annat teleoperatörernas medietjänster. Uppgifterna överlåts till Yle i pseudonymiserad form och vi kan inte identifiera användare utifrån uppgifterna.
 • Vi inhämtar uppgifter om användningen av vårt utbud på sociala medier. Vi använder uppgifterna för att administrera våra kanaler på sociala medier och moderera diskussionerna. Dessutom använder vi uppgifterna när vi svarar på kundernas frågor.
 • Om du vill ha tillgång till allt innehåll på Yle Arenan då du vistas utomlands inom EU, behöver vi information om din hemkommun. Vi kan på din begäran hämta uppgiften från Befolkningsregistercentralen.

I vilka syften behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i ett eller flera syften som räknas upp nedan.

1. Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera bättre tjänster.

Personuppgifter kan användas för leverans av Yles tjänster och identifiering av användare. Med hjälp av dem kan vi göra våra tjänster mer individuellt anpassade, interaktiva och användarvänliga. Vi kan bland annat tillhandahålla tjänster för olika plattformar, rekommendera innehåll som eventuellt intresserar dig, möjliggöra omröstningar och tävlingar samt visa anpassat innehåll för dig i våra tjänster. Dessutom kan personuppgifter användas för att svara på förfrågningar och spörsmål, genomföra val och utföra andra motsvarande uppgifter, sörja för informationssäkerheten och förebygga missbruk av tjänsterna.

2. Utveckling av tjänster

Vi behandlar data om användningen av tjänsterna för att kunna skapa ett bättre Yle för både dig och oss alla.

Vi behandlar data som anknyter till användningen av tjänsterna för att kunna utveckla tjänster och innehåll, förbättra användarupplevelsen och göra tjänsterna bättre tillgängliga. Vi behandlar personuppgifter i enkäter och undersökningar om Yles tjänster och utbud. Vi behandlar också personuppgifter som lämnas i samband med kundrespons och publikundersökningar då vi utvecklar verksamheten och utbudet. Personuppgifter som används för utveckling av tjänster behandlas oftast i form av statistik. Läs mera om Yles rekommedationer.

3. Tjänste- och kundkommunikation

Vi kontaktar användarna för att berätta om Yles tjänster och utbud.

När du har ett Yle-konto får du regelbundet e-post från Yle med information om fördelar med kontot och Yles utbud. Dessutom är det möjligt att vi kontaktar dig i frågor som gäller kundservice eller våra tjänster. Om du vill kan vi skicka dig individuellt anpassade rekommendationer om nytt innehåll. Du kan själv hantera kundkommunikationen via din profil på Yle-kontot.

Vi berättar också om vår verksamhet i nyhetsbrev. Du kan prenumerera på de nyhetsbrev som intresserar dig, och avbryta prenumerationen antingen genom att klicka på länken i nyhetsbrevet eller via meddelandeinställningarna för Yle-kontot.

På vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

Yle behandlar personuppgifter endast på rättslig grund vilken beror på behandlingens art och syfte.

Behandlingen kan grunda sig på avtal mellan användaren och Yle. När du skapar ett Yle-konto, behandlar vi dina användaruppgifter för att kunna leverera tjänsten.

I vissa fall kan behandlingen grunda sig på användarens samtycke. I en del tjänster behandlar vi dina personuppgifter när du har gett ditt samtycke till behandlingen. Sådana fall är bland annat då du deltar i en tittartävling, prenumererar på aviseringar eller tillåter behandling av positionsdata för mobila plattformar. Behandling av uppgifter utifrån samtycke är alltid frivillig och du kan när som helst återkalla samtycket.

Dessutom är det möjligt att vi behandlar personuppgifter för att uppfylla Yles berättigade intresse, det vill säga ett motiverat behov.

Sådan behandling kan bestå av att inhämta uppgifter för att

 • utveckla tjänster och utbud
 • använda innehåll för statistik och analyser
 • personanpassa tjänster
 • utveckla tekniken i tjänster och säkerställa tjänsternas funktion
 • säkerställa säkerheten för Yle och dess kunder, förebygga missbruk av tjänsterna och skydda Yles egendom
 • kontrollera efterlevnaden av de krav som ställs i upphovslagstiftningen
 • sköta kundkommunikation, hantera kundrespons och förvalta kundrelationer.

