SV – Matematik, lång lärokurs

23.3.2022

Provet består av 13 uppgifter av vilka tio ska lösas. Uppgifterna är indelade i tre delar. Del A består av fyra obligatoriska uppgifter. Del B1 består av fem uppgifter av vilka tre ska lösas. Del B2 består av fyra uppgifter av vilka tre ska lösas. Alla uppgifter bedöms med 0–12 poäng, vilket betyder att provets maximala antal poäng är 120.

I del A får du använda den tabellbok och de basprogram som ingår i provsystemet. Del A återlämnas med hjälp av tryckknappen efter uppgift 4. Efter detta kan svaren i del A inte längre redigeras och alla program i provsystemet kan användas. Du kan även lösa uppgifterna i B-delarna innan du lämnat in del A.

I de flesta uppgifter skrivs lösningarna till alla deluppgifter in i samma svarsfält. Dela in ditt svar enligt deluppgifterna. Om du vill kan du skapa figurer, diagram eller tabeller som stöd för svaret och bifoga en skärmdump av dem till vilket textsvar som helst.

Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.

Del A

Besvara fyra uppgifter.

1. Basuppgifter 12 p.

I den här uppgiften ska du endast skriva in de slutliga resultaten av uträkningarna utan mellansteg och motiveringar i svarsfälten. Svaret på varje deluppgift är ett heltal.

I uppgiften kan du inte använda skärmdumpar eller formeleditor. Svaret på varje deluppgift har maximilängden 5 tecken. Svaren bedöms med hjälp av dator, och om instruktionerna inte följs kan det leda till poängavdrag.

1.1 Det större nollstället till polynomet p(x)=x^2-6x är  2 p.

x =

1.2 Värdet av funktionen f(x)=x^3-x^2+1 i punkten x=2 är  2 p.

f(2)=

1.3 Derivatan till funktionen f(x)=x^3-x^2+1 har i punkten x=2 värdet  2 p.

f'(2)=

1.4 Lösningen till ekvationen 5^{k-5}=25 är  2 p.

k=

1.5 Gränsvärdet för funktionen \displaystyle{f(x)=\frac{x^2-16}{x-4}} i punkten x=4 är  2 p.

\displaystyle{\lim_{x\to 4} f(x) =}

1.6 Bestäm värdet av uttrycket x^3+1, då x^2+1=26 och x<0. 2 p.

x^3+1=

2. Flera lösningsmetoder 12 p.

Då man löser ekvationer används ofta den distributiva lagen, dvs. man avlägsnar en parentes genom multiplikation eller tar ut en gemensam faktor;

4(x+1)=4x+4

är ett exempel på hur man avlägsnar en parentes genom multiplikation och

4x+4=4(x+1)

är ett exempel på hur man tar ut en gemensam faktor.

 1. Lös ekvationen

  (2x+1)(x-6)=0

  och ekvationen

  (2y+1)(y-6)=-6

  på olika sätt, så att du löser den ena ekvationen genom att avlägsna parenteser genom multiplikation och den andra utan att avlägsna parenteser. (6 p.)

 2. Lös ekvationen

  5(7x-2)+7(7x-2)=12

  och ekvationen

  5(7y-2)+7(7y+2)=12

  på olika sätt, så att du löser den ena ekvationen genom att avlägsna parenteser genom multiplikation och den andra utan att avlägsna parenteser. (6 p.)

 

3. abBA-uppgift 12 p.

 1. Förenkla uttrycket (a^2+\sqrt{2}\,ab+b^2)(a^2-\sqrt{2}\,ab+b^2). (6 p.)

 2. Vi vet att det för funktionen

  f(x)=Ae^{2x}+B\cos (3x)

  gäller att f(0)=4 och f'(0)=5. Bestäm värdena på konstanterna A och B. (6 p.)

 

4. Polynom 12 p.

Graferna till polynomen f(x)=(x-2)(x+2)(x-1) och g(x)=-2(x-2)(x+2)(x+1) skär varandra i tre punkter (2, 0), (-2, 0) och (x_0, y_0), där -2<x_0<0.

