SV – Filosofi

25.3.2021

Provet omfattar två delar. Del 1 består av sex uppgifter värda 20 poäng var och del 2 av tre uppgifter värda 30 poäng var. Du får besvara högst fem uppgifter. Av dessa uppgifter får högst två komma från del 2. Det maximala antalet poäng i provet är 120. För att nå detta poängantal måste du besvara tre uppgifter i del 1 och två uppgifter i del 2. Om du vill kan du göra figurer, diagram eller tabeller som stöd för ditt svar och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning. Obs! Vid uppgift 1 finns separata anvisningar för hur man låter bli att svara.

Del 1: 20-poängsuppgifter

Besvara 3–5 uppgifter.

1. Typer av slutledningar 20 p.

Syftet med en slutledning är att övertyga en person som accepterar slutledningens premisser om att slutledningens slutsats är sann. I vissa fall används slutledningar för att förklara agerande. Olika typer av slutledningar har klassificerats och namngetts utifrån deras struktur.

I deluppgifterna 1.1–1.5 ska du kombinera slutledningarna med rätt benämning. Varje benämning passar in på bara en slutledning. (Rätt svar 1 p., fel svar 0 p., inget svar 0 p.)

Efter att du har svarat på en deluppgift kan du byta svarsalternativ, men du kan inte längre lämna uppgiften helt utan svar. Om du har börjat svara på uppgiften men kommer till att du inte vill lämna in den för bedömning ska du markera alternativet ”Jag svarar inte” för varje deluppgift. Lämna inte heller några anteckningar i svarsfälten för deluppgifterna 1.6–1.10, om du inte vill lämna in uppgiften för bedömning.

1.1 Om Murre är en fisk kan den andas under vatten. Murre kan inte andas under vatten, alltså är den inte en fisk. 1 p.

Vilken typ av slutledning är det fråga om?

 

1.2 I rummets hörn finns en säck som endast innehåller vita bönor. Om man tar bönor ur säcken så är de vita. På bordet finns en hög vita bönor. Alltså har de tagits ur säcken i rummet. 1 p.

Vilken typ av slutledning är det fråga om?

 

1.3 Ville vill tala med sin kompis Peter. Ville tror att Peter promenerar i parken, för det brukar han göra. Därför går Ville till parken. 1 p.

Vilken typ av slutledning är det fråga om?

 

1.4 Om jag inte söker sommarjobb får jag inget sommarjobb. Om jag inte får sommarjobb får jag ingen lön på sommaren. Alltså, om jag inte söker sommarjobb får jag ingen lön på sommaren. 1 p.

Vilken typ av slutledning är det fråga om?

 

1.5 Varje fredag befinner sig Lisa på busstationen med ryggsäck på ryggen och klädd i vildmarkskläder. Hon har vandring som hobby. Också Mia är på busstationen i likadan utrustning varje fredag. Därför har också Mia vandring som hobby. 1 p.

Vilken typ av slutledning är det fråga om?

 
I deluppgifterna 1.6–1.10 ska du beskriva strukturen hos slutledningarna. Om du vill kan du åskådliggöra strukturen med ett eget exempel eller genom att ge en förenklad version av slutledningarna, där en del av termerna har ersatts med till exempel satsvariabler (t.ex. A, B). Lämna inga anteckningar i svarsfälten för deluppgifterna 1.6–1.10, om du inte vill lämna in uppgiften för bedömning.

1.6

Om Murre är en fisk kan den andas under vatten. Murre kan inte andas under vatten, alltså är den inte en fisk.

Maximilängd på svaret är 450 tecken. 3 p.

 

1.7

I rummets hörn finns en säck som endast innehåller vita bönor. Om man tar bönor ur säcken så är de vita. På bordet finns en hög vita bönor. Alltså har de tagits ur säcken i rummet.

Maximilängd på svaret är 450 tecken. 3 p.

 

1.8

Ville vill tala med sin kompis Peter. Ville tror att Peter promenerar i parken, för det brukar han göra. Därför går Ville till parken.

Maximilängd på svaret är 450 tecken. 3 p.

 

1.9

Om jag inte söker sommarjobb får jag inget sommarjobb. Om jag inte får sommarjobb får jag ingen lön på sommaren. Alltså, om jag inte söker sommarjobb får jag ingen lön på sommaren.

Maximilängd på svaret är 450 tecken. 3 p.

 

1.10

Varje fredag befinner sig Lisa på busstationen med ryggsäck på ryggen och klädd i vildmarkskläder. Hon har vandring som hobby. Också Mia är på busstationen i likadan utrustning varje fredag. Därför har också Mia vandring som hobby.

Maximilängd på svaret är 450 tecken. 3 p.

 

2. Normativa satser 20 p.

Påståenden förknippade med moral är ofta normativa till sin natur. Alla normativa påståenden är emellertid inte moraliska till sin natur.