Då vi behandlar personuppgifter utifrån berättigat intresse ser vi noga till att behandlingen är nödvändig och står i rätt proportion till intresset.

Yles arkiverade innehåll och informationen kopplad till upphovspersonerna behandlas i arkiveringssyfte i enlighet med allmänintresset. Läs mer om Yles arkivverksamhet här.

Lämnar vi ut personuppgifter till tredje part?

Vi lämnar ut uppgifter till utomstående endast i följande fall:

 • Vi kan med ditt samtycke lämna ut personuppgifter till Yles samarbetspartner i samband med användning av tjänster. Dina personuppgifter kan lämnas ut med ditt uttryckliga samtycke exempelvis i anslutning till en tjänst som tillhandahålls av en från Yle fristående extern part. En sådan tjänst är till exempel Helsingfors stads Varaamo som du kan använda med ditt Yle-konto.
 • Vi kan lämna ut personuppgifter för forskning. I vissa situationer kan vi lämna uppgifter för vetenskaplig eller annan forskning, förutsatt att uppgifterna först har konverterats till en sådan form att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer.
 • Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter endast utifrån tvingande lagstiftning. Vi lämnar ut personuppgifter på krav som ställs av en behörig myndighet eller under förutsättningar som bygger på lag.

Vem behandlar personuppgifterna?

Personuppgifter behandlas på Yle endast av medarbetare som på grund av sina arbetsuppgifter behöver behandla dem.

Underleverantörer

Yle kan anlita underleverantörer och tjänsteleverantörer vid tekniskt underhåll av sina tjänster, kundservice, administration och analys av användaruppgifter, undersökningar, kundkommunikation och genomförande av kampanjer. Yles underleverantörer och tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter endast i den omfattning som de deltar i tillhandahållandet av Yles tjänster och genomförandet av de syften som beskrivs i denna integritetsdeklaration.

Tjänsteleverantörerna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetsdeklaration samt i de syften som Yle har fastställt i integritetsdeklarationerna för enskilda tjänster. Yle förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och vidta tillräckliga åtgärder för att trygga säkerheten för personuppgifterna.

Yles appar på tredje parts plattformar

Personuppgifter kan behandlas i Yles appar. Yles tjänster kan tillhandahållas på olika enhetsplattformar och de kan innehålla länkar eller ge åtkomst till andra aktörers webbplatser eller tjänster. Yles tjänster kan användas till exempel med smart-tv, på mobila plattformar eller med appar av externa parter som är fristående från Yle och som har egna dataskyddspolicyer och användningsvillkor. På appar som laddas ned i appbutiker, såsom Apple App Store, Google Play eller Microsoft Store, tillämpas den aktuella tjänsteleverantörens användningsvillkor. Vi rekommenderar att du noga läser igenom sådana från Yle fristående externa parters dataskyddspolicyer och användningsvillkor. Yle ansvarar inte för dessa externa parters dataskyddspolicyer och användningsvillkor.

Behandlas uppgifter utanför EU och EES?

Yle tillhandahåller tjänsterna och behandlar personuppgifterna genom att företrädesvis anlita aktörer och tjänster som finns inom EU eller EES. Det är möjligt att vi i vissa fall anlitar aktörer, tjänster och servrar i andra länder för att leverera tjänster. Det kan innebära att dina personuppgifter lämnas ut till länder utanför EU eller EES, där bestämmelserna om behandling av personuppgifter skiljer sig från kraven i finsk lag. Vi genomför sådana överföringar på lagenligt sätt, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om, och säkerställer ett fullgott integritetsskydd. Vi ser till att personuppgifterna behandlas enligt denna integritetsdeklaration oavsett var behandlingen sker.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi är speciellt noga med dataskyddet och informationssäkerheten när vi planerar, tillhandahåller och underhåller våra tjänster. Vi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsmetoder för att skydda dina personuppgifter. Vi har utsett personer med särskilt ansvar för dataskyddet och informationssäkerheten. Vi begränsar åtkomsten till system och databaser som innehåller personuppgifter och de får endast användas av utvalda personer som behöver och är behöriga att behandla personuppgifter i sitt arbete.