 1. Bestäm skärningspunkten (x_0, y_0). (4 p.)

 2. Beräkna arean av det område som begränsas av graferna i intervallet [0, 2]. (8 p.)

 

Du får tillgång till de blockerade räknarprogrammen efter att du returnerat del A.

Del B1

Besvara tre uppgifter.

5. Flervalsuppgifter 12 p.

Välj korrekt alternativ. Svaren behöver inte motiveras. Korrekt svar 1 eller 2 p., fel svar 0 p., inget svar 0 p.

5.1 I alla parallellogrammer gäller att diagonalerna  1 p.

  är lika långa halverar varandra är vinkelräta mot varandra delar in parallellogrammen i fyra sinsemellan likformiga trianglar.

5.2 En kub har  1 p.

  4 sidoytor, 6 hörn och 8 kanter 6 sidoytor, 8 hörn och 10 kanter 6 sidoytor, 8 hörn och 12 kanter 8 sidoytor, 10 hörn och 12 kanter

5.3 En rät linje som har två gemensamma punkter med en cirkel, är cirkelns  1 p.

  båge sekant tangent segment

5.4 En parabel bildas av de punkter i planet som har samma avstånd till en given linje och till parabelns  1 p.

  topp nollställen brännpunkt symmetriaxel

5.5 Då en vektor, som inte är nollvektorn, multipliceras med det inverterade talet till dess längd får man vektorns  1 p.

  motsatta vektor skalära produkt med sig själv ändpunkts ortsvektor enhetsvektor som har samma riktning som vektorn

5.6 Tre olika punkter i rymden definierar aldrig entydigt  1 p.

  en sfär en cirkel en triangel ett plan

5.7 a och b är reella tal uppfylls olikheten a<b exakt då  2 p.

  \vert a\vert<\vert b\vert a<b^2 a^3<b^2 a^2<b^2 a^2<b^3 a^3<b^3

5.8 Polynomet (x^2+5x+1)(x+3) deriveras. Vilket är derivatans värde i punkten 0? 2 p.

  0 1 3 8 10 16 28

5.9 Vi vet att x^x=100. Vad kan vi då säga om talet x? 2 p.

  x=10 x=5 3<x<4 x<3 4<x<5 x>10

6. En cirkel möter en parabel 12 p.

Den här uppgiften kan lösas approximativt med programvara. Då räcker skärmdumpar eller förklaringar av vilka det framgår vad som gjorts som motivering. Uppgiften kan även lösas algebraiskt genom uträkning.

Anta att r>0. Parabeln y=x^2 och cirkeln x^2+(y-2)^2=r^2 tangerar varandra i två punkter. Bestäm arean av det område som begränsas av parabeln och cirkeln. Ange svaret med två gällande siffrors noggrannhet.

 

7. Sötsaksmatematik 12 p.

 1. En godispåse innehåller 22 salmiakkarameller och 19 fruktkarameller. Eri tar tre karameller ur påsen. Med vilken sannolikhet är alla tre fruktkarameller? (6 p.)

 2. Alla karameller som Eri tagit ur påsen är fruktkarameller, varvid påsen innehåller 22 salmiakkarameller och 16 fruktkarameller. Kura tar nu fem karameller ur påsen. Med vilken sannolikhet finns det bland dessa fem karameller minst en salmiakkaramell och minst en fruktkaramell? (6 p.)

 

8. En kontinuerlig men inte deriverbar funktion 12 p.

Ge ett exempel på en kontinuerlig funktion f\colon\mathbf R\to \mathbf R som inte är deriverbar i punkten x=1. Motivera med hjälp av differenskvoten

\frac{f(x)-f(1)}{x-1}

varför funktionen inte är deriverbar i punkten x=1. Motivera dessutom varför funktionen är kontinuerlig.

 

9. En cirkel och numeriska metoder 12 p.

Vi undersöker den del av enhetscirkeln som ligger i första kvadranten, dvs. det område B som definieras av villkoren 0\le x\le 1 och 0\le y \le \sqrt{1-x^2}. Vi uppskattar arean av området B med trapetsregeln och mittpunktsregeln. Med mittpunktsregeln avses rektangelregeln, där rektangelns höjd beräknas i mittpunkten av delintervallet.

