Material: SV – Filosofi

15.9.2021

3. Observationer och kunskap

3.A  Textutdrag: John Locke, Om erfarenhet

Låt oss alltså anta att vårt sinne är, som vi uttrycker det, ett oskrivet papper, utan någon skrift, utan idéer. Hur utrustas det? Varifrån kommer all den rikedom som människans flitiga och gränslösa fantasi har tecknat där i nästan oändlig mångfald? Varifrån tar det allt material för förnuft och kunskap? På detta svarar jag med ett ord: erfarenhet; på den bygger all vår kunskap och från den härleder i sista hand kunskapen sig själv. Våra observationer, vare sig de gäller externa förnimbara objekt eller vårt sinnes interna funktioner, är det som tillhandahåller vårt förstånd allt material för tänkande. Dessa två är kunskapens källa, och ur dem föds alla de idéer vi har eller naturligt kan ha.

Källa: John Locke. An Essay Concerning Human Understanding [Essä om det mänskliga förståndet] (1689). Översättning: SEN.

4. Moraliska förpliktelser

4.A  Videoklipp: Nya vindar

Källa: La otra mirada – Nya vindar. Webtjänsten Yle Arenan. https://areena.yle.fi/1-4464758. Publicerad: 6.12.2018. Hämtad: 19.8.2020. Översättning: SEN. Bearbetning: SEN.

5. Individens frihet i undantagsförhållanden

5.A  Text: Statsrådets beslut om undantagsförhållanden

Statsrådets kansli

Konstaterande av undantagsförhållanden

Minister
Sanna Marin

Föredragande 
Timo Lankinen, understatssekreterare

Ärende 
Statsrådet har i samverkan med republikens president vid ett möte mellan ministerutskottet för utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden och republikens president den 13.3.2020 behandlat konstaterandet av att undantagsförhållanden råder. Samverkan har fortsatt sedan dess. I beredskapslagens 3 § 3 punkten definieras som undantagsförhållanden sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner. I paragrafens 5 punkt definieras som undantagsförhållanden en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka. Statsrådets beslut om konstaterande av att undantagsförhållanden råder träder i kraft omedelbart och är i kraft tills vidare, tills det upphävs. Statsrådet bemyndigas att utöva de befogenheter beredskapslagen ger det, i enlighet med vad som separat stadgas i ibruktagningsförordningen.

Förslag
Statsrådet beslutar att undantagsförhållanden enligt 3 § 3 och 5 punkten i beredskapslagen råder i landet.

Beslut
Statsrådet godkände förslaget.

Källa: Statsrådets kansli, Statsrådets beslut VNK/2020/31. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068ec10. Publicerad: 16.3.2020. Hämtad: 18.9.2020. Översättning: SEN. Bearbetning: SEN.

5.B  Text: Paula Vesalas Instagram-uppdatering

Paula Vesala, Vesalaofficial 3.9.2020

Jag har en sorglig nyhet. På grund av de rådande bestämmelserna från myndigheterna har jag inte möjlighet att göra spelningar i höst. Begränsningarna är så stränga att det inte lönar sig för vår grupp att turnera.
💎
Jag är inte någon hälsoexpert, jag vill faktiskt mest av allt att alla ska hållas i skick, och jag kan inget åt situationen. För att man ska hållas frisk krävs det emellertid också att man, i vår bransch sedan i mars i skuggan av massarbetslöshet, till exempel ska kunna betala sin hyra och köpa mat, och att firman inte går i konkurs. I evenemangsbranschen är situationen hemsk särskilt för underleverantörskedjan (ljudåtergivningsföretag, utrustningsuthyrare, frilansar, tekniker, etc.). Själv funderar jag på om begränsningarna av evenemang är rätt dimensionerade, särskilt som branschen i praktiken inte får något stöd alls. Jag vill förmedla hälsningar om situationen i evenemangsbranschen, medan jag sitter här och värmer en tröstebastu. Tiderna blir säkert bättre igen, men om arbetslöshetstragedin på grund av att en av UPM:s fabriker stängs uppmärksammas till och med av statsministern vill jag här presentera några siffror från vår bransch. 🙏 Jag vill uttryckligen berätta om allt detta för branschens alla tusentals arbetstagares del, vars situation jag ser, hör och känner.

⭐ I evenemangsindustrin i Finland verkar ca 3 200 företag.
⭐ Branschen var före coronan värd ca 2,35 miljarder euro.
⭐ Antalet arbetstagare är ca 20 000, tillfälliga arbetstagare upp till 175 000.
⭐ I branschen arbetar fler ensamföretagare än i genomsnitt (jag är också en sådan).
⭐ Verksamhet i vår bransch förbjöds totalt den 13.3.2020, och sedan den 1.6.2020 är den kraftigt begränsad, utan kompensation.
⭐ I och med coronakrisen hotar upp till 1,5 miljarder euro försvinna ur branschens värde i år.
⭐ Det totala antalet permitterade arbetstagare eller ensamföretagare som har blivit utan arbete är upp till 9 000 personer.
⭐ Antalet tillfälliga arbetstagare som inte har sysselsatts under den gångna våren och sommaren är 136 000 personer.
Siffrorna bygger på en branschundersökning utförd av Åbo universitet (2020).

Källa: Paula Vesalas Instagram-konto. https://www.instagram.com/vesalaofficial. Publicerad: 3.9.2020. Hämtad: 18.9.2020. Översättning: SEN.