2.1 Förklara varför följande påstående är eller inte är moraliskt till sin natur:
Personer som är äldre än 12 år får inte cykla på trottoaren. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

2.2 Förklara varför följande påstående är eller inte är moraliskt till sin natur:
Då de besöker ett tempel ska kvinnor täcka sina axlar och män ska ha långbyxor. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

2.3 Förklara varför följande påstående är eller inte är moraliskt till sin natur:
Det är fel att ljuga för personlig vinning. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

2.4 Förklara varför följande påstående är eller inte är moraliskt till sin natur:
Man borde äta minst ett halvt kilo grönsaker och frukter per dag. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

2.5 Förklara varför följande påstående är eller inte är moraliskt till sin natur:
Man ska inte orsaka levande varelser onödig smärta eller onödigt lidande. Maximilängd för svaret är 600 tecken. 4 p.

 

3. Skepticismen och sinnesförnimmelsernas relativitet 20 p.

Skeptikerna bestrider att sinnesförnimmelser kan ge kunskap om externa objekt, bland annat för att sinnesförnimmelser är relativa. Frågan om sinnesförnimmelsernas relativitet lyftes också fram i sociala medier i en diskussion om färgen på en randig klänning. En del såg klänningens färger som vitt och guld, andra som blått och svart.
Diskutera om sinnesförnimmelsernas relativitet utgör en tillräcklig grund för skeptikerna att förkasta dem som källa till kunskap. Utnyttja fallet med bild 3.A i ditt svar.
 

4. Den ultimata utilitaristen? 20 p.

I filmen Avengers: Infinity War (2018), regisserad av Anthony Russo och Joe Russo, har den fiktiva karaktären Thanos för avsikt att utplåna hälften av invånarna i universum. Hans mål är att erbjuda de överlevande bättre livsmöjligheter.
Utvärdera om Thanos motiveringar för sitt agerande är utilitaristiska. Utnyttja filmklipp 4.A i ditt svar.
 

5. Frihet och jämställdhet mellan könen 20 p.

Jämställdhet mellan könen ses som ett samhälleligt ideal som inte har förverkligats fullt ut ens i de nordiska välfärdssamhällena.

Diskutera vilken sorts frihet jämställdhet mellan könen förutsätter.

 

6. Sanning inom vetenskapen och konsten 20 p.

Definitionen av och kriterierna för sanning hör till de mest centrala forskningsområdena inom filosofin.
Diskutera om sanning kan definieras och identifieras på olika sätt inom konsten och inom olika vetenskapsgrenar. Utnyttja filmklipp 6.A i ditt svar.
 

Del 2: 30-poängsuppgifter

Besvara 0–2 uppgifter.

7. Fri vilja 30 p.

I en artikel i dagstidningen Helsingin Sanomat (material 7.A) presenteras den senaste tidens diskussion om problemet med den fria viljan.

7.1 Förklara med hjälp av ett exempel vad kompatibilism innebär. Utnyttja textutdrag 7.A i ditt svar. 10 p.

 

7.2 Diskutera om moraliskt ansvar förutsätter fri vilja. Utnyttja textutdrag 7.A i ditt svar. 20 p.

 

8. Rättviseprinciper 30 p.

I ett rättvist samhälle borde det finnas rättvisa och entydiga lösningar på tvister mellan individer. Det är emellertid inte självklart att en sådan lösning går att finna om vi erkänner att vi har olika rättviseprinciper.

8.1 Definiera tre olika rättviseprinciper som skulle lösa den tvist som presenteras i text 8.A, var och en på olika sätt. Konstruera principerna kring de ord som är kursiverade i texten och förklara hur principerna kunde tillämpas på fallet i texten. 15 p.

 

8.2 Diskutera om någon enskild princip kunde fungera som universell rättviseteori. 15 p.

 

9. Edmund Husserl och medvetandeupplevelser 30 p.

Fenomenologins grundare Edmund Husserl (1859–1938) gjorde en distinktion mellan filosofin och å ena sidan de empiriska vetenskaperna som forskar i fakta, som psykologin, och å andra sidan de formella vetenskaperna som forskar i väsen, som matematiken och logiken. Enligt honom är filosofins forskningsobjekt de medvetandeupplevelser som utgör grunden för allt vetenskapsidkande. Inom filosofin närmar man sig dem genom så kallad fenomenologisk reduktion där upplevelserna inte granskas som fakta knutna till tid och rum, utan uppmärksamheten riktas på upplevelsernas allmänna strukturella drag, det vill säga deras väsen.

9.1 Beskriv hur Husserl i textutdrag 9.A förstår medvetandeupplevelsernas väsen. 10 p.

 

9.2 Analysera varseblivandet och minnet av ett äpple som medvetandeupplevelser. Tillämpa Husserls fenomenologi (material 9.A). 20 p.

 

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.