SV – Filosofi

24.9.2020

Provet omfattar två delar. Del I består av sex uppgifter värda 20 poäng var och del II av tre uppgifter värda 30 poäng var. Du får besvara högst fem uppgifter. Av dessa uppgifter får högst två komma från del II. Det maximala antalet poäng i provet är 120. För att nå detta poängantal måste du besvara tre uppgifter i del I och två uppgifter i del II. Om du vill kan du göra figurer, diagram eller tabeller som stöd för ditt svar och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.

Del I: 20-poängsuppgifter

Besvara 3–5 uppgifter.

1. Filosofiska principer 20 p.

1.1. Handla enbart enligt sådana principer som du kan vilja att blir allmän moralisk lag. Förklara vad principen innebär och ge ett exempel. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

1.2. Lika ska behandlas lika, olika ska behandlas olika. Förklara vad principen innebär och ge ett exempel. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

1.3. Det är inte möjligt att ett påstående och dess negation är sanna eller falska samtidigt. Förklara vad principen innebär och ge ett exempel. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

1.4. Om en person vet att p så är p sant (p = påstående). Förklara vad principen innebär och ge ett exempel. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

1.5. Moraliska värden har företräde framom andra värden. Förklara vad principen innebär och ge ett exempel. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

2. John Rawls om rättvisa 20 p.

Samhällsfilosofen John Rawls (1921–2002) ansåg att man kan bygga ett rättvist samhälle på två grundläggande principer. Enligt den första principen bör varje medborgare ha lika friheter. Den andra principen gäller jämlikhet i fråga om möjligheter. Ojämlikhet mellan individer ska tillåtas bara då det är till fördel för de individer vars ställning är svagast.

Diskutera hur Rawls två principer kan rättfärdigas och hurdant ett samhälle byggt på dem skulle vara.

 

3. Slutledning om njutning 20 p.

Nedan presenteras en slutledning som består av tre påståenden:
Målet för människans liv är njutning.
Jag kan inte uppnå njutning utan att följa mitt förstånd.
Jag följer mitt förstånd.

3.1. Förklara slutledningens struktur och ge ett exempel på en slutledning av samma typ. 10 p.

 

3.2. Utvärdera innehållet i påståendet ”Målet för människans liv är njutning”. 10 p.

 

4. Självstyrande bilar och moraliskt beslutsfattande 20 p.

Det amerikanska universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) publicerade 2018 en världsomfattande undersökning med statistiska data om människors moraliska val, som grund för den samhälleliga diskussionen om programmeringen av självstyrande bilar (ett sk. moralmaskinexperiment). I undersökningen ingick ett test som vem som helst kunde göra på MIT:s webbplats. De som gjorde testet skulle göra val i diverse farliga situationer där det bara fanns dåliga alternativ att välja mellan.

4.1. Förklara varför diagrammet 4. A som beskriver människors val inte kan ange hur självstyrande bilar borde programmeras. 10 p.

 

4.2. Diskutera om någon moralteori kan ge en princip enligt vilken självstyrande bilar borde programmeras. Utnyttja bildparen i material 4. B i ditt svar. 10 p.

 

5. Klimatförändringen och globalt ansvar 20 p.

I kampen mot klimatförändringen vädjar man ofta till individers val och vanor. Klimatförändringen är emellertid ett globalt problem och för att lösa det krävs insatser inte bara av individer utan också av samhällen och det internationella samfundet. Under de senaste åren har skolelever inspirerade av Greta Thunberg börjat kräva klimathandlingar av de politiska beslutsfattarna.
Diskutera på vilka grunder ansvaret för kampen mot klimatförändringen borde fördelas mellan individen, samhället och det globala samfundet. Utnyttja videon 5. A i ditt svar.
 

6. En persons identitet 20 p.

I Robert Louis Stevensons roman Dr Jekyll och Mr Hyde (1886) uppfinner läkaren Henry Jekyll en dryck som förändrar hans mentala och fysiska egenskaper. Efter att ha druckit av drycken blir Jekyll yngre och mindre till växten, och hans kroppsbyggnad och anletsdrag förändras. Hans beteende och tänkande förändras också. Den vanligen hövliga Jekylls dåliga sidor tar överhanden och han blir slav under sina primitiva drifter. Efter att ha genomgått förändringen använder doktorn till och med ett annat namn för sig själv, Edward Hyde.

Diskutera huruvida doktor Henry Jekyll och herr Edward Hyde fortfarande är samma person.

 

Del II: 30-poängsuppgifter

Besvara 0–2 uppgifter.

7. Mika Waltaris Turms den odödlige och kunskapens karaktär 30 p.

I Mika Waltaris roman Turms den odödlige (1955) som utspelar sig under antiken dryftar titelpersonen kunskapens karaktär.

7.1. Tolka hurdan den uppfattning om kunskap som Turms betraktelse förmedlar är (material 7. A). 15 p.

 

7.2. Utvärdera om motiveringarna som Turms lägger fram (material 7. A) är tillräckliga för att bestrida sinnesförnimmelser som en källa till kunskap. 15 p.

 

8. Simone de Beauvoir om att vara kvinna 30 p.

I sin bok Det andra könet (1949) analyserar den franska filosofen Simone de Beauvoir (1908–1986) vad det innebär att vara kvinna och kvinnans ställning i förhållande till mannen.

8.1. Analysera vad de Beauvoir menar med påståendet att kvinnan är den Andra (material 8. A). 15 p.

 

8.2. Diskutera hur aktuell de Beauvoirs beskrivning av vad det innebär att vara kvinna är (material 8. A). 15 p.

 

9. Fysikalism 30 p.

Den australiska filosofen Frank Jackson (f. 1943) har lagt fram ett tankeexperiment mot fysikalismen. Med fysikalism avser Jackson ståndpunkten att allt som existerar i sista hand är fysikaliskt och därför kan undersökas med fysikens och de övriga naturvetenskapernas metoder.

9.1. Analysera hur Jacksons tankeexperiment kritiserar fysikalismen (material 9. A). 10 p.

 

9.2. Diskutera på vilka grunder fysikalismen kan försvaras. 20 p.

 

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.