7. Djurens rättigheter

7.A  Textutdrag: Finlands djurrättsjurister rf:s förslag till djurens grundlagsenliga rättigheter

Finlands grundlag
KAPITEL 2a Djurens grundrättigheter

1 § Djurskydd
2 § Tryggande av djurens grundrättigheter
3 § Vilt levande djurs grundrättigheter
4 § Grundrättigheter för djur som är beroende av människans skötsel
5 § Förbud mot djurförädling

1 § Djurskydd

Kännande djur är individer vars grundrättigheter och behov för välbefinnande människan måste respektera fullt ut. Alla djur antas ha förmågan att känna, om inte annat kan bevisas.

Djurens intresse och individuella behov ska beaktas i all offentlig och privat verksamhet som väsentligt inverkar på djurens levnadsförhållanden och levnadsmöjligheter.

Djur kan vara juridiska parter. Ett djurs talan förs av dess lagliga företrädare. Om företrädande av djur stadgas i detalj i lag.

Ansvaret för djurens grundrättigheter, välbefinnande och skydd tillkommer alla.

MOTIVERINGAR:
1 §
I enlighet med moment 1 är kännande djur individer vars grundrättigheter och behov för välbefinnande människan måste respektera fullt ut. Artikel 13 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt där djuren erkänns som kännande varelser utgör utgångspunkten för detta moment.

Kännande djur är individer som människan måste skydda för deras egen skull. En kännande varelse har ett egenvärde. Med kännande avses förmågan att uppleva positiva och negativa känslor. Med respekt för kännande varelser avses att djurens självförståelse eller kognitiva förmåga, eller brist på sådana förmågor, inte i sig har någon betydelse för djurskyddet. Ett djurs förmågor inverkar emellertid på intensiteten och mångfalden i djurets upplevelser, vilka har betydelse för bedömningen av djurets intressen och vilka måste beaktas enligt bästa förståelse och vetenskapliga kunskap.

Den zoologiska forskningen har visat att förmågan att känna förekommer allmänt bland olika arter i djurriket. Utifrån dagens forskningsresultat kan man emellertid inte exakt avgränsa vilka arter som har förmågan att känna. Särskilt bedömningen av ryggradslösa arters förmåga att känna är förknippad med osäkerhet. Gränsdragningen mellan arter som betraktas som kännande och arter som anses sakna förmågan att känna förändras fortlöpande, i praktiken måste därför försiktighetsprincipen tillämpas till djurets fördel i fråga om en individs förmåga att känna. Alla djur antas ha förmågan att känna om inte annat kan påvisas (försiktighetsprincipen).

Källa: Finlands djurrättsjurister rf. https://www.elaintenvuoro.fi/ehdotuksemme/. Publicerad: 21.5.2020. Hämtad: 16.9.2020. Översättning: SEN. Bearbetning: SEN.

8. Propaganda, makt och demokrati

8.A  Textutdrag: Edward Bernays, Att skapa samtycke

Om vi kan nå masstänkandets mekanismer och motiv, är det inte då möjligt att kontrollera och styra massorna enligt vår egen vilja, utan att de är medvetna om det? Utövningen av propaganda under den senaste tiden har visat att så faktiskt är fallet, åtminstone till en viss gräns och med vissa begränsningar. – –

En intelligent manipulering av massornas ingrodda vanor och åsikter är en väsentlig del av det demokratiska samhället. De människor som manipulerar mekanismerna under samhällets yta är de som i verkligheten regerar vårt land och utgör dess osynliga regering. – – Det är för det mesta människor vi aldrig har hört talas om som styr oss, formar våra sinnen, formar våra böjelser och föder våra idéer. Det är en logisk följd av det sätt som det demokratiska samhället är uppbyggt på. De stora människomassorna måste agera i enlighet med samma principer för att friktionsfritt kunna leva tillsammans i samhället.

Källa: Edward Bernays. The Engineering of Consent. Publicerad: 1928. Översatt till finska av Joonas Pörsti i verket Propagandan lumo (2017). Svensk översättning från finskan: SEN.

8.B  Videoklipp: Oana Godeanu-Kenworthy, Hur Reklamrådet och den federala regeringen påverkade amerikanernas uppfattningar om socialismen

BAKGRUND

Oana Godeanu-Kenworthy är professor vid Miami University i Ohio. Hennes forskning om amerikansk kultur fokuserar på relationerna mellan politiska ideologier och populärkultur. I sin forskning har hon upptäckt att amerikanernas antipatier mot socialism inte nödvändigtvis har uppstått av en slump. Hon har bland annat fäst uppmärksamhet vid hur Reklamrådet och den federala regeringen har påverkat amerikanernas uppfattningar om socialismen.

Reklamrådet och olika stödgrupper bakom amerikanska bolag producerade efter andra världskriget material som i USA användes för att stöda kapitalismen och den fria marknadsekonomin och demonisera deras motsats, socialismen, som ofta förknippades med kommunism. Materialet för uppgiften är ett klipp ur en video de producerade år 1948.

Källa: How the Ad Council and federal government influenced America’s perception of socialism after WWII. The Conversation. Videotjänsten Youtube. https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=G4FmHsniTGg&feature=emb_logo. Publicerad: 27.2.2020. Hämtad: 10.8.2020. Översättning: SEN. Bearbetning: SEN.

9. Känslan av hunger och ett lågt blodsocker

9.A  Text: Känslan av hunger

Jag känner mig svag och orkar inte koncentrera mig på skrivarbetet. Jag är hungrig. Lyckligtvis har jag med mig matsäck till provet, så jag kan stilla min hunger. Det är nog bäst att äta lite.

Källa: SEN.

9.B  Text: Lågt blodsocker

Glukoshalten i examinandens blod är 3,9 mmol/l. Hens metabolism har utsöndrat stresshormonet adrenalin som ger upphov till hjärtklappning, skakande händer och rastlöshet. Examinandens hjärna reagerar på det låga blodsockret och producerar handlingsimpulser att leta efter föda.

Källa: SEN.