Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Pensionsstiftelsen

Huvudinnehåll

Rundradions pensionsstiftelse

Rundradions pensionsstiftelse grundades år 1961. Till pensionsstiftelsen hör i egenskap av arbetsgivare Yleisradio Oy och Rundradions pensionsstiftelse. Arbetsgivarna svarar båda för sin del av det pensionsansvar som förutsätts i lag i form av understödsavgifter.

Pensionsskyddet på Yle

På de här sidorna berättas kort om hur pensionsskyddet är ordnat på Rundradion.

Från pensionsstiftelsens A-avdelning beviljas pensioner enligt tilläggspensionsskyddet och från B-avdelningen lagstadgade pensioner. A-avdelningen är stängd från och med 1.1.1992.

Närmare information om pensionsreglerna och pensionsstiftelsens regler, samt tillämpningen av dessa fås från pensionsstiftelsens kansli.

Principer för ägarstyrning.

Rundradions pensionsstiftelse är en passiv portföljinvesterare, vars mål är att på de investerade tillgångarna tryggt erhålla en avkastning motsvarande strategin med beaktande av hållbarheten. Aktiv ägarstyrning ingår inte i investeringsstrategin och stiftelsen utövar inte den rösträtt som tillkommer ägaren på bolagsstämmorna. Pensionsstiftelsen kan föra en dialog med ledningen för de bolag som stiftelsen äger som en del av den sedvanliga portföljförvaltningen. Pensionsstiftelsen kan vid sidan av andra institutionella investerare bidra till ansvarsfulla investeringar i enlighet med sin strategi. För att undvika intressekonflikter deltar pensionsstiftelsens operativa ledning inte i styrelsearbetet i stiftelsens börsnoterade investeringsobjekt. Av samma orsak investerar pensionsstiftelsen inte heller i aktier i företag som tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, med undantag av banker.

Ägarstyrning i förhållande till A-avdelningens ansvarsskuld

Tilläggsförmånssidan i Rundradions pensionsstiftelse (A-avdelningen) kan investera högst 10 % av sina tillgångar i aktier, varmed faktorerna när det gäller investeringar i form av eget kapital har samordnats med profilen och löptiden för tilläggspensionsanstaltens ansvarsförbindelser. När det gäller direkta investeringar får pensionsstiftelsen inte utan separat beslut av stiftelsens styrelse i ett enskilt bolag investera ett belopp som motsvarar över 5 % av aktierna och/eller rösterna i bolaget i fråga. A-avdelningens aktieinvesteringar är i regel indirekta globala fondinvesteringar, där de enskilda objektföretagens andel är liten. Eventuella direkta aktieinvesteringar hänför sig till börsnoterade aktier. Insikten i bolagens verksamhet är på tillräcklig nivå genom börsbolagens rapporterings- och informationsskyldighet. Pensionsstiftelsen övervakar fondernas verksamhet och förbehåller sig rätten att köpa och sälja fondinvesteringarna. Pensionsstiftelsen gör inte sådana arrangemang som kan inverka på genomförandet av pensionsstiftelsens investeringsstrategi på ett sådant sätt att det, särskilt i fråga om långfristiga ansvarsförbindelser, kan förekomma någon form av diskrepans mellan ansvarsskuldens profil och löptid.

Stiftelsens investeringsprinciper

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida

Stadgar

Styrelsen

Till pensionsstiftelsens styrelse hör följande personer:

  • Direktör, ekonomi Maisa Hyrkkänen, ordf

  • Direktör, personal Eija Hakakari

  • Direktör, teknologi och utveckling Janne Yli-Äyhö

  • Verkställande direktör, Merja Ylä-Anttila

  • Redaktör Patrik Schauman

  • Producent Maria Stenroos

    Pensionsstiftelsens styrelsens suppleanter är:
    Pihla Allos, Jyrki Ukkonen, Linda Sandqvist-Forsgård, Marit af Björkesten, Timo Kauranen, Maria Puusaari, Risto Mattila.

Bokslut

Pensionsstiftelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för år 2022. Samtliga dokument är på finska. Årsbokslutet finns tillgängligt på pensionsstiftelsens kontor.