Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Pensionsstiftelsen

Huvudinnehåll

Rundradions pensionsstiftelse

Rundradions pensionsstiftelse grundades år 1961. Till pensionsstiftelsen hör i egenskap av arbetsgivare Yleisradio Oy och Rundradions pensionsstiftelse. Arbetsgivarna svarar båda för sin del av det pensionsansvar som förutsätts i lag i form av understödsavgifter.

Pensionsskyddet på Yle

På de här sidorna berättas kort om hur pensionsskyddet är ordnat på Rundradion.

Från pensionsstiftelsens A-avdelning beviljas pensioner enligt tilläggspensionsskyddet och från B-avdelningen lagstadgade pensioner. A-avdelningen är stängd från och med 1.1.1992.

Närmare information om pensionsreglerna och pensionsstiftelsens regler, samt tillämpningen av dessa fås från pensionsstiftelsens kansli.

Principer för ägarstyrning. Kraven gäller A-avdelningen, tilläggsförmånssidan.

Rundradions pensionsstiftelse är en portföljinvesterare, vars mål är att på de investerade tillgångarna tryggt erhålla en avkastning motsvarande strategin med beaktande av hållbarheten. Aktiv ägarstyrning ingår inte i investeringsstrategin och stiftelsen utövar inte den rösträtt som tillkommer ägaren på bolagsstämmorna. För att undvika intressekonflikter deltar pensionsstiftelsens operativa ledning inte i styrelsearbetet i stiftelsens börsnoterade investeringsobjekt.

Tilläggsförmånssidan i Rundradions pensionsstiftelse (A-avdelningen) kan investera högst 10 % av sina tillgångar i aktier, varmed faktorerna när det gäller investeringar i form av eget kapital har samordnats med profilen och löptiden för tilläggspensionsanstaltens ansvarsförbindelser. När det gäller direkta investeringar får pensionsstiftelsen inte utan separat beslut av stiftelsens styrelse i ett enskilt bolag investera ett belopp som motsvarar över 5 % av aktierna och/eller rösterna i bolaget i fråga. Med aktieinvesteringar eftersträvas inte inflytande i börsnoterade bolag. För att undvika intressekonflikter investerar pensionsstiftelsen inte i aktier i företag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, med undantag av banker.

A-avdelningens aktieinvesteringar är i regel indirekta globala fondinvesteringar, där de enskilda objektföretagens andel är liten. Eventuella direkta aktieinvesteringar hänför sig till börsnoterade aktier. Insikten i bolagens verksamhet är på tillräcklig nivå genom börsbolagens rapporterings- och informationsskyldighet. Stiftelsen kan föra en dialog med ledningen för de bolag som stiftelsen äger som en del av den sedvanliga portföljförvaltningen.

Pensionsstiftelsen handlar på ett sätt som främjar en hållbar utveckling. Pensionsstiftelsen kan vid sidan av andra institutionella investerare bidra till ansvarsfulla investeringar i enlighet med sin strategi. Pensionsstiftelsen genomför årligen en enkät till fonder och samarbetspartner om deras policyer för ansvarsfullhet och hållbar finansiering samt SFDR-klassificering, och resultatet av enkäten presenteras varje år separat i verksamhetsberättelsen. Pensionsstiftelsen övervakar fondernas verksamhet och förbehåller sig rätten att köpa eller sälja fondinvesteringarna. Stiftelsen gör inte sådana arrangemang som kunde inverka på genomförandet av pensionsstiftelsens investeringsstrategi på ett sådant sätt där det skulle förekomma någon form av diskrepans mellan ansvarsskuldens profil och löptid särskilt i fråga om långfristiga ansvarsförbindelser.

Stiftelsens investeringsprinciper

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida

Stadgar

Styrelsen

Till pensionsstiftelsens styrelse hör följande personer:

  • Direktör, ekonomi Maisa Hyrkkänen, ordf

  • Direktör, personal Eija Hakakari

  • Direktör, teknologi och utveckling Janne Yli-Äyhö

  • Verkställande direktör, Merja Ylä-Anttila

  • Redaktör Patrik Schauman

  • Producent Maria Stenroos

  • Chef, strategiska projekt Timo Säynätkarii

Pensionsstiftelsens styrelsens suppleanter är:
Pihla Allos, Jyrki Ukkonen, Linda Sandqvist-Forsgård, Marit af Björkesten, Timo Kauranen, Maria Puusaari, Risto Mattila.

Bokslut

Pensionsstiftelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för år 2021. Samtliga dokument är på finska. Årsbokslutet finns tillgängligt på pensionsstiftelsens kontor.