SV – Filosofi

15.9.2021

Provet omfattar två delar. Del 1 består av sex uppgifter värda 20 poäng var och del 2 av tre uppgifter värda 30 poäng var. Du får besvara högst fem uppgifter. Av dessa uppgifter får högst två komma från del 2. Det maximala antalet poäng i provet är 120. För att nå detta poängantal måste du besvara tre uppgifter i del 1 och två uppgifter i del 2. Om du vill kan du göra figurer, diagram eller tabeller som stöd för ditt svar och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.

Del 1: 20-poängsuppgifter

Besvara 3–5 uppgifter.

1. Filosofiska påståenden 20 p.

Nedan presenteras tio påståenden (1.1–1.10) från olika delområden inom filosofin. En del av påståendena stämmer, en del stämmer inte. Välj om respektive påstående är rätt eller fel. Rätt svar 2 p., fel svar 0 p., inget svar 0 p. Du kan ändra ditt svar efter att du har svarat på ett påstående, men du kan inte längre lämna påståendet helt utan svar. Om du har börjat besvara uppgiften men kommer fram till att du ändå inte vill lämna in den för bedömning ska du välja alternativet ”Jag svarar inte” för alla påståenden.

1.1 Enligt Kants deontologiska etik kan människan med hjälp av sitt förstånd formulera en allmängiltig morallag. 2 p.

 

1.2 Regelutilitarismen är en lära där en handlings moraliska värde antas bygga på att man ovillkorligen följer givna regler. 2 p.

 

1.3 Ett sätt att berättiga samhällets existens har varit att hänvisa till hypotetiska naturtillstånd. 2 p.

 

1.4 Jämlikhet i fråga om utgångspunkter innebär strävan efter en så jämn fördelning som möjligt av inkomster och viktiga tillgångar i samhället. 2 p.

 

1.5 En empirist kan inte på ett följdriktigt sätt omfatta idealismen. 2 p.

 

1.6 Om den globala skepticismen håller streck finns det ingen kunskap. 2 p.

 

1.7 Om du vet något a posteriori, vet du det utan erfarenhet. 2 p.

 

1.8 Du är metafysisk realist om du anser att det finns något oberoende av dig. 2 p.

 

1.9 Följande slutledning är giltig: Om jag studerar filosofi är jag gymnasieelev. Jag studerar filosofi. Alltså är jag gymnasieelev. 2 p.

 

1.10 Förändring av det vetenskapliga paradigmet innebär att man övergår från pseudovetenskap till vetenskaplig forskning. 2 p.

 

2. Berättigande av att stjäla från de rika 20 p.

Enligt en engelsk folksaga var Robin Hood en laglös som stal från de rika och gav sitt byte åt de fattiga.

Diskutera om Robin Hoods beteende är etiskt berättigat.

 

3. Observationer och kunskap 20 p.

Utvärdera observationernas roll som källa till kunskap. Utnyttja textutdrag 3.A i ditt svar.
 

4. Moraliska förpliktelser 20 p.

Den spanska tv-serien Nya vindar (La otra mirada) utspelar sig på 1920-talet i Sevilla och skildrar livet på en internatskola för flickor. I serien behandlas flera frågor som berör kvinnors rättigheter och ställning i samhället. I videoklipp 4.A beskrivs en rättegång där en av flickskolans elever beskyller sin pojkvän för sexuellt våld.
Diskutera vilka moraliska förpliktelser händelseförloppet som presenteras i videoklipp 4.A är förknippat med.
 

5. Individens frihet i undantagsförhållanden 20 p.

Under COVID-19-pandemin har individens friheter begränsats på olika sätt med hänvisning till de rådande undantagsförhållandena. Flera miljoner människor har dött som en omedelbar följd av pandemin, medan ett mångfalt större antal människor över en längre tid berörts av pandemins indirekta följder, som arbetslöshet och sociala problem förknippade med den.
Diskutera ur ett samhällsfilosofiskt perspektiv om det är berättigat att begränsa individens frihet med hänvisning till undantagsförhållanden. Utnyttja texterna 5.A och 5.B i ditt svar.
 

6. Sanningsteorier 20 p.

Presentera två sanningsteorier och jämför deras styrkor och svagheter.
 

Del 2: 30-poängsuppgifter

Besvara 0–2 uppgifter.

7. Djurens rättigheter 30 p.

Finlands djurrättsjurister rf arbetar för att djurens rättigheter ska inkluderas i grundlagen. Enligt dem kan djurskyddet bäst tryggas genom att man erkänner djurens grundläggande rättigheter. De kräver däremot inte att djuren ska få mänskliga rättigheter utan djurrättigheter.

7.1 Analysera de filosofiska motiveringarna för djurens rättigheter som framläggs i textutdrag 7.A. 10 p.

 

7.2 Beskriv rättigheters natur på ett allmänt plan och diskutera utifrån det om djuren kan ha rättigheter. 20 p.

 

8. Propaganda, makt och demokrati 30 p.

Under 1900-talet trängde propagandan nära inpå varje medborgares liv, också i de demokratiska samhällena.

8.1 Definiera begreppet propaganda. Utnyttja textutdrag 8.A i ditt svar. 10 p.

 

8.2 Bedöm om propaganda är en berättigad form av maktutövning i ett demokratiskt samhälle. Utnyttja definitionen du gav i delfråga 8.1 och videoklippet 8.B i ditt svar. 20 p.

 

9. Känslan av hunger och ett lågt blodsocker 30 p.

Ibland förefaller olika beskrivningar av verkligheten hänvisa till samma sak. Uttrycken ”Stjärnan som syns på morgonhimlen” och ”Stjärnan som syns på kvällshimlen” hänvisar exempelvis båda till planeten Venus. Det är däremot inte alltid klart om det handlar om samma sak eller olika saker.

9.1 Förklara hur de två beskrivningarna av en situation i texterna 9.A och 9.B skiljer sig från varandra. 15 p.

 

9.2 Diskutera om beskrivningarna i texterna 9.A och 9.B kan gälla samma sak och om den ena beskrivningen kan ersättas med den andra utan att innebörden förändras. 15 p.

 

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.