Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Så här axlar Yle sitt ansvar

Graf över Yles värderingar. Förklarad i texten.
Graf över Yles värderingar. Förklarad i texten. Yle

Medierna spelar en viktig roll i människors vardag och i den offentliga debatten. Medieutbudet berör, underhåller, informerar, ger upplevelser, väcker debatt, disponerar världsbilden och påverkar människors tänkande. Därför bär medierna ett speciellt samhällsansvar.

Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och värdebaserade verksamhet. Enligt lagen om Rundradion Ab ska vi främja finländarnas jämställdhet, lärande och bildning, livskraften hos språk och kulturer, skapa en pluralistisk bild av Finland och stödja demokratin. I vår verksamhet följer vi Yles verksamhetsprinciper, bolagets etiska riktlinjer och Journalistreglerna.

Läs mer om Yles verksamhetsprinciper.

Vi axlar gärna vårt ansvar: Vi är medvetna om att Yles värde och relevans i samhället sträcker sig bortom utbudets innehåll och lagparagraferna. Principerna för Yles samhällsansvar beskriver våra tyngdpunkter och hur vi verkställer dem.

Omfattningen av Yles ansvar. Förklarat i texten.
Omfattningen av Yles ansvar. Förklarat i texten. Yle

Ansvar styr våra val

Ansvar omfattar alla val och beslut som vi gör när vi utvecklar vår verksamhet som mediebolag, samhällsaktör, tillförlitlig arbetsgivare och samarbetspartner.

Vårt ekonomiska ansvar konkretiseras i att vi använder Yleskatten på ett effektivt sätt och genererar arbetstillfällen inom den kreativa sektorn. Vi arbetar för bättre arbetshälsa, kompetens och ledarskap i bolaget. Vi vill att Yle ska vara en inspirerande arbetsplats även för framtida förmågor.

Vi tar också hänsyn till hållbar utveckling och miljön. Vårt miljöprogram styr oss att vara miljömedvetna, använda energi på ett effektivt sätt och återvinna material. Yles fordonsanskaffningar och resepolicy utgår från miljökriterier. Våra verksamhetsställen hör till WWF:s miljöprogram Green Office.

Vi förväntar oss ansvarsmedvetenhet även av våra samarbetspartner.

Målen och modellerna i praktiken

Yles ledningsgrupp svarar för den operativa verksamheten och strategiska ledningen. Ledningen styr också på vilket sätt målen för samhällsansvaret integreras i vardagen och hur uppfyllandet av målen mäts.

Styrelsen antog principerna för Yles samhällsansvar den 13 mars 2019.

Miljöarbetet stöds av en miljöstyrgrupp, som sammanträder 2-4 gånger varje år. Chefer från olika ansvarsområden ingår i gruppen. Yles ledning representeras av bolagets HR-, kommunikations- och strategidirektör.

Vi använder både kvalitativa och kvantitativa mätare samt interna och externa revisioner för att följa upp måluppfyllelsen.

Vi har varit medlem i nätverket för företagsansvar FiBS sedan 2011.

Vi fick betyget 3,08 på skalan 1–4 när vi år 2018 frågade hur ansvarsfull Yle upplevs som aktör.
Vi fick betyget 3,08 på skalan 1–4 när vi år 2018 frågade hur ansvarsfull Yle upplevs som aktör. Yle

Redovisningsprinciper och avgränsning av rapporteringen

Vi redogör för vårt samhällsansvar enligt statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik (på finska).

Vi redovisar för principerna, målsättningarna och förfaringssätten för Yles samhällsansvar med hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter.

Redovisningen baserar sig på de relevanta avsnitten i riktlinjerna för hållbarhetsredovisning Global Reporting Initiative (GRI G4) och speciellt på rekommendationerna i det branschspecifika ramverket GRI Media Sector Supplement.

Ta del av en presentation av vårt företagsansvar som en GRI G4-korsreferenstabell (pdf).

Redovisningen omfattar vår inhemska verksamhet som ett public service-bolag med betoning på mediernas särskilda samhällsansvar i egenskap av innehålls- och serviceleverantörer och medieaktörer.

Uppgifterna om miljöansvar gäller konsekvenserna av Yles verksamhet. Jämförelseuppgifterna för energiförbrukningen gäller fastigheter som ägs av bolaget, eftersom alla uppgifter inte finns att få om hyrda lokaler.

KPI-mätare för samhällsansvar

De mätare som bygger på principerna för samhällsansvaret preciseras under 2019.

I redovisningen av samhällsansvar 2018 används följande mätare som är speciellt relevanta för miljöansvar:

Yles miljömål för 2017–2020 är följande:

  • Energi – Vi minskar energiförbrukningen i Yles egna fastigheter med 5 procent från 2016 års nivå.
  • Transporter – Vi minskar utsläppen från Yles bilar med 30 procent från 2016 års nivå.
  • Avfall – Vi minskar avfallsmängden från Yles utrymmen i Böle med 15 procent från 2016 års nivå.

Yles sjunde ansvarsrapport

Vi redovisar för vårt samhällsansvar huvudsakligen på bolagets webbplats.

Yle har redovisat sitt samhällsansvar sedan 2012 och redovisningen om 2018 är den sjunde i ordningen. Rapporten är upprättad enligt redovisningsnivå Core i GRI Standards

Ansvarsrapporter och GRI-tabeller från tidigare år finns i arkivet av årsberättelser i pdf-format.

Mer information: chefen för ansvarskännande verksamhet (compliance) Irene Tommiska-Jarva, irene.tommiska-jarva@yle.fi