SV – Ortodox religion

30.3.2021

Provet omfattar två delar. Del 1 består av sex uppgifter värda 20 poäng var och del 2 av tre uppgifter värda 30 poäng var. Du får besvara högst fem uppgifter. Av dessa uppgifter får högst två komma från del 2. Det maximala antalet poäng i provet är 120. För att nå detta poängantal måste du besvara tre uppgifter i del 1 och två uppgifter i del 2. Om du vill kan du skapa figurer, diagram eller tabeller som stöd för svaret och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning. Obs! Vid uppgift 1 finns separata anvisningar för hur man låter bli att svara.

Del 1: 20-poängsuppgifter

Besvara 3–5 uppgifter.

1. Påståenden om religioner 20 p.

Nedan står 20 påståenden (1.1–1.20) grupperade enligt fem teman. Välj det lämpligaste alternativet i varje moment. Rätt svar 1 p., fel svar –1 p., inget svar 0 p. Du kan ändra ditt svar efter att du har svarat på ett påstående, men du kan inte längre lämna påståendet helt utan svar. Om du har börjat besvara uppgiften men kommer fram till att du ändå inte vill lämna in den för bedömning ska du välja alternativet ”Jag svarar inte” för alla påståenden.

Kyrkohistoria

1.1 De viktigaste läromässiga definitionerna i den ortodoxa kyrkan har utarbetats 1 p.

 

1.2 Till den ortodoxa kyrkans kyrkofäder hör 1 p.

 

1.3 Flest medlemmar har de orientaliska kyrkorna i 1 p.

 

1.4 Ortodox judendom är 1 p.

 

Den ortodoxa kyrkans lära

1.5 Med begreppet ”den andra Eva” åsyftas 1 p.

 

1.6 Änglarna Mikael och Gabriel i ikonostasen är 1 p.

 

1.7 Den ortodoxa kyrkan lär att 1 p.

 

1.8 Korsprocessionen är en symbol för 1 p.

 

Ortodoxin i Finland

1.9 I Finlands ortodoxa kyrka kan man till biskop viga en som är 1 p.

 

1.10 Den högsta makten i ett stift utövas av 1 p.

 

1.11 Den första som utförde ortdoxt missionsarbete bland skoltsamerna var 1 p.

 

1.12 Patriark Bartholomeos är 1 p.

 

Den kristna kyrkan

1.13 Dominikanorden står för en levnadsform vars bakgrund är 1 p.

 

1.14 När Martin Luther inledde reformationen var han 1 p.

 

1.15 Till Ekumeniska Rådet i Finland hör 1 p.

 

1.16 I den lutherska kyrkans sakrament ingår 1 p.

 

Heliga böcker

1.17 Apostlarnas gärningar i Nya testamentet beskriver 1 p.

 

1.18 Texterna som läses på en ortodox liturgi innehåller avsnitt ur 1 p.

 

1.19 I Toran beskrivs hur 1 p.

 

1.20 Koranens ursprungliga språk är 1 p.

 

2. Klimatförändringen och de tio budorden 20 p.

Diskutera klimatförändringen ur de tio budordens (material 2.A) synvinkel och bedöm vilka budord som lämpar sig bäst för denna diskussion.
 

3. Tweetar som kommenterar religion 20 p.

3.1 Svara på tweeten med en tweet som lyfter fram kunskapsmässiga synpunkter som kommenterar de påståenden, stereotypier eller direkta fel som förekommer i tweeten. Svaret får ha en längd av högst de 280 tecken som Twitter tillåter. 5 p.

#Kristendom är en våldsam #religion. I Bibeln finns massor av krig och mord. Asiatiska religioner som #hinduism är fredsälskande. Hinduerna tror på ahimsa och dödar inte någon.
 

3.2 Svara på tweeten med en tweet som lyfter fram kunskapsmässiga synpunkter som kommenterar de påståenden, stereotypier eller direkta fel som förekommer i tweeten. Svaret får ha en längd av högst de 280 tecken som Twitter tillåter. 5 p.

Det finns ingen orsak att tro på Bibeln i dag. Darwin visade att skapelsetron är bara sagor. Tror någon på riktigt att en orm talade i trädet och att den första människan sprang omkring i något slags paradis? #bibeln #evolution
 

3.3 Svara på tweeten med en tweet som lyfter fram kunskapsmässiga synpunkter som kommenterar de påståenden, stereotypier eller direkta fel som förekommer i tweeten. Svaret får ha en längd av högst de 280 tecken som Twitter tillåter. 5 p.

Jag besökte en ortodox kyrka under påsken. Jag förundrar mig över att det fortfarande inte finns några kvinnliga präster där. Det skulle verkligen vara dags att patriarken i Konstantinopel gjorde något åt saken. #ortodox #kvinnopräst
 

3.4 Svara på tweeten med en tweet som lyfter fram kunskapsmässiga synpunkter som kommenterar de påståenden, stereotypier eller direkta fel som förekommer i tweeten. Svaret får ha en längd av högst de 280 tecken som Twitter tillåter. 5 p.

Jag läste i tidningen om en finländsk ortodox som hyllade fastan. Det är nog inte kristet att låta bli att äta under en hel dag. Ett skrämmande exempel på hinduism igen. #fasta #ortodox
 

4. Jesus-lakanen 20 p.

Läs beskrivningen av hur Finlaysons reklam för Jesus-lakanen kom till (material 4.A) samt artikeln om utlåtandet från Reklametiska rådet (material 4.B). Diskutera vilka risker och möjligheter reklamkampanjen för Jesus-lakanen medför ur annonsörens synvinkel.
 

5. Hinduism, judendom och shintoism som etniska religioner 20 p.

Hinduismen, judendomen och shintoismen har ofta karakteriserats som etniska religioner. Diskutera begreppet etnisk religion och jämför hur etniciteten syns i de här tre religionerna.
 

6. En händelse under kyrkoåret 20 p.

Definiera vilken händelse under kyrkoåret bild 6.A hänför sig till och redogör för vilken betydelse ritualen som syns i bilden har i den ortodoxa kristendomen.
 

Del 2: 30-poängsuppgifter

Besvara 0–2 uppgifter.

7. Att vifta med videkvistar som ett religiöst och kulturellt fenomen 30 p.

7.1 Diskutera betydelsen av traditionen att vifta med videkvistar (”virpominen”) för ortodoxin. 20 p.

 

7.2 Bekanta dig med begreppet immateriellt kulturarv och dess definition (material 7.A) och diskutera traditionen att vifta med videkvistar (”virpominen”) ur det immateriella kulturarvets synvinkel i Finland. Utnyttja bilderna 7.B och 7.C i ditt svar. 10 p.

 

8. Mindfulness och den ortodoxa stillhetstraditionen 30 p.

8.1 Beskriv stillhetstraditionen i den ortodoxa kyrkan. 20 p.

 

8.2 Redogör för likheterna och skillnaderna mellan mindfulness och den ortodoxa stillhetstraditionen. Utnyttja textutdragen 8.A och 8.B i ditt svar. 10 p.

 

9. Könets betydelse för religiositet 30 p.

9.1 Analysera utifrån kartorna 9.A och 9.B och statistiken 9.C vilken betydelse könet har för religiositeten och diskutera orsakerna till de skillnader som konstaterats mellan könen på olika håll i världen. 20 p.

 

9.2 Diskutera utmaningarna med att samla information och statistikens pålitlighet då man undersöker människornas religiositet på olika håll i världen. 10 p.

 

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.