SV – Ortodox religion

24.3.2020

Provet omfattar två delar. Del I består av sex uppgifter värda 20 poäng var och del II av tre uppgifter värda 30 poäng var. Du får besvara högst fem uppgifter. Av dessa uppgifter får högst två komma från del II. Det maximala antalet poäng i provet är 120. För att nå detta poängantal måste du besvara tre uppgifter i del I och två uppgifter i del II. Om du vill kan du skapa figurer, diagram eller tabeller som stöd för svaret och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning. Obs! Vid uppgift 1 finns separata anvisningar för hur man låter bli att svara.

Del I: 20-poängsuppgifter

Besvara 3–5 uppgifter.

1. Påståenden om religioner 20 p.

Nedan står 20 påståenden (1.1.–1.20.) grupperade enligt fyra teman. Ange om respektive påstående är rätt eller fel. Uppgiften kan ge högst 20 p.; rätt svar 1 p., fel svar −1 p., inget svar 0 p. Du kan ändra ditt svar efter att du har svarat på ett påstående, men du kan inte längre lämna påståendet helt utan svar. Om du har börjat besvara uppgiften men kommer till att du i alla fall inte vill lämna in den för bedömning ska du välja alternativet ”Jag svarar inte” för alla påståenden.

Religionernas utbredning

1.1. Islam är till anhängarantalet världens näst största religion. 1 p.

 

1.2. Sikhismen är till anhängarantalet en större religion än judendomen. 1 p.

 

1.3. Största delen av buddhisterna bor på Indiska halvön. 1 p.

 

1.4. Hinduismen är till anhängarantalet världens snabbast växande religion. 1 p.

 

1.5. Största delen av världens kristna bor i Europa. 1 p.

 

Den ortodoxa och den kristna kyrkan

1.6. Den ortodoxa kyrkans medlemmar i norra Grekland och på Kreta tillhör samma kyrkliga administration som de ortodoxa i Finland. 1 p.

 

1.7. I Vitryssland, Serbien och Moldavien är majoriteten av befolkningen medlemmar i den ortodoxa kyrkan. 1 p.

 

1.8. Den armeniska och den georgiska ortodoxa kyrkan är orientaliska kyrkor. 1 p.

 

1.9. Den ortodoxa kyrkan i Montenegro är en autonom kyrka. 1 p.

 

1.10. Den polska ortodoxa kyrkan har fått autokefali från Moskva-patriarkatet. 1 p.

 

Religionerna och deras heliga böcker

1.11. Den hebreiska Bibeln kallas Tanach. 1 p.

 

1.12. Den finska Bibeln är en översättning av den hebreiska Bibeln. 1 p.

 

1.13. Talmud är en textsamling som innehåller förklaringar. 1 p.

 

1.14. Jesu moder nämns i Koranen. 1 p.

 

1.15. Man känner till alla Nya testamentets författare. 1 p.

 

Den ortodoxa kyrkan och de övriga religionerna i Finland

1.16. Centraladministrationen för Finlands ortodoxa kyrka finns i Kuopio. 1 p.

 

1.17. Med ekumeni avser man samarbetssträvanden mellan de abrahamitiska religionerna. 1 p.

 

1.18. Johannes av Valamo och Johannes av Sonkajanranta är enligt den ortodoxa kyrkan heliga människor. 1 p.

 

1.19. Det skoltsamiska språket används inte som ett liturgiskt språk. 1 p.

 

1.20. Största delen av de ortodoxa i Finland bor i östra Finland. 1 p.

 

2. Den kyrkliga tideräkningen 20 p.

Definiera den julianska och den gregorianska tideräkningen och redogör för hur de används i de olika ortodoxa kyrkornas verksamhet.
 

3. Den ortodoxa kyrkans läromässiga definitioner 20 p.

3.1. Förklara vad definitionen ”Människan är Guds avbild och likhet” betyder. Maximilängd på svaret är 500 tecken. 5 p.

 

3.2. Förklara vad definitionen ”Jesus var både Gud och människa” betyder. Maximilängd på svaret är 500 tecken. 5 p.

 

3.3. Förklara vad definitionen ”Den ortodoxa trons källor är Bibeln och traditionen” betyder. Maximilängd på svaret är 500 tecken. 5 p.

 

3.4. Förklara vad definitionen ”Människan tillhör både den stridande och den triumferande församlingen” betyder. Maximilängd på svaret är 500 tecken. 5 p.

 

4. Sociala medier och etik 20 p.

Läs textutdraget 4. A och diskutera ur den ortodoxa kyrkans synvinkel vilka etiska principer som måste beaktas när man använder sociala medier.
 

5. Paulus lära 20 p.

Diskutera Paulus tanke om kroppen som den helige Andes tempel med individens fria vilja som utgångspunkt. Utnyttja textutdragen 5. A och 5. B i ditt svar.
 

6. Livet efter döden 20 p.

I religioner och andra livsåskådningar finns olika uppfattningar om vad som händer med människan efter döden. Jämför tre olika uppfattningar.
 

Del II: 30-poängsuppgifter

Besvara 0–2 uppgifter.

7. Änglatro 30 p.

7.1. Redogör för änglarnas roll och betydelse i kristendomen. 10 p.

 

7.2. Utvärdera påståendet att änglaandlighet är modern folktro. Utnyttja textutdraget 7. A i ditt svar. 20 p.

 

8. Finländarnas uppfattningar om helighet 30 p.

8.1. Helighet anses vara ett karaktärsdrag för religionen. Analysera statistiken 8. A som baserar sig på en enkät och diskutera utgående från den vilken bild av helighet enkäten ger. 10 p.

 

8.2. Analysera utgående från statistiken 8. A, 8. B och 8. C hur finländarnas värderingar och religiösa attityder inverkar på vad de håller för heligt. 20 p.

 

9. Inflytelserika personer i det kyrkliga livet 30 p.

Material
  1. Bild: Ikon

9.1. Ikonen 9. A föreställer Basileios den Store, Johannes Chrysostomos och Gregorios Teologen. Vad har dessa tre gemensamt? 10 p.

 

9.2. Välj två av personerna i ikonen 9. A. Redogör för hur de har påverkat den ortodoxa kyrkans andliga tradition. 20 p.

 

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.