Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstyrning

 • Pengar

  Lönerna och premieringen på Yle

  09.05.2017Bolaget
  Lönerna på Yle bestäms utifrån uppgiftens krav och den individuella prestationen.
 • Ekonomisk rapportering

  09.05.2017Bolaget
  Ifråga om den ekonomiska rapporteringen baserar sig den interna kontrollen på definierade processer och tydliga roller och ansvarsuppgifter.
 • Yles arbetstagarn

  Intern och extern kontroll

  09.05.2017Bolaget
  Yles interna kontrollsystem bygger på ramverket COSO ERM och den interna kontrollen utvecklas ständigt som del av bolagets planerings-, lednings- och verksamhetsprocesser.
 • Yles sändningstorn i Helsingfors

  Bolagsstämma

  09.05.2017Bolaget
  Yles ordinarie bolagsstämma ska hållas senast före utgången av maj. På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen. På bolagsstämman ska bland annat följande ärenden behandlas:
 • Vem bestämmer på Yle?

  16.06.2016Bolaget
  Förvaltningsrådet med sina 21 medlemmar är det högsta beslutande organet på Yle. Det är riksdagen som utser medlemmarna. Yles styrelse består av utomstående experter och ledningsgruppen svarar för uppfyllandet av de strategiska och operativa målen.
 • Yles organisation och uppdrag

  26.05.2016Bolaget
  Hurdan är Yles organisation? Vilka uppgifter har de olika enheterna och vem är ansvarig för dem?
 • Yles styrelse

  26.05.2016Bolaget
  Yles styrelse ansvarar för verksamhetens organisation och ledning och består av fem till åtta medlemmar.
 • Yles verkställande direktör och ledningsgrupp

  26.05.2016Bolaget
  Ledningsgruppen svarar för den strategiska och operativa styrningen och bereder ärenden som behandlas i styrelsen.
 • Yles förvaltningsråd

  26.05.2016Bolaget
  Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle