SV – Matematik, lång lärokurs

20.9.2022

Provet består av 13 uppgifter av vilka tio ska lösas. Uppgifterna är indelade i tre delar. Del A består av fyra obligatoriska uppgifter. Del B1 består av fem uppgifter av vilka tre ska lösas. Del B2 består av fyra uppgifter av vilka tre ska lösas. Alla uppgifter bedöms med 0–12 poäng, vilket betyder att provets maximala antal poäng är 120.

I del A får du använda den tabellbok och de basprogram som ingår i provsystemet. Del A återlämnas med hjälp av tryckknappen efter uppgift 4. Efter detta kan svaren i del A inte längre redigeras och alla program i provsystemet kan användas. Du kan även lösa uppgifterna i B-delarna innan du lämnat in del A.

I de flesta uppgifter skrivs lösningarna till alla deluppgifter in i samma svarsfält. Dela in ditt svar enligt deluppgifterna. Om du vill kan du skapa figurer, diagram eller tabeller som stöd för svaret och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.

Del A

Besvara fyra uppgifter.

1. Flervalsuppgift 12 p.

Välj korrekt alternativ. Svaren behöver inte motiveras. Korrekt svar 2 p., fel svar 0 p., inget svar 0 p.

1.1 Förenkling  2 p.

Förenkla (x + 6)^2- (-2x^2 + x - 5) =

  3x^2 - x + 41 3x^2 + 13x + 31 3x^2 + 11x + 41 3x^2+x+31

1.2 Produktform  2 p.

Ekvationen -4x^3 + 8x^2 + 12x = 0 är i produktform

  x(4x + 4)(x + 3) = 0 -x(4x-4)(x-3)=0 4x(-x + 1)(x - 3) = 0 -4x(x + 1)(x - 3) = 0

1.3 Exakt värde  2 p.

Det exakta värdet för uttrycket \sqrt {12} \cdot \sqrt {3} - \sqrt {3} +4 \sqrt {3} - \sqrt {\frac43} är

  10 24- \frac{2} {\sqrt {3}} 12\frac56 6+ \frac{7 \sqrt {3}}{3} \frac{13 \sqrt {3}} {3} 10{,}0414518843

1.4 Ekvationslösning  2 p.

Lösningen till ekvationen \frac x7=\frac 7x är

  x=7 x=7 och det inverterade talet till detta tal x=7 och det motsatta talet till detta tal inget av dessa

1.5 En funktions värde  2 p.

Värdet av funktionen f(x) = x^2+3x i punkten x=-2 är

  -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6 Derivatans värde  2 p.

Funktionen f(x) = x^2+3 x deriveras. Då är f'(10)

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2. Analytisk geometri 12 p.

 1. Bestäm mittpunkten på sträckan AB,A=(5, 5) och B=(-2, \frac32). (4 p.)

 2. Lös ekvationen |3x+4| = 5. (4 p.)

 3. Bestäm medelpunkten och radien i cirkeln x^2+y^2+2x - 8 = 0. (4 p.)

 

3. Integralberäkningar 12 p.

 1. Bestäm \displaystyle\int (-2x^2+6x-4)\, dx. (4 p.)

 2. Bestäm arean av det begränsade område som ligger mellan kurvorna y = (x-1)(3-x) och y = (x-1)^2. (8 p.)

 

4. Tal som är lite mindre än ett 12 p.

 1. Vilket av bråktalen

  A=\frac{333\,333\,331}{333\,333\,334} \quad\text{och}\quad B=\frac{222\,222\,221}{222\,222\,223}

  är större? (3 p.)

 2. Vilket av bråktalen

  C=\frac{\overbrace{333\cdots 3}^{2022\ \text{st.}}\!1}{\underbrace{333\cdots 3}_{2022\ \text{st.}}\!4} \quad\text{och}\quad D=\frac{\overbrace{222\cdots 2}^{2022\ \text{st.}}\!1}{\underbrace{222\cdots 2}_{2022\ \text{st.}}\!3}

  är större? Här betyder vågparentesen att exempelvis talet C:s nämnare består av 2022 stycken treor och efter det en fyra. (9 p.)

 

Du får tillgång till de blockerade räknarprogrammen efter att du returnerat del A.

Del B1

Besvara tre uppgifter.

5. Vektorer i rymden 12 p.

Vi granskar vektorerna

\overline{a} =\overline{ i} + 2 \, \overline{j} + 3\, \overline{k} \quad \text{och}\quad \overline{b} = 3\, \overline{i} + 2\, \overline{j} + \overline{k}.

 1. Beräkna \overline{a}-\overline{b}. (3 p.)

 2. Beräkna \overline{a} \cdot \overline{b}. (3 p.)

 3. Ligger punkten (4, 6, 8) på den linje som går genom origo och som har samma riktning som vektorn \overline{a}? (6 p.)

 

6. Observationer om hypotenusans längd 12 p.

Oskar har undersökt sidornas längder i rätvinkliga trianglar genom att använda GeoGebra och observerat att

 1. hypotenusan alltid är längre än kateterna (6 p.)

 2. hypotenusans längd alltid är mindre än summan av kateternas längder. (6 p.)

Motivera båda observationerna algebraiskt med hjälp av Pythagoras sats.

 

7. Små och stora kuber 12 p.

Av 99 små röda kuber, som sinsemellan är lika stora, sammanställs tre stora kuber som består av 8, 27 och 64 delar. Sidorna i dessa tre stora kuber målas med blå färg. Efter målandet tas de stora kuberna isär så att de åter bildar 99 små kuber.

 1. En liten kub väljs slumpmässigt ut. Med vilken sannolikhet är den valda kubens alla sidor röda? (6 p.)

 2. Tre små kuber väljs slumpmässigt ut. Med vilken sannolikhet är alla sidor röda på åtminstone en av de valda kuberna? (6 p.)

 

8. Heltalslösningar 12 p.

Bestäm alla heltalslösningar till ekvationen x^6+2x^3y^3+y^6=4225,x>0 och y>0.

 

9. Polynomfamilj av fjärde graden 12 p.

Vi undersöker polynomet f(x) = x^4 + a x^2 + bx + c,a > 0 och x\in \mathbf R.

 1. Visa att derivatan f' är en strängt växande funktion. (4 p.)

 2. Visa att ekvationen f(x) = 0 har högst två olika reella rötter. (8 p.)

 

Del B2

Besvara tre uppgifter.

10. Talspel 12 p.

Aron och Siri spelar ett talspel som de själva hittat på. De skriver turvis ner något tal 1, 2, \ldots, 10 på ett papper. Man får inte skriva ner ett tal som utgör en faktor till ett tal som redan står skrivet på pappret. Den som inte kan skriva ner ett nytt tal på pappret förlorar.

 1. Aron inleder spelet genom att skriva ner talet 8. Vilka är de tal som Siri efter det kan skriva ner då det blir hennes tur? (3 p.)

 2. Ge ett exempel på hur ett spel kan framskrida till slut om Aron inleder med att skriva ner talet 8. Här räcker det om du anger de tal som skrivs ner i ordningsföljd utan motiveringar. (3 p.)

 3. Då Siri får börja spelet har hon följande strategi:

  • Börja med att skriva ner talet 6 på pappret.

  • Bilda paren (4, 5), (7, 9) och (8, 10). Då motspelaren skriver ner sitt eget tal så skriver du ner paret till detta tal. Fortsätt på detta sätt tills spelet avslutas.

  En spelomgång kan alltså framskrida på exempelvis följande sätt: Siri skriver ner talet 6. Aron skriver ner talet 7 på pappret, varefter Siri skriver ner talet 9. Aron skriver ner talet 10 på pappret, varefter Siri skriver ner talet 8 på pappret och vinner spelet.

  Siri spelar enligt sin strategi och inleder spelet genom att skriva ner talet 6 på pappret. Aron skriver ner talet a på pappret, sedan skriver Siri ner talet b på pappret, varefter Aron skriver ner talet c. Nu skriver Siri ner talet 9, men vinner ännu inte spelet. Vilka är de olika alternativen för talen a, b och c? (6 p.)

 

11. Numerisk integrering 12 p.

Arean av det område som begränsas av grafen till en positiv funktion f och x-axeln kan uppskattas med hjälp av trapetsregeln genom att man adderar areor av trapetser. Delintervallet [x_k, x_{k+1}] motsvararar en trapets vars hörnpunkter är (x_k, 0), (x_k, f(x_k)), (x_{k+1}, f(x_{k+1})) och (x_{k+1}, 0). Observera att delintervallen inte behöver vara lika långa.

Vi granskar arean A av det område som begränsas av grafen till funktionen f(x)=\sin(3x^2)+2 och x-axeln i intervallet 1\leq x\leq 3. Vi uppskattar arean med hjälp av trapetsregeln genom att använda indelningspunkterna 1, \frac32, 2 och 3.

 1. Rita grafen av funktionen f och de trapetser som bildas av den indelning som angetts ovan. (3 p.)

 2. Närmevärdet för arean är med sex decimalers noggrannhet A\approx 3{,}862\,059. Vi uppskattar arean med hjälp av trapetsregeln genom att använda den ovan angivna indelningen. Beräkna trapetsernas areor, hela arean A' som trapetsmetoden ger samt det absoluta felet |A'-A|. (7 p.)

 3. På vilket sätt kan man förbättra noggrannheten i den metod som används i föregående deluppgift? (2 p.)

 

12. En trigonometrisk summa 12 p.

 1. Anta att 0\leq a\leq \frac{\pi}{2}. Visa att

  \sin a+\sin \left(\frac{\pi}{2}-a\right) \leq 2\sin\left(\frac{\pi}{4}\right).

  (4 p.)

 2. Anta att n är ett positivt heltal. Visa att

  \sum_{k=0}^n\sin\left(\frac{\pi}{2n}k\right) = \frac{1}{2}\sum_{k=0}^n\left(\sin\left(\frac{\pi}{2n}k\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2n}(n-k)\right)\right).

  (4 p.)

 3. Anta att n är ett positivt heltal. Visa att

  \sum_{k=0}^n\sin\left(\frac{\pi}{2n}k\right)\leq \frac{n+1}{\sqrt{2}}.

  (4 p.)

 

13. Derivatans definition 12 p.

 1. Derivatan definieras som gränsvärdet av en differenskvot. Framställ den geometriska tolkningen av derivatans definition med hjälp av funktionen f(x)=\ln x i punkten x=2. (4 p.)

 2. Visa med hjälp av derivatans definition att derivatan till funktionen f(x)=\ln x är f'(x)=\frac{1}{x},x > 0. Du kan använda informationen

  \lim_{t\to 0} {(1+t)^{1/t}} = e.

  (8 p.)

 

Uppgifterna i provet slutar här.

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.