Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Pensionsstiftelsen

Huvudinnehåll

Rundradions pensionsstiftelse

Rundradions pensionsstiftelse grundades år 1961. Till pensionsstiftelsen hör i egenskap av arbetsgivare Yleisradio Oy och Rundradions pensionsstiftelse. Arbetsgivarna svarar båda för sin del av det pensionsansvar som förutsätts i lag i form av understödsavgifter.

Pensionsskyddet på Yle

På de här sidorna berättas kort om hur pensionsskyddet är ordnat på Rundradion.

Från pensionsstiftelsens A-avdelning beviljas pensioner enligt tilläggspensionsskyddet och från B-avdelningen lagstadgade pensioner. A-avdelningen är stängd från och med 1.1.1992.

Närmare information om pensionsreglerna och pensionsstiftelsens regler, samt tillämpningen av dessa fås från pensionsstiftelsens kansli.

Principer för ägarstyrning

Kravet gäller A-avdelningen, dvs. tilläggspensionsverksamhet.

Rundradions pensionsstiftelse är en portföljinvesterare, vars mål är att på de investerade tillgångarna tryggt erhålla en avkastning i enlighet med strategin med beaktande av hållbarheten. För att undvika intressekonflikter deltar pensionsstiftelsens operativa ledning inte i styrelsearbetet i stiftelsens börsnoterade investeringsobjekt.

Aktiv ägarstyrning ingår inte i placeringsstrategin och stiftelsen utövar inte ägarens rösträtt vid bolagsstämmor. Stiftelsen får inte utan separat beslut av stiftelsens styrelse i ett och samma bolag placera en andel motsvarande över 5 procent av ifrågavarande bolags aktier och/eller röster. Med aktieinvesteringar eftersträvas inte inflytande i börsnoterade bolag. För att undvika intressekonflikter placerar stiftelsen inte i företag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, med undantag av banker.

Stiftelsen handlar på ett sätt som främjar en hållbar utveckling. Stiftelsen kan vid sidan av andra institutionella investerare bidra till ansvarsfulla investeringar i enlighet med sin strategi. Stiftelsen är emellertid inte initiativtagande aktör i dessa frågor.

I regel hänför sig direkta aktieinvesteringar till börsnoterade aktier. Insynen i bolagens verksamhet är genom rapporterings- och informationsskyldigheten för börsbolag på tillräcklig nivå. Stiftelsen kan föra en dialog med ledningen för de bolag som stiftelsen äger som en del av den sedvanliga portföljförvaltningen. Tilläggsförmånssidan i Rundradions pensionsstiftelse (A-avdelningen) kan investera höst 10 % av sina tillgångar i aktier.

Stiftelsens investeringsprinciper

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida

Stadgar

Styrelsen

Till pensionsstiftelsens styrelse hör följande personer:

  • Direktör, ekonomi Maisa Hyrkkänen, ordf

  • Direktör, personal Eija Hakakari

  • Direktör, teknologi och utveckling Janne Yli-Äyhö

  • Verkställande direktör, Merja Ylä-Anttila

  • Redaktör Arto Nieminen

  • Chef, strategiska projekt Timo Säynätkarii

Pensionsstiftelsens styrelsens suppleanter är:
Pihla Allos, Linda Sandqvist-Forsgård,  Jyrki Ukkonen, Marit af Björkesten, Timo Kauranen, Jukka Kuusinen, Maria Stenroos.

Bokslut

Pensionsstiftelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för år 2020. Samtliga dokument är på finska.