SV – Psykologi

29.9.2020

Provet består av nio uppgifter, varav fem besvaras. Uppgifterna är indelade i tre delar. För varje uppgift i del I kan man få högst 20 poäng, för varje uppgift i del II högst 20 poäng och för varje uppgift i del III högst 30 poäng. Det maximala antalet poäng i provet är 120. Du ska besvara minst en uppgift men högst två uppgifter ur varje del. Om du vill kan du göra figurer, diagram eller tabeller som stöd för ditt svar och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning. Obs! Vid uppgift 1 finns separata anvisningar för hur man låter bli att svara.

Del I: 20-poängsuppgifter

Besvara 1–2 uppgifter.

1. Flervalsuppgift om att studera 20 p.

Välj vilken typ av motivation eller tolkningsstil som uttalanden 1.1.–1.10. bäst beskriver. Det finns ett rätt svar för varje deluppgift. Rätt svar 2 p., felaktigt svar −1 p., inget svar 0 p.

Uppgiften är inte obligatorisk och den kan lämnas obesvarad. Ifall du har börjat svara på uppgiften men ändå inte vill få uppgiften bedömd ska du för varje yttrande ange alternativet ”Jag svarar inte”.

1.1. ”Jag studerar matematik eftersom det ger de bästa poängen i urvalet på basis av betyg.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.2. ”Andra bara kan genast och det måste vara något fel på mig när jag inte lyckas lära mig.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.3. ”Jag studerar psykologi eftersom det är så intressant.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.4. ”Jag klarar mig bra i skolan.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.5. ”Det här blir ingenting. Jag känner mig rädd.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.6. ”Ett ganska lätt prov. Åtminstone om man har gjort kursuppgifterna.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.7. ”Uppgifterna var så tråkiga. Det var mycket roligare att titta på fotboll.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.8. ”Jag läser psykologi i gymnasiet, för det gör mina kompisar också.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.9. ”Jag lyckas aldrig med proven i engelska. Det gjorde inte min mamma heller.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

1.10. ”Jag ska studera ekonomi vid universitetet.” 2 p.

Den här meningen är främst ett uttryck för
 

2. Kopplingen mellan nervsystemet och den psykiska utvecklingen 20 p.

Ge två exempel på hur utvecklingen av det centrala nervsystemet är kopplat till individens utveckling. Svarets maximilängd är 2 000 tecken.
 

3. Jämförelse mellan tänkandet hos barn 20 p.

I materialet ingår två videofilmer, 3. A och 3. B. Barnen i videofilmerna är i olika åldrar. Jämför tänkandets utveckling hos dessa barn i ljuset av utvecklingspsykologisk kunskap. Svarets maximilängd är 2 000 tecken.
 

Del II: 20-poängsuppgifter

Besvara 1–2 uppgifter.

4. Dold kamera 20 p.

Videofilmen 4. A är ett klipp ur ett avsnitt av ett amerikanskt program med dold kamera från 1962. Ge en förklaring till det psykologiska fenomen som visas i filmen och vad fenomenet baserar sig på. Gör också en bedömning av vilka positiva och negativa effekter detta fenomen kan få.
 

5. Att besvara frågor om vetenskap 20 p.

Varför är våra tankar osynliga? Den frågan ställde 6-åriga Sona i en spalt för barns frågor om vetenskap i dagstidningen Helsingin Sanomat 15.3.2019. Hur skulle du för en gymnasieelev besvara denna fråga utifrån psykologisk kunskap?
 

6. Påståenden om psykisk hälsa 20 p.

I material 6. A ingår påståenden ur en artikel som handlar om myter med anknytning till psykisk hälsa. Välj två av dessa påståenden. Bedöm sanningshalten i påståendena i förhållande till psykologisk kunskap om psykiska störningar. Det är möjligt att delvis utnyttja identiska kunskaper i bedömningen av de olika påståendena, men låt ändå bli att upprepa helt identiska argument i båda motiveringarna. Försök i stället tillämpa dina kunskaper på ett mångsidigt sätt.
 

Del III: 30-poängsuppgifter

Besvara 1–2 uppgifter.

7. Att växa upp med en smarttelefon 30 p.

Smarttelefonerna är nuförtiden extremt populära apparater i synnerhet bland ungdomar. År 2018 ägde 99 % av de finländska ungdomarna (16–24-åringar) en smarttelefon och 93 % använde dem för sociala medier. (Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2018, Statistikcentralen.)

Smarttelefoner och sociala medier är ändå inget gammalt påfund: den första Apple iPhone-telefonen lanserades 2007 och Instagram öppnades 2010. Därför är de ungdomar som fötts på 2000-talet den första generationen som har vuxit upp i en miljö där smarttelefoner och sociala medier är en del av vardagen.

Diskutera hurdana psykologiska effekter det har haft för de unga som fötts på 2000-talet att de vuxit upp med smarttelefoner och sociala medier.

 

8. Forskningsuppgift om att sova 30 p.

Planera ett experimentellt undersökningsupplägg för att undersöka hur man kunde förbättra sovandet hos människor som sover dåligt eller för lite.

Inled planeringen med att fundera över vilken oberoende variabel som kunde vara meningsfull i din undersökning då den beroende variabeln är sovandet. Du kan precisera och avgränsa problemet som gäller sovandet. Ange dina motiveringar för valet av oberoende variabel. Skriv sedan ner din forskningsfråga i form av en fråga. Formulera en hypotes och motivera den utgående från psykologisk kunskap. Du kan antingen skriva en kort beskrivning av undersökningens förlopp och metoder eller illustrera detta med en bild av vilken de tidigare beskrivna elementen framgår på ett klart sätt. Diskutera uppläggets styrkor och svagheter.

 

9. Klimatångest 30 p.

I materialen 9. A och 9. B presenteras grundfakta om klimatångest och Greta Thunberg, världens kanske mest kända klimataktivist. Diskutera fenomenet klimatångest och dess betydelse för de ungas psykiska utveckling.
 

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.