SV – Biologi

24.9.2020

Provet består av 11 uppgifter av vilka sju ska besvaras. Uppgifterna är indelade i tre delar. Del I omfattar en 20-poängsuppgift som är obligatorisk för alla. Del II omfattar sju 15-poängsuppgifter av vilka fyra ska besvaras. Del III omfattar tre 20-poängsuppgifter av vilka två ska besvaras. Det maximala antalet poäng i provet är 120. Om du vill kan du skapa figurer, diagram eller tabeller som stöd för svaret och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.

Del I: 20-poängsuppgift

Besvara uppgift 1.

1. Flervalsuppgift 20 p.

Rätt svar 2 p., fel svar 0 p., inget svar 0 p.

1.1. På dagen 2 p.

 

1.2. Mossor tar främst upp vatten med 2 p.

 

1.3. Då en röd blodkropp läggs i 0,9-procentig saltlösning (fysiologisk saltlösning) 2 p.

 

1.4. Glukos kommer in i en djurcell 2 p.

 

1.5. Vilket av följande påståenden gällande cellandningen är felaktigt? 2 p.

 

1.6. Transport-RNA som deltar i proteinsyntesen 2 p.

 

1.7. Vid en punktmutation 2 p.

 

1.8. I en familj är båda föräldrarna friska bärare av en autosomalt och recessivt nedärvd sjukdom. Enligt principerna för nedärvning är barnen 2 p.

 

1.9. Ett hanbi, det vill säga en drönare, har en dominant allel som nedärvs autosomalt och som orsakar en viss sjukdom. Drönarna är alltid haploida. Bidrottningen har inte ifrågavarande sjukdomsallel. Den lägger tusen ägg som befruktats av spermier från denna drönare. Hur stor andel av de arbetarbin som föds insjuknar? 2 p.

 

1.10. Röd-grön färgblindhet orsakas av en recessiv allel i människans X-kromosom. Vilket av följande påståenden är riktigt? 2 p.

 

Del II: 15-poängsuppgifter

Besvara fyra uppgifter.

2. Arter av organismer och celltyper 15 p.

2.1. Namnge arterna som organismerna 1­–5 i material 2. A representerar. 5 p.

 

2.2. I material 2. B visas olika celler (A–E). Kombinera var och en av bilderna av celler med en av organismarterna (1–5) i material 2. A. Du kan kombinera var och en av arterna bara en gång. Motivera ditt svar. 10 p.

 

3. Livet erövrar landmiljön 15 p.

Flercelliga organismer utvecklades ursprungligen i en vattenmiljö. Några utvecklingslinjer anpassade sig under tidens gång till att leva på torra land.

3.1. Vilka var de första grupperna av flercelliga organismer som anpassade sig till ett liv på land? 4 p.

 

3.2. Förklara vilka egenskaper hos organismerna som möjliggjorde anpassningen till landmiljön. 7 p.

 

3.3. Diskutera vilka fördelar organismerna fick genom att övergå till ett liv på land. 4 p.

 

4. Beståndsdelarna i en trädstam 15 p.

Torrvikten hos en trädstam, till exempel en björk, utgörs till största del av kolhydrater (föreningar som innehåller kol, väte och syre), till exempel cellulosa, hemicellulosa och lignin.

4.1. Förklara och motivera varifrån trädet har fått energiinnehållet i kolhydraterna. Förklara också var de kol-, väte- och syreatomer som ingår i kolhydraterna kommer ifrån. 12 p.

 

4.2. Diskutera vilken betydelse cellulosan i stammen har för trädet. 3 p.

 

5. Naturskyddsområden 15 p.

5.1. I Finland bildar 40 nationalparker och 19 naturreservat stommen i nätverket av naturskyddsområden. Förklara kort hur nationalparker och naturreservat skiljer sig från varandra. 5 p.

 

5.2. I material 5. A visas tre nationalparker. Jämför dem med tanke på utrotningshotade arters populationsekologi. 10 p.

 

6. Cellbiologi 15 p.

6.1. Materialet 6. A visar en viss händelse som hör till cellernas livscykel. Bilderna 1–4 av olika skeden i händelsen finns i slumpmässig ordning i material 6. A. Namnge vilken händelse det är frågan om. I vilken nummerordning inträffar skedena i händelsen? Skedena behöver inte namnges eller förklaras. 4 p.

 

6.2. Förklara vad som händer i det skede som visas på bild 6. B. Namnge skedet och strukturerna 1–3 på bilden i ditt svar. 6 p.

 

6.3. Förklara vad som sker med cellen efter skedena som visas i material 6. A. 5 p.

 

7. Pollen och allergi 15 p.

Pollenkorn av björk
Video 7. A visar hur björkpollen sprids.

7.1. Förklara vad pollen är och i vilken del av växten det bildas. 3 p.

 

7.2. Förklara hur björkens pollen sprids. Vilken betydelse har spridningen av pollen för björkens fortplantning? 4 p.

 

7.3. Pollen orsakar allergiska reaktioner hos vissa människor. Förklara hur en allergisk reaktion uppkommer. 6 p.

 

7.4. Förklara varför användning av antihistaminer lindrar allergisymptom. 2 p.

 

8. Vattnet i människokroppen 15 p.

En människa bör dricka cirka två liter vatten per dygn och ännu mera om hen befinner sig i ett varmt klimat.

8.1. Till vad behöver människokroppen vatten? 3 p.

 

8.2. Förklara vad regleringen av vattenbalansen i människokroppen bygger på. 6 p.

 

8.3. Förklara på vilka sätt överflödigt vatten avlägsnas ur kroppen. 6 p.

 

Del III: 20-poängsuppgifter

Besvara två uppgifter.

9. Naturens mångfald 20 p.

Våren 2019 publicerades den internationella naturpanelen IPBES rapport om minskningen av naturens mångfald. På global nivå hotas sammanlagt ungefär en miljon djur- och växtarter av utrotning. Av de över 22 000 arterna av organismer i Finland har 11,9 % bedömts vara hotade.

9.1. Namnge den biologiska mångfaldens olika nivåer och förklara vad som menas med dem. 6 p.

 

9.2. I material 9. A visas fördelningen av utrotningshotade arter mellan olika livsmiljöer i Finland. Diskutera vilka faktorer som minskar mångfalden i skogar och i åtminstone en annan av de livsmiljöer som visas i material 9. A. 8 p.

 

9.3. Utvärdera vilka problem som uppstår för livsmedelsproduktionen och människans hälsa när naturens mångfald minskar på jorden. 6 p.

 

10. Hörselsinnet 20 p.

10.1. I video 10. A presenteras örats funktion. Redogör för vad som sker i skedena A–D som märkts ut i videon. 10 p.

 

10.2. Diskutera åtminstone tre faktorer som inverkar hörselnedsättande. 10 p.

 

11. Tillämpningar inom bioteknologin 20 p.

Bioteknologin är en vetenskapsgren som utvecklas snabbt. Dess tillämpningar inom olika områden är viktiga till exempel för livsmedelsproduktion, hälsovård, avfallshantering och utveckling av nya produkter.

Utvärdera med hjälp av exempel hur människan använder bioteknologi inom följande områden.

11.1. Livsmedelsindustrin 8 p.

 

11.2. Skogsindustrin 6 p.

 

11.3. Rening av avloppsvatten 6 p.

 

Källor

  1. Källa: www.sciencephoto.com/media/135900/view/silver-birch-pollen-sem. Hämtad: 2.9.2019.

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.