SV – Psykologi

15.9.2021

Provet består av nio uppgifter, varav fem besvaras. Uppgifterna är indelade i tre delar. För varje uppgift i del 1 kan man få högst 20 poäng, för varje uppgift i del 2 högst 20 poäng och för varje uppgift i del 3 högst 30 poäng. Det maximala antalet poäng i provet är 120. Du ska besvara minst en uppgift men högst två uppgifter ur varje del. Om du vill kan du göra figurer, diagram eller tabeller som stöd för ditt svar och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning. Obs! I uppgift 1 finns en separat anvisning för hur man låter bli att svara.

Del 1: 20-poängsuppgifter

Besvara 1–2 uppgifter.

1. Flervalsuppgift 20 p.

Välj i varje punkt 1.1–1.10 det alternativ som passar bäst. Rätt svar 2 p., fel svar −1 p, inget svar 0 p.

Uppgiften är inte obligatorisk och den kan lämnas obesvarad. Om du har påbörjat ditt svar men ändå inte vill få uppgiften bedömd ska du markera varje påstående med alternativet ”Jag svarar inte”.

1.1 Instrumentell inlärning är en form av inlärning genom vilken man lär sig 2 p.

 

1.2 Plasticitet 2 p.

 

1.3 Den centrala rollen vid de exekutiva funktionerna spelas av 2 p.

 

1.4 Vaksamhet innebär att 2 p.

 

1.5 Vid djupsömn 2 p.

 

1.6 Med attribution avses 2 p.

 

1.7 Copingmekanismer 2 p.

 

1.8 Kunskapsminnet är en del av 2 p.

 

1.9 I högstadiet utvecklas den ungas tänkande och hen lär sig deduktiv slutledning, dvs. hen kan 2 p.

 

1.10 En panikstörning är en 2 p.

 

2. Att definiera begrepp 20 p.

Definiera begreppsparen 2.1–2.4 som anknyter till psykologisk forskning. Maximilängd för varje svar är 600 tecken.

2.1 Sampel (stickprov) och population 5 p.

 

2.2 Kvantitativ undersökning och kvalitativ undersökning 5 p.

 

2.3 Tvärsnittsstudie och longitudinell studie 5 p.

 

2.4 Reliabilitet och validitet 5 p.

 

3. Att spela Alias 20 p.

Förklara hur barnet får stöd för sin språkutveckling genom att spela Alias (material 3.A). Maximilängd på svaret är 2 000 tecken.
 

Del 2: 20-poängsuppgifter

Besvara 1–2 uppgifter.

4. Effekt av robotar 20 p.

I en undersökning som genomfördes i Storbritannien studerade man hur människoliknande robotar inverkar på individens beslutsfattande i en gruppsituation. I studien undersökte man vuxna (n = 40) och 7–9-åriga barn (n = 43) var för sig. I undersökningen användes robotar som blinkade med ögonen och tittade på varandra innan de gav sitt eget svar. Varje robot hade en egen personlig röst. Deltagarna i undersökningen skulle bedöma vilken av de tre linjerna på bildens högra sida som är lika lång som linjen på den vänstra sidan (material 4.A bilderna 1 och 2D).

Hälften av deltagarna jämförde streckens längd för sig själva och den andra hälften i en situation där det ingick tre robotar som betedde sig på ett människoliknande sätt (material 4.A bilderna 1 samt 2A, 2B och 2C). Försöksledaren var med i båda situationerna och gjorde minnesanteckningar av de muntliga svaren (material 4.A bilderna 1, 2B och 2C). I situationerna där robotar ingick bad försöksledaren om svaret först av robotarna och först efter det av den som undersöktes. Alla robotar svarade alltid sinsemellan fel på samma sätt.

Resultaten visade att de vuxna inte ändrade sin egen åsikt i enlighet med den åsikt som roboten uttryckte. Situationen där den vuxna fick svara ensam skilde sig alltså inte från situationen där hen svarade efter robotarnas felaktiga svar. Däremot inverkade robotarnas svar på svaren som barnen gav. Barnen svarade oftare fel i en situation, där robotarna först hade svarat sinsemellan lika men gett felaktiga svar, än i en situation där barnen fick svara på frågan var för sig.

Beskriv det psykologiska fenomenet i undersökningen och förklara varför effekten av robotarna var olika på barnens svar och på de vuxnas svar.

 

5. Uppmärksamheten vid cykling 20 p.

Redogör för vad som avses med uppmärksamhet och hurdana uppmärksamhetsfenomen som är förknippade med att åka cykel.
 

6. Annan könstillhörighet 20 p.

Gör en utvärdering av interaktionen mellan kulturella och psykologiska faktorer i utvecklingen av en persons könsidentitet (material 6.A). Utnyttja videomaterialet 6.B i ditt svar.
 

Del 3: 30-poängsuppgifter

Besvara 1–2 uppgifter.

7. Rekommendationer för stresshantering 30 p.

En stressituation uppstår när en människa ställs inför så många utmaningar och krav att de resurser hen har till förfogande för sin anpassning ansträngs eller inte räcker till. Många människor lider av utdragen stress som kan lindras med hjälp av olika rekommendationer för självhjälp (se material 7.A).

Rekommendationerna i material 7.A handlar om att lindra effekten av stress. Utvärdera vad den lindrande effekten enligt psykologisk kunskap baserar sig på och bedöm också hur väl rekommendationerna fungerar när det gäller att hantera utdragen stress.

 

8. Narcissismens neuropsykologi 30 p.

Den narcissistiska personlighetsstörningen är kopplad till en varaktig upplevelse av ens egen allsmäktighet, behov av andras beundran och oförmåga att känna empati. På basis av de hjärnavbildningsundersökningar som utförts under senaste tid verkar det som om de hjärnområden som är kopplade till empati och självkänsla skulle ha en svagare funktion hos narcissister än hos andra. Diskutera utifrån psykologisk kunskap de biologiska faktorer som är kopplade till narcissism. För ditt svar kan du utnyttja materialen 8.A och 8.B.
 

9. Gymnasiets mål för mångsidig kompetens 30 p.

I gymnasiets nya läroplan (GLP 2021) har samtliga läroämnens gemensamma mål för mångsidig kompetens indelats i sex delområden, och ett av dem är kompetens för välbefinnande. Det innebär bl.a. att vara seg och uthållig i en värld av förändring och oväntade händelser. Hur kan gymnasiestudierna utveckla målinriktad uthållighet? Motivera ditt svar med dina kunskaper i psykologi.
 

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.