Välj tre av följande påståenden och avgör om de är sanna eller falska:

 • Påstående 1. Med mittpunktsregeln kan man få en uppskattning som är större än den verkliga arean av området B.

 • Påstående 2. Med mittpunktsregeln kan man få en uppskattning som är mindre än den verkliga arean av området B.

 • Påstående 3. Med trapetsregeln kan man få en uppskattning som är större än den verkliga arean av området B.

 • Påstående 4. Med trapetsregeln kan man få en uppskattning som är mindre än den verkliga arean av området B.

Kom även ihåg att motivera ditt svar.

 

Del B2

Besvara tre uppgifter.

10. Skulptur 12 p.

En skulptur som är placerad i en park är konstruerad av järnrör som utgör kanter till en geometrisk figur enligt figur 10.A. Skulpturens övre del är en pyramid och den nedre delen är ett rätblock som har en kvadratisk basyta. Man har för avsikt att bygga en skulptur av samma typ på gården till ett vetenskapscentrum där underlaget är plant. I den skulpturen ingår även den kvadratiska bottnens ram av järnrör i rätblockets ram (bottnen syns inte i figuren). Den nya konstruktionen ska uppfylla följande villkor: konstruktionens inre volym är 21 kubikmeter och den övre delens (pyramidens) höjd är hälften av den nedre delens höjd. Vilken är den minsta möjliga totala längden järnrör L som behövs för denna konstruktion?

I uppgiften antas att hela längden järnrör L kan användas för konstruktionen. Material som används till skarvar behöver inte beaktas. Ange svaret i meter med två gällande siffrors noggrannhet.

 

11. Vilka vektorer? 12 p.

 1. Vektorerna \overline{a} och \overline{b} i planet uppfyller ekvationsparet

  \begin{cases}(\overline{a} + \overline{b}) \cdot (\overline{a} - \overline{b}) = 2\\ 2\, \overline{a} \cdot \overline{a} + 3\, \overline{b} \cdot \overline{b} = 5. \end{cases}

  Bestäm längderna på vektorerna \overline{a} och \overline{b}. (5 p.)

 2. Vektorerna \overline{a} och \overline{b} i deluppgift 1 uppfyller dessutom ekvationsparet

  \begin{cases}\overline{a} \cdot \overline{b} = \dfrac{\sqrt{11}}{10} \\ \overline{b} \cdot (\sqrt{3}\: \overline{i} - \overline{j}) = \dfrac1{\sqrt{5}}\, . \end{cases}

  Vi betecknar vinkeln mellan vektorerna \overline{a} och \overline{b} med symbolen \varphi och vinkeln mellan vektorerna \sqrt{3}\: \overline{i} - \overline{j} och \overline{b} med symbolen \theta. Bestäm storlekarna på vinklarna \varphi och \theta. (5 p.)

 3. Bestäm alla möjliga vektorer \overline{a} som uppfyller villkoren i deluppgifterna 1 och 2, då \overline{b}=-\frac{1}{\sqrt{5}}\,\overline{j}. (2 p.)

 

12. Pascals triangel 12 p.

Varje tal inne i Pascals triangel bestäms genom att de två talen ovanför talet adderas (se animationen 12.A). Talen i kanterna av varje rad är ettor.

För talet på rad n och plats k används beteckningen p_{n,k}. Talen i Pascals triangel bestäms rekursivt genom att man sätter p_{n,0}=p_{n,n}=1 för varje n\ge 0 och

p_{n,k}=p_{n-1,k}+p_{n-1,k-1},

n\ge 2 och 0<k<n. Observera att numreringen för indexen n och k börjar från noll.

Visa med induktion att summan av talen på rad n i Pascals triangel är 2^n, dvs.

\sum_{k=0}^n p_{n,k} = 2^n.

 

13. Ett polynom av högre grad 12 p.

Vi undersöker polynomet

P(x)=x^{2n+1}-(x-n)(x-n+1)\cdots (x+n-1)(x+n),

där n>0 är ett heltal och x ett reellt tal.

Visa att polynomet P(x)

 1. har åtminstone ett nollställe (4 p.)

 2. har högst 2n-1 nollställen (4 p.)

 3. inte har något nollställe x_0\geq n. (4 p.)

 

Uppgifterna i provet slutar här.

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.