Hoppa till huvudinnehåll
Yles organisation 2019
Yles organisation 2019 organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Yles förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle.

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och består av 21 medlemmar. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper.

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod.

Bekanta dig med förvaltningsrådets medlemmar

Yles styrelse

Yles styrelse består av följande sammansättning personer.

Yles styrelse ansvarar för verksamhetens organisation och ledning och består av fem till åtta medlemmar. Styrelsen ska representera en tillräckligt mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna.

Bekanta dig med Yles styrelsemedlemmar

Yles verkställande direktör och ledningsgrupp

Yles ledningsgrupp svarar för bolagets strategiska styrning.

Verkställande direktören leder bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och de anvisningar och bestämmelser som bolagets styrelse har utfärdat. Yles verkställande direktör är Merja Ylä-Anttila.

Ledningsgruppen svarar för den strategiska och operativa styrningen och bereder ärenden som behandlas i styrelsen.

Bekanta dig med Yles verkställande direktör och bolagets ledningsgrupp

Yles enheter

Yles organisation är uppdelad i fem enheter: innehållsenheterna Nyhets- och aktualitetsverksamheten, Kreativa innehåll, Svenska Yle, utgivingsenheten Utgivning och produktions- och teknologienheten Produktion.

HR-, kommunikations- och strategifunktionerna, Ekonomi och personaltjänsterna samt Juridiska ärenden och intern revision är Yles stödfunktioner.

Bekanta dig med Yles enheter

Bolagsstämma

Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.

På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.

Bolagsordning

Yles verksamhet leds av en sammansättning beslutande organ.

Yles bolagsordning reglerar bland annat bolagets verksamhetsområde, aktiekapital och förvaltningsorgan.

Intern och extern kontroll

Intern och extern kontroll på Yle 2018.

Den interna kontrollen säkerställer verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål, tillförlitligheten av informationen om verksamheten, effektiv ledning av bolaget, ekonomisk och effektiv resursanvändning samt iakttagande av lagar, principer och instruktioner.

Kontakta oss

Per e-post

E-postadresserna fungerar enligt principen fornamn.efternamn@yle.fi.