Vi genomför dataskyddet och informationssäkerheten bland annat genom förebyggande riskhantering och genom att beakta dataskyddet och informationssäkerheten vid planering, utbilda våra medarbetare och regelbundet se över kravefterlevnaden i våra tjänster.

Vi pseudonymiserar alltid uppgifterna då det är möjligt. Observerade och härledda uppgifter om användningen av tjänster sparas i ett format där det inte går att identifiera enskilda användare.

Du kan själv administrera dina personuppgifter, val och samtycken för Yle-kontot. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar att uppgifterna är aktuella.

På vilket sätt använder vi cookies?

Yle använder kakor (cookies), webbfyrar (web beacons) och andra motsvarande metoder för att tillhandahålla och utveckla sina webbplatser och tjänster samt personanpassa innehåll. Våra webbsidor kan också innehålla från Yle fristående externa parters komponenter exempelvis i anslutning till olika webbgemenskaper.

Vår cookiepolicy beskriver närmare hur vi använder kakor och hur du kan begränsa användningen av dem.

Hur lång tid sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att verkställa de syften som fastställs i denna dataskyddsdeklaration. Hur länge personuppgifterna lagras beror på tjänsten och uppgifternas art. Vi raderar uppgifterna efter lagringstidens slut eller anonymiserar dem så att det inte går att identifiera enskilda personer.

Vi gör vårt bästa för att inte spara föråldrade eller onödiga uppgifter. Vi ser regelbundet över lagringstiderna.

Du kan när du vill ta bort ditt Yle-konto. I så fall raderar vi de personuppgifter som är kopplade till kontot inom 72 timmar.

Observera att en del av Yles tjänster kan innehålla offentliga kommentarer eller diskussionsforum. Det är möjligt att din signatur och innehållet som du skapat förblir synliga efter att du har tagit bort ditt Yle-konto.

Hur utövar du dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen?

De som använder Yles tjänster har rätt

 • till insyn i uppgifter om sig själv. Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas och i så fall kontrollera de uppgifter som gäller dig.
 • att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
 • att begära att föråldrade eller på annat sätt obefogade uppgifter raderas.
 • att i vissa fall kräva att behandlingen begränsas.
 • att motsätta dig behandling av uppgifter utifrån berättigat eller allmänt intresse.
 • att begära överföring av dina uppgifter då behandlingen utgår från avtal eller samtycke.
 • att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.
 • att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten.

Du kan utöva din rätt genom att skicka oss en begäran via Yles webbsidor om dataskydd https://svenska.yle.fi/dataskydd.

I en del av våra tjänster kan du återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter via inställningarna i enheten, tjänsten eller appen.

Hantera dina uppgifter i Yle-kontot genom att logga in på din profil. Genom meddelandeinställningarna kan du påverka vilken kundkommunikation du önskar få från Yle. Du kan också avsluta kundbrevet för Yle-kontot samt nyhetsbreven. Observera att vi ändå kan fortsätta att skicka dig nödvändiga meddelanden om våra tjänster, till exempel om egenskaper, ändringar eller fel eller störningar i tjänster.

Ändringar i integritetsdeklarationen

Vi arbetar hela tiden för att utveckla våra tjänster och uppdaterar integritetsdeklarationen efter behov. Ändringar kan också bero på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du då och då läser integritetsdeklarationen för att hålla dig à jour med eventuella ändringar i den.

Denna integritetsdeklaration uppdaterades 15.2.2019.

Ta del av Yles tidigare deklaration här.

Vem är personuppgiftsansvarig och vem kan du kontakta?

Personuppgiftsansvarig är Rundradion Ab, Nyhetsgatan 5, 00024 Rundradion.

Om du har frågor om integritetsskyddet kan du gärna kontakta oss per e-post på tietosuoja@yle.fi.