Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Yles organisation

Huvudinnehåll

Yles organisation

Yles förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar. Förvaltningsrådet besluter bland annat om bolagets strategi och övervakar att Yles public service-uppdrag utförs.

Yles styrelse

Yles styrelse består av fem till åtta medlemmar. Styrelsen bland annat väljer bolagets högsta ledning, fattar beslut om kommande års budget samt ansvarar för bolagets resultatmässiga verksamhet.

Yles verkställande direktör och ledningsgrupp

Yles verkställande direktör leder bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen samt direktiv och instruktioner givna av bolagets styrelse. Ledningsgruppen svarar för den strategiska och operativa ledningen och bereder ärenden som behandlas i styrelsen.

Yles ansvariga redaktörer

De ansvariga redaktörerna ska se till att Yle i sin innehållsproduktion och utgivning följer lagen, de etiska riktlinjerna och andra anvisningar som gäller bolagets verksamhet. Deras ansvar och uppgifter fastställs i lagen om yttrandefriheten.

Yles enheter

Yles enheter är det svenskspråkiga Svenska Yle och de finskspråkiga enheterna Strategi och publikrelationerNyheter och aktualiteter, Sport och evenemang, Kreativt innehåll och medier samt Teknologi och utveckling.
För Yles stödfunktioner ansvarar enheterna Personal och säkerhet, Kommunikation och varumärkeEkonomi och Juridik.

Bolagsstämma

Yles ordinarie bolagsstämma behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.

Bolagsordning för Rundradion Ab

Yles bolagsordning definierar bland annat bolagets verksamhetsområde, aktiekapital samt förvaltningsorgan.

Intern och extern kontroll

Den interna kontrollen säkerställer bland annat tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

Yles verksamhetsprinciper

Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

Kontakta oss

På nätet

via ett formulär

Per e-post

fornamn.efternamn@yle.fi

Per telefon

Yles växel:
09 14801
(registerbeskrivningen för Yles telefonväxel på